τι ισχύει για το πρόγραμμα βαρδιών:

βάρδιας απασχοληθούν και κάποια άλλη ημέρα της εβδομάδας μέχρι -8- ώρες, θα είναι: Ώρες που πραγματικά δούλεψε: 12+12 = 24 και 24 + 8 = 32 ώρες. Ώρες που θα πληρωθεί: Ενώ δουλεύει 24 ώρες, θα πληρωθεί για 40 ώρες, ΣΥΝ τις επιπλέον -8- ώρες. Για αυτές τις επιπλέον 8 ώρες θα καταβληθεί προσαύξηση στο ωρομίσθιο κατά 25% για τις ώρες από 41, 42, 43, 44, 45, ενώ για τις παραπάνω ώρες η προσαύξηση είναι 50%, και μέχρι 120 ώρες ετησίως (περα των 120 ωρών η προσαύξηση είναι 75%).
Αν η ημέρα εργασίας συμπέσει σε Σαββατοκύριακο που είναι και αργία, ο μισθωτός δεν μπορεί να αρνηθεί να εργαστεί, ούτε να ζητήσει επιπλέον αμοιβή για τις ημέρες αυτές (ήδη πληρώνεται με 60% αυξημένο).

Σε περίοδο 3ων εβδομάδων μία τουλάχιστον ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης θα πρέπει να είναι συνεχόμενη με Κυριακή (δηλαδή ένα Σάββατο ή μία Δευτέρα).
Οι ημέρες ανά εβδομάδα ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες, 2 φορές κάθε 4 εβδομάδες (Σαββατοκύριακα ή Κυριακή ή Δευτέρα).
Αν η εταιρία δουλεύει 6 ημέρες την εβδομάδα:
Οι επιχειρήσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν (συνολικά ή κατά τμήματα), -6- ημέρες την εβδομάδα. Θα πρέπει να δίνουν τις ημέρες της κάθε εβδομάδας ανάπαυσης μία φορά τουλάχιστον συνεχόμενη με Κυριακή ανά περίοδο τριών εβδομάδων.

Οι εταιρίες με κυλιόμενα ωράρια (βάρδια εργασιών, ομάδα εργαζόμενων), θα πρέπει να καταθέτουν προγράμματα εργασίας τουλάχιστον -2- φορές την εβδομάδα.
Υπενθυμίζουμε ότι για όλα τα παραπάνω απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου.

Απασχόληση την 6η ημέρα χωρίς χορήγηση ρεπό σε κάποια άλλη εργάσιμη ημέρα.

Οι σχετικές με την 5νθήμερη εργασία ρυθμίσεις ισχύουν και εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις δεν θα απασχολούν το προσωπικό τους κατά το Σάββατο ή κατά μία άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.
Οι ώρες απασχόλησης κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας επί πενθημέρου δεν συναθροίζονται με τις ώρες των εργάσιμων ημερών της εβδομάδας.
Η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας (Σάββατο) όπου ισχύει το πενθήμερο, είναι άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας τέτοιας εργασίας.

φύση τους συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολό τους ή κατά τμήματα με σύστημα λειτουργίας 4 εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, εφόσον  συγκατατίθεται ο εργαζόμενος που συμμετάσχει σε αυτές.

Οι ως άνω επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λειτουργήσουν συνεχώς, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα, εφόσον για την λειτουργία τους κατά το Σάββατο και την Κυριακή ή την Κυριακή και Δευτέρα, προσλάβουν ιδιαίτερο επιπλέον προσωπικό για να το απασχολήσει κατ’ εντολήν σε δύο ομάδες επί 12 ώρες την ημέρα.

Η συνολική αμοιβή που οφείλεται για εργασία 24 ωρών, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προβλέπεται για υπερωριακή απασχόληση ή εργασία την Κυριακή, αργίες και νυχτερινές ώρες, είναι ίση με την αμοιβή που αντιστοιχεί σε απασχόληση 40 ωρών, εκτός εάν εφαρμόζεται βραχύτερο ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι ως άνω επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν κατά το Σάββατο και την Κυριακή με βάρδιες από το ίδιο το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές σε 5νθήμερη βάρδια. Θα πρέπει λοιπόν να προσλαμβάνουν επιπλέον προσωπικό που θα απασχολείται μόνο Σάββατα και Κυριακές.  

 

Σε αυτές τις ομάδες εργασίας, πρόσωπα που έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με τα ταμεία της κύριας ασφάλισης (δηλαδή είναι ασφαλισμένα σε κύρια ασφάλιση), δεν μπορούν να απασχοληθούν για περισσότερες ώρες από όσες υπολείπονται για να συμπληρωθούν για την συγκεκριμένη εβδομάδα 48 συνολικά ώρες εργασίας.

 

Κάθε εργαζόμενος που απασχολείται επί 24 ώρες, ασφαλίζεται για 6 ημέρες εργασίας.  

 

Επιχειρήσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολό τους ή κατά τμήματα με σύστημα λειτουργίας τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, εφόσον συγκατατίθεται ο εργαζόμενος που μετέχει σε αυτές.

Μπορούν λοιπόν να λειτουργήσουν κατά τμήματα ή στο σύνολό τους -6- ημέρες την εβδομάδα. Οφείλουν όμως, να χορηγούν τις ημέρες της καθ’εβδομάδας αναπάυσεως μία φορά τουλάχιστον συνεχόμενη με Κυριακή ανά περίοδο -3- εβδομάδων. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση του μισθωτού κατά τα ανωτέρω, χωρίς την συγκατάθεσή του.