(Π.Κ.Υ.Ε. 47 / 30-6-2008) 
ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ κ.τ.λΒΑΦΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Κ.ΛΠ. Σ.Σ.Ε. 6/6/2008, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2008, των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια – μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας. (Π.Κ. 47/30-6-2008)
Στην Αθήνα την 6-6-2008 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός της Ομοσποδνίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη Γεν. Γραμματέα και αφετέρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων – Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Στράτο Βουλαμάκη, Πρόεδρο, Βασίλειο Στεργίου και Χριστίνα Γαβριελάτου, μέλη του Δ.Σ. αυτής, συμφωνήθηκε η υπογραφή της παρακάτω εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας στα Βαφεία, Καθαριστήρια, Μηχανικά και Ηλεκτρικά Πλυντήρια, Λευκαντήρια, Φινιριστήρια, Στεγνωτήρια, και Σιδερωτήρια Ενδυμάτων και κάθε είδους ρουχισμού που εκτελούν τις εργασίες: βαφής, καθαρισμού, πλύσιμου, λεύκανσης, σουρώματος με κύλινδρο, υδραυλική πρέσσα ή οτιδήποτε άλλο μηχάνημα σιδερώματος και τελειοποίησης ή επεξεργασίας ειδών ιματισμού, καθώς και με την παραλαβή, διαλογή και μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού.
Άρθρο 2
Κατώτατα όρια
βασικών ημερομισθίων
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2007, με την από 4-6-2007 ΣΣΕ , αυξάνονται από 1/1/2008 κατά 3,8% και από 1/9/2008 κατά 3%, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις αυξήσεις του άρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 4
Στην ειδικότητα του βαφέα περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εργασία την ξεβαφή με χημικά ρούχων
Άρθρο 5
Όλα τα προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ ή ΔΑ, επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 6
Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία
Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες (-τριες) που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερων, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1/1/2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξ (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
Άρθρο 7
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 (και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων) όπως: η προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία, οι άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού, η προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων, η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων.
Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν θίγονται με την παρούσα.
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 9
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2008, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.