Θέλετε να στείλετε την Οριστική Δήλωση ΦΜΥ. Θα πρέπει να στείλετε και τις Βεβαιώσεις Αποδοχών των εργαζόμενων;
Δεν χρειάζεται να αποστείλετε τις βεβαιώσεις αποδοχών. Στην ουσία είναι ο εσωτερικός πίνακας της Οριστικής Δήλωσης που αποστέλλεται κατευθείαν από το πρόγραμμα .
Όταν η κατάθεση της Οριστικής γίνεται χειρόγραφη, τότε θα πρέπει να κατατεθούν και οι Βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζόμενων.