(Π.Κ.Υ.Ε. 51 / 11-6-2007) 
ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ κ.τ.λΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας.
(Π.Κ. 51/11-6-2007)
Στην Αθήνα την 4-6-2007, μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστoϋφαντoυργίας. Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.ΚI.Δ.Ε.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη Γεν. Γραμματέα και αφετέρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων – Ταπητοκαθαριστηρίων, Πλυντηρίων, Σιδερωτηρίων, Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Στράτο Βουλαμάκη, Πρόεδρο, Βασίλειο Στεργίου, Χριστίνα Γαβριελάτου και Βασίλειο Τσάτσαρη, μέλη του Δ.Σ. αυτής, και με την παρουσία του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Γιώργου Κατρούγκαλου, συμφωνήθηκε η υπογραφή της παρακάτω εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι όλης της χώρας στα Βαφεία, Καθαριστήρια, Μηχανικά και Ηλεκτρικά Πλυντήρια, Λευκαντήρια, Φινιριστήρια, Στεγνωτήρια και Σιδερωτήρια Ενδυμάτων και κάθε είδους ρουχισμού που εκτελούν τις εργασίες: βαφής, καθαρισμού, πλύσιμου, λεύκανσης, σουρώματος με κύλινδρο, υδραυλική πρέσσα ή οτιδήποτε άλλο μηχάνημα σιδερώματος και τελειοποίησης ή επεξεργασίας ειδών ιματισμού, καθώς και με την παραλαβή, διαλογή, και μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού.
Αρθρο 2
Κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 28-2-2007 με την από 25-5-2006 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-3-2007 κατά 5,4%, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Στην ειδικότητα του βαφέα περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εργασία την ξεβαφή με χημικά ρούχων.
Αρθρο 4
Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις αυξήσεις του άρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Αρθρο 5
Όλα τα προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ ή ΔΑ, επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
Αρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν θίγονται με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2007, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.