Βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορώνΜε την εγκύκλιο 81/2003, που τροποποίησε και συμπλήρωσε την εγκύκλιο 45/2001 το ΙΚΑ κινείται αποφασιστικά:

κατά της γραφειοκρατίας διευκολύνοντας δεκάδες χιλιάδες πριν υπόχρεους, για την προσκόμιση βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας για τις πράξεις συναλλαγής τους, επιμηκύνοντας τη χρονική διάρκεια ισχύος της από 6 σε 12 μήνες (αφορά το 80% των απογεγραμμένων εργοδοτών στο ΙΚΑ και το 100% των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό) ή από 3 σε 6 μήνες (αφορά το 15% των εργοδοτών).

κατά των οφειλετών του, που ελέγχονται πλέον ανά μήνα προκειμένου να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Ειδικότερα:

α. Απαλλάσσονται από τη προσκόμιση βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας: οι δικαιούχοι αμοιβών από εξαρτημένη εργασία, οι Δημόσιες υπηρεσίες , ΝΠΔΔ ( εκτός Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Διαδημοτικών Επιχ/σεων ), οι αγρότες υπό προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για τη παροχή υποθήκης, κλπ.

Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. όταν το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει τις 3.000 ? με εξαίρεση την είσπραξη λογαριασμών δημοσίων έργων.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από φυσικά πρόσωπα για την θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων τους, όταν δεν είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ευθύνονται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ) ή νεοαναγειρόμενης οικοδομής (έκδοση οικοδομικής άδειας εντός της δεκαετίας).
Τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν αντί για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οικεία Δ.Ο.Υ. κατά τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων τους.

Για την συμμετοχή ενδιαφερομένου σε δημοπρασίες απαιτείται πλέον ρύθμιση της οφειλής και, όχι εξόφληση αυτής όπως ίσχυε στο παρελθόν.

β. Επιμηκύνεται η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων Ασφ/κής Ενημερότητας από 6 σε 12 μήνες για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό ή δεν οφείλουν και απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους. Εάν οι επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερους από 5 εργαζόμενους ή είναι εποχικές (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων) και δεν οφείλουν, η διάρκεια ισχύος αυξήθηκε από 3 σε 6 μήνες.

γ. Για τις επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους και είναι ασφαλιστικά ενήμερες η ισχύς είναι 1 μήνας, ενώ αυτές που δεν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους η βεβαίωση οφειλής ισχύει μέχρι τη λήξη του μήνα έκδοσής της.

δ. Απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, από τον μεταβιβάζοντα για την πώληση, γονική παροχή ή δωρεά ακίνητης περιουσίας του (διαμερίσματα, κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια κλπ), εφόσον αυτός ευθύνεται για την καταβολή ασφ/κών εισφορών στο ΙΚΑ από επιχείρηση ή από νεοαναγειρόμενο κτίσμα (έκδοση αδείας την τελευταία δεκαετία).
Αντίθετα, εάν ο μεταβιβάζων δεν είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ευθύνεται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) ή δεν είναι κύριος νεοαναγειρόμενου κτίσματος (έκδοση οικοδομικής άδειας εντός της δεκαετίας) δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε. Για την συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου ως μέλους σε κοινοπραξία ή ως εταίρου σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή Κοινοπραξία απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ευθύνεται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο,Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) ή νεοαναγειρόμενου κτίσματος (έκδοση αναδρομικής άδειας εντός της δεκαετίας) δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ. Για την μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκινήτων, θαλασσίων σκαφών άνω των 5 μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον μεταβιβάζοντα.

ζ. Για τη λήψη δανείου καταναλωτικής πίστης άνω των 6.000 ? απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Εάν ο λήπτης του δανείου δεν είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ευθύνεται για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) ή νεοαναγειρόμενου κτίσματος (έκδοση οικοδομικής άδειας εντός της δεκαετίας) δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

η. Για την είσπραξη Λογαριασμού Δημοσίου Εργου. Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ο ανάδοχος/εργολάβος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω:

Αίτηση
Πιστοποίηση – λογαριασμό που θα πρέπει να φέρει απαραίτητα την υπογραφή του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία έχει αναθέσει το έργο, διαφορετικά το στοιχείο αυτό δεν γίνεται δεκτό.
Υπηρεσιακό Σημείωμα της επιχείρησης του αναδόχου.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή την Ταμειακή Υπηρεσία εφόσον έχουν βεβαιωθεί καθυστερούμενες εισφορές.
Δήλωση αναδόχου/εργολάβου, βεβαίωση υπεργολάβου και τιμολόγια για τυχόν εκτελεσθείσες μη οικοδομικές εργασίες.
Ειδικά για τους αναδόχους/εργολάβους που υποβάλλουν ΑΠΔ μέσω διαδικτύου πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ.

Η παραπάνω βεβαίωση:

Χορηγείται από το Υποκ/μα απογραφής του έργου
Ισχύει μέχρι την εξόφληση του λογαριασμού για τον οποίο χορηγείται.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, ο εργοδότης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, για κοινή επιχείρηση στο Υποκατάστημα της έδρας του ή στο Υποκ/μα απογραφής για οικοδομοτεχνικό έργο, προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στις ακόλουθες περιπτώσεις (εγκ. 4/02, Κεφ.ΣΤ’).

Εργοδότες που έχουν υποβάλει μηνιαία χειρόγραφη ΑΠΔ
Αίτηση.
Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων και μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/01 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01) εφόσον δεν έχει διενεργηθεί για την περίοδο αυτή τακτικός έλεγχος.
Επίσης στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρούσε παραρτήματα και δεν ήταν ενταγμένος στο Σ.Μ.Μ, θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων λειτουργούσαν τα παραρτήματα.
Αντίγραφα των τριών τελευταίων Α.Π.Δ.
Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ) που αντιστοιχούν στις εισφορές που αναγράφονται στις ΑΠΔ, που προσκομίζει ο εργοδότης, εφόσον αυτές είναι απαιτητές. Οι εργοδότες που χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής (π.χ. Internet Banking, Phone Banking), συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ το «Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών» μηνιαίας υποβολής ΑΠΔ.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο ταμείο ή την ταμειακή υπηρεσία του Υποκ/τος, εφόσον προκύπτει βεβαιωμένη οφειλή.

Εργοδότες που έχουν υποβάλει τριμηνιαία χειρόγραφη ΑΠΔ
Αίτηση.
Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων και μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/01 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01) εφόσον δεν έχει διενεργηθεί για την περίοδο αυτή τακτικός έλεγχος.
Επίσης στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρούσε παραρτήματα και δεν ήταν ενταγμένος στο Σ.Μ.Μ, θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων λειτουργούσαν τα παραρτήματα.
Αντίγραφο της τελευταίας ΑΠΔ.
Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ) που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην προαναφερόμενη ΑΠΔ, καθώς και αυτά που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο, εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών των αντίστοιχων μηνών. Οι εργοδότες που χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής (π.χ. Internet Banking, Phone Banking), συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ το «Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών» τριμηνιαίας υποβολής ΑΠΔ.
Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη ότι, στην ΑΠΔ που θα υποβάλει για την τρέχουσα τριμηνιαία περίοδο θα συμπεριλάβει τα ποσά των εισφορών κατά μήνα όπως τα έχει ήδη καταβάλλει.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο ταμείο ή την ταμειακή υπηρεσία του Υποκ/τος, εφόσον προκύπτει βεβαιωμένη οφειλή.

Εργοδότες που έχουν υποβάλει μηνιαία ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο
Αίτηση.
Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων και μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/01 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01) εφόσον δεν έχει διενεργηθεί για την περίοδο αυτή τακτικός έλεγχος.
Επίσης στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρούσε παραρτήματα και δεν ήταν ενταγμένος στο Σ.Μ.Μ, θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων λειτουργούσαν τα παραρτήματα.
Συνοδευτικό έντυπο ΑΠΔ υποβληθείσας σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ) που αντιστοιχούν στις καταβολές των ΑΠΔ, οι οποίες αναφέρονται στο προσκομισθέν συνοδευτικό έντυπο. Οι εργοδότες που χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής (π.χ. Internet Banking, Phone Banking), συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ το «Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών» μηνιαίας υποβολής ΑΠΔ.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο ταμείο ή την ταμειακή υπηρεσία του Υποκ/τος, εφόσον προκύπτει βεβαιωμένη οφειλή.

Εργοδότες που έχουν υποβάλει τριμηνιαία ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο
Αίτηση.
Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων και μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/01 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01) εφόσον δεν έχει διενεργηθεί για την περίοδο αυτή τακτικός έλεγχος.
Επίσης στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρούσε παραρτήματα και δεν ήταν ενταγμένος στο Σ.Μ.Μ, θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων λειτουργούσαν τα παραρτήματα.
Συνοδευτικό έντυπο ΑΠΔ υποβληθείσας σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην προαναφερόμενη ΑΠΔ, καθώς και αυτά που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο, εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών των αντίστοιχων μηνών. Οι εργοδότες που χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής (π.χ. Internet Banking, Phone Banking), συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ το «Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών» τριμηνιαίας υποβολής ΑΠΔ.
Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη ότι, στην ΑΠΔ που θα υποβάλει για την τρέχουσα τριμηνιαία περίοδο θα συμπεριλάβει τα ποσά των εισφορών κατά μήνα όπως τα έχει ήδη καταβάλλει.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο ταμείο ή την ταμειακή υπηρεσία του Υποκ/τος, εφόσον προκύπτει βεβαιωμένη οφειλή.

Εργοδότες που έχουν υποβάλει μηνιαία ΑΠΔ μέσω διαδικτύου
Αίτηση.
Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων και μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/01 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01) εφόσον δεν έχει διενεργηθεί για την περίοδο αυτή τακτικός έλεγχος.
Επίσης στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρούσε παραρτήματα και δεν ήταν ενταγμένος στο Σ.Μ.Μ, θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων λειτουργούσαν τα παραρτήματα.
Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών του εργοδότη ότι υπέβαλε κανονικά τις τρεις τελευταίες ΑΠΔ.
Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ) που αντιστοιχούν στις ειφορές των ΑΠΔ, οι οποίες αναφέρονται στην υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη. Οι εργοδότες που χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής (π.χ. Internet Banking, Phone Banking), συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ποσά στο «Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών» μηνιαίας υποβολής ΑΠΔ.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο ταμείο ή την ταμειακή υπηρεσία του Υποκ/τος, εφόσον προκύπτει βεβαιωμένη οφειλή.

Εργοδότες που έχουν υποβάλει τριμηνιαία ΑΠΔ μέσω διαδικτύου
Αίτηση.
Βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων και μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/01 (Δ.Χ./01 και Ε.Α./01) εφόσον δεν έχει διενεργηθεί για την περίοδο αυτή τακτικός έλεγχος.
Επίσης στην περίπτωση που ο εργοδότης διατηρούσε παραρτήματα και δεν ήταν ενταγμένος στο Σ.Μ.Μ, θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων λειτουργούσαν τα παραρτήματα.
Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών με την οποία θα δηλώνει ότι: – υπέβαλε κανονικά την τελευταία ΑΠΔ – στην ΑΠΔ που θα υποβάλει για την τρέχουσα τριμηνιαία περίοδο θα συμπεριλάβει κατά μήνα τα ποσά των εισφορών όπως τα έχει ήδη καταβάλλει.
Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚΑ) που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην προαναφερόμενη ΑΠΔ, καθώς και αυτά που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο, εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών των αντίστοιχων μηνών. Οι εργοδότες που χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής (π.χ. Internet Banking, Phone Banking), συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ποσά στο «Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών» τριμηνιαίας υποβολής ΑΠΔ.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο ταμείο ή την ταμειακή υπηρεσία του Υποκ/τος, εφόσον προκύπτει βεβαιωμένη οφειλή.

Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό (αναπόγραφες στο Ι.Κ.Α. επιχειρήσεις)

Οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν, ούτε απασχόλησαν στο παρελθόν προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., πρέπει, εκτός από την αίτηση να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (καταστατικό όταν πρόκειται για εταιρία, βεβαιώσεις έναρξης ή μεταβολών από την Δ.Ο.Υ., τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής, άδεια επαγγέλματος κ.λπ) ώστε να επαληθεύονται, τα αναγραφόμενα στην αίτηση, στοιχεία και ότι η επιχείρηση έχει την έδρα της στην περιοχή του Υποκ/τος ΙΚΑ που ζητά τη βεβαίωση.
Η μη απασχόληση προσωπικού δηλώνεται μόνο στο έντυπο της αίτησης, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Διάρκεια ισχύος των Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας/Οφειλής.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων). 12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο Ι.Κ.Α. και δεν απασχολούν προσωπικό ή απασχολούν μέχρι και 5 εργαζόμενους (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικές). 12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που δεν οφείλουν στο Ι.Κ.Α. και απασχολούν από 6 εργαζόμενους και άνω (συμπεριλαμβάνονται και οι εποχικές). 6 μήνες
Σε συμβεβλημένα με το Ι.Κ.Α. φαρμακεία (μόνο για είσπραξη χρημάτων από το Ι.Κ.Α.). 12 μήνες
Σε επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων). 1 μήνας
Σε επιχειρήσεις που οφείλουν (χωρίς ρύθμιση ή απώλεια ρύθμισης). Μέχρι τη λήξη του μήνα έκδοσης
Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά οικοδομών ή αυτοτελών ιδιοκτησιών (διαμερίσματα) ) και για συμμετοχή σε δημοπρασίες, όταν δεν υπάρχουν οφειλές προς το Ι.Κ.Α.. 6 μήνες
Για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά οικοδομών ή αυτοτελών ιδιοκτησιών (διαμερίσματα) και για συμμετοχή σε δημοπρασίες, όταν υπάρχουν ρυθμισμένες οφειλές προς το Ι.Κ.Α. και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης. 1 μήνας