(Π.Κ.Υ.Ε. 39 / 6-6-2006) 
ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ κ.τ.λΒΑΦΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Κ.ΛΠ. Σ.Σ.Ε. 25/05/2006, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια – μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας. (Π.Κ. 39/6-6-2006)
Στην Αθήνα την 25-5-2006 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
 αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων – Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ευστράτιο Βουλαμάκη, Χριστίνα Γαβριελάτου, Βασίλειο Στεργίου και Βασίλειο Τσάτσαρη.
 αφετέρου της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρό της και τη Βάσω Μάμαλη, Γ. Γραμματέα της,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας στα Βαφεία, Καθαριστήρια, Μηχανικά και Ηλεκτρικά Πλυντήρια, Λευκαντήρια, Φινιριστήρια, Στεγνωτήρια, και Σιδερωτήρια Ενδυμάτων και κάθε είδους ρουχισμού που εκτελούν τις εργασίες: βαφής, καθαρισμού, πλύσιμου, λεύκανσης, σουρώματος με κύλινδρο, υδραυλική πρέσσα ή οτιδήποτε άλλο μηχάνημα σιδερώματος και τελειοποίησης ή επεξεργασίας ειδών ιματισμού, καθώς και με την παραλαβή, διαλογή και μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού.
Άρθρο 2
Κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την πρόσληψη και υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά 3%, στη συνέχεια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί από την αύξηση αυτή, κατά 3,3%, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις αυξήσεις του άρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 4
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006 – 2007 και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων.
Άρθρο 5
Όλα τα προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ ή ΔΑ, επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 6
Ισχύς προηγούμενων όρων
Α) Οι όροι της από 22-6-2005 ΣΣΕ καθώς και προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων, που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά από την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Β) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με αυτή τη ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, τις ΕΓΣΣΕ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική, καθώς και όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της απόφασης και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει την 1-1-2006 και ισχύει για όλο το 2006.