Β4/οικ.328479/02-11-2023
Βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Αριθμ. Β4/οικ.328479/2023

(ΦΕΚ Β’ 6366/06-11-2023)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 14 και την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 5058/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 170).

2. Την Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (L 33), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022 (L 137).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

5. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

7. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

8. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Την υπ’ αρ. 156/8-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση της βεβαίωσης γνωστοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5058/2023 (Α’ 170), και του περιεχομένου της βεβαίωσης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της βεβαίωσης γνωστοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5058/2023 (Α’ 170) και του περιεχομένου της βεβαίωσης.

Άρθρο 2
Χορήγηση βεβαίωσης γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης (Εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2006/1/ΕΚ)

1. Η βεβαίωση γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης του άρθρου 10 του ν. 5058/2023 (Α’ 170) χορηγείται με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
(α) Σύμβαση μίσθωσης του οχήματος από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5058/2023 (Α’ 170).
(β) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
(γ) Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται για τη μισθώτρια και το μισθωμένο όχημα, ανάλογα με το μεταφορικό έργο του οχήματος, οι ίδιοι όροι που ισχύουν για τη χρησιμοποίηση των ιδιόκτητων οχημάτων της.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 10 του ν. 5058/2023 (Α’ 170) χορηγεί βεβαίωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος, στην οποία επισυνάπτεται ακριβές αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης που γνωστοποιήθηκε, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία. Η βεβαίωση τηρείται επί του οχήματος και επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

4. Η μισθώτρια χρησιμοποιεί το μισθωμένο όχημα για τη διενέργεια οδικών εμπορευματικών μεταφορών με τους ίδιους όρους όπως τα οχήματα που της ανήκουν.

Παράρτημα

Προσαρτάται στο παρόν ως αναπόσπαστο μέρος το ακόλουθο Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υπόδειγμα βεβαίωσης γνωστοποίησης σύμβασης μίσθωσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…/REGION….
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…./REGIONAL UNIT…..

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών/Directorate for Transport and Communications
[Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπηρεσίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά]

Βεβαίωση μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές (Οδηγία 2006/1/ΕΚ)
Attestation of hire of vehicle without driver for the carriage of goods by road (Directive 2006/1/EC)

Γνωστοποιήθηκε στην ανωτέρω δημόσια υπηρεσία η ακόλουθη σύμβαση μίσθωσης οχήματος χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές σύμφωνα με την Οδηγία 2006/1/ΕΚ:

The following contract of hire of vehicle without driver for carriage of goods by road according to Directive 2006/1/EC was notified to the public authority mentioned above:

1. Όνομα Εκμισθωτή/Name of Lessor:  …………

2. Όνομα Μισθωτή/Name of Lessee:  ………….

3. Ημερομηνία μίσθωσης/Date of hire:  ………….

4. Διάρκεια σύμβασης/Duration of contract:   ………

5. Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος/Vehicle Registration no.: ..

6. Χώρα Ταξινόμησης Οχήματος/Vehicle Country of Registration: ….

7. Μεταφορές για λογαριασμό τρίτων/Μεταφορές για ίδιο λογαριασμό (διαγράφεται ανάλογα)/ Carriage of goods for hire or reward/Carriage of goods for own account (delete as appropriate)
8. Παρατηρήσεις-Μεταφορικό έργο/Notes-Goods:     ……………

Επισυνάπτεται η σύμβαση μίσθωσης όπως γνωστοποιήθηκε.

The contract of hire as notified is attached to this attestation.

…………..[Τόπος και ημερομηνία/Ρlace and date]

…………..[Υπογραφή/Signature]

 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 2 Νοεμβρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ