Β2β/οικ.30866/31-05-2022
Εκκαθάριση ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Β2β/οικ. 30866/2022

(ΦΕΚ β’ 2792/06-06-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 22 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

2. του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38),

3. της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 «Μέτρα επιτάχυνσης του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21),

4. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241),

5. Tο άρθρο 8 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),

6. της παρ. 1 του ογδοηκοστού άρθρου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

7. την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 12565/10-3-2022 (Β’ 1282) απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με την παράταση της διαδικασίας εκκαθάρισης έως τις 31-05-2022,

8. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

9. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

10. των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

11. των περ. 4 και 3 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

12. της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β’ 4898),

13. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

14. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

15. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

16. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

17. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

18. την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 50807/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620),

19. την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

20. Την υπ’ αρ. 809 απόφαση της υπ’ αρ. 806/16-12-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

21. την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 28639/19-05-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

22. την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας υποβολής και εκκαθάρισης των δαπανών των ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενόψει της λήξης ισχύος της προθεσμίας της, σύμφωνα με την παρ. 1 του ογδοηκοστού άρθρου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), όπως παρατάθηκε με την αναφερόμενη στο στοιχείο 7 υπουργική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα απόφαση εμπίπτουν οι δαπάνες των ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς φαρμάκων που χορηγούνται σε δικαιούχους περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δικαιούχων που εντάσσεται στο σύστημα αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 2
Υποβολή λογαριασμών φαρμάκων

1. Οι λογαριασμοί των ιδιωτικών και Στρατιωτικών Φαρμακείων, τα οποία εκτελούν συνταγές φαρμάκων, όπως και των ιδιωτικών φαρμακείων για εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη, που αφορούν στην παροχή φαρμάκων προς τους δικαιούχους περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δικαιούχους Λιμενικού σώματος – ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4676/2020, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δικαιούχων που εντάσσεται στο σύστημα αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποστέλλονται από τα φαρμακεία, μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών (ΤΕΕΣ) της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού την ευθύνη της συλλογής των λογαριασμών την έχει ο αρμόδιος κατά τόπο φαρμακευτικός σύλλογος του διανεμητικού λογαριασμού προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλούν στο ΤΕΕΣ. Συγκεκριμένα, το εκάστοτε φαρμακείο υποβάλλει το μηνιαίο λογαριασμό του είτε μέσω του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΦΣ), σε περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού, είτε στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις αν δεν υπάρχει διανεμητικός λογαριασμός. Στις τοπικές ΠΕΔΙ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των ιδιωτικών φαρμακείων είτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία είτε από τους διανεμητικούς Λογαριασμούς.

2. Ανεξάρτητα της διαδικασίας της ανωτέρω παρ. 1, όλα τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία επιπλέον καταθέτουν εντός πέντε εργασίμων ημερών στους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους τα πρωτότυπα τιμολόγια του λογαριασμού τους μαζί με το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής του Λογαριασμού ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε διανεμητικούς λογαριασμούς ή όχι. Οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι υποχρεούνται με δική τους δαπάνη να αποστέλλουν, εντός των πρώτων δέκα εργασίμων ημερών κάθε μήνα, στο ΤΕΕΣ τα πρωτότυπα τιμολόγια μαζί με τα ΣΣΥ των φαρμακείων.

3. Ο λογαριασμός συνταγών φαρμάκων ιδιωτικού/ στρατιωτικού φαρμακείου αποτελείται από μία έως τέσσερεις υποβολές που διακρίνονται σε α) υποβολή για συνταγές δικαιούχων περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το τιμολόγιό τους, β) υποβολή για συνταγές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων με το τιμολόγιό τους, γ) υποβολή για συνταγές δικαιούχων του Λιμενικού σώματος – Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4676/2020 με το τιμολόγιό τους, δ) υποβολή για συνταγές εμβολίων ΕΠΕ, με το τιμολόγιό τους καθώς και οιαδήποτε άλλη κατηγορία προστίθεται με υπουργική απόφαση και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο λογαριασμός φαρμάκων δύναται να περιέχει και διακριτό φάκελο με τις συνταγές που αφορούν σε ασφαλισμένους που επέλεξαν τη χορήγηση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία σύμφωνα με την παρ. 9 του ν. 4213/2013, όμως δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εκκαθάρισης καθώς εφαρμόζεται η διαδικασία απευθείας πληρωμής των φαρμακευτικών εταιρειών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που περιγράφεται στον ανωτέρω νόμο, καθώς και ξεχωριστό τιμολόγιο που αφορά στην πληρωμή για τα οριστικοποιημένα ραντεβού εμβολιασμού για τον covid-19 και ξεχωριστό τιμολόγιο που αφορά στο ποσό αμοιβής για τη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοιό.

4. Το φυσικό αρχείο για την υποβολή του λογαριασμού ιδιωτικού και Στρατιωτικού Φαρμακείου πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον Πίνακα 1 της παρούσης. Όλες οι προς αποζημίωση συνταγές, εκδίδονται και εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αλλιώς δεν είναι δυνατή η υποβολή τους. Οι ηλεκτρονικές συνταγές χωρίζονται σε πακέτα ανά ημέρα εκτέλεσης. Σε περιπτώσεις που στο φυσικό αρχείο της υποβολής οι συνταγές δεν είναι ταξινομημένες σε πακέτα ανά ημέρα, κατά την πρώτη υποβολή του φαρμακείου, πραγματοποιείται σάρωση και έλεγχος του συνόλου των εκτελεσμένων συνταγών και ο λογαριασμός εξοφλείται με την εκκαθάριση του επόμενου μήνα. Εάν σε επόμενο λογαριασμό του φαρμακείου διαπιστωθεί η ίδια παράβαση τότε επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το π.δ. 121/2008. Τα πληροφοριακά συστήματα των ιδιωτικών φαρμακείων αποστέλλουν στο ΤΕΕΣ τους σειριακούς αριθμούς των συνταγών που έχουν τελικά υποβληθεί από κάθε φαρμακείο που έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση της υποβολής του φαρμακείου.

Πίνακας 1
ΙΔΙΩΤΙΚΑ/ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

1. Κάθε μηνιαίος λογαριασμός ιδιωτικού – στρατιωτικού φαρμακείου περιλαμβάνει:
• Έναν ή και περισσότερους προ-τυπωμένους πλαστικούς φακέλους, με επικολλημένη σε κάθε φάκελο την αντίστοιχη ετικέτα έτσι, όπως αυτές εκδίδονται από το site «www.eopyykmes.gr», και
• Ένα φάκελο (εκτός των πλαστικών φακέλων) με τα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα πρωτότυπα του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) και των τιμολογίων που υποβάλλονται (είναι ο φάκελος που στέλνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι απευθείας προς το ΤΕΕΣ)
2. Οι προ-τυπωμένοι πλαστικοί φάκελοι περιλαμβάνουν: α) Ένα φάκελο με
• Το σφραγισμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο έντυπο του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ), όπως αυτό εκδίδεται από το site «www.eopyykmes.gr».
• Τα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα αντίγραφα των Τιμολογίων που υποβάλλονται, κατά προτίμηση θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το https://www.eopyykmes.gr και είναι τα ακόλουθα:
– Τιμολόγιο Φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
– Τιμολόγιο Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων.
– Τιμολόγιο Εμβολίων ΕΠΕ.
– Τιμολόγιο Φαρμάκων δικαιούχων του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής.
– Τιμολόγιο που αφορά τα οριστικοποιημένα ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά του covid-19 που πραγματοποιήθηκαν από το φαρμακείο.
– Τιμολόγιο που αφορά το ποσό αμοιβής για τη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοιό.
– Πιστωτικά τιμολόγια παρακρατήσεων από προηγούμενες πληρωμές.
β) Το σύνολο των ηλεκτρονικών συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς του λογαριασμού.
3. Οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων ταξινομούνται ως εξής:
α) Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών σε κατόχους ΕΚΑΑ (Ευρωπαίους ασφαλισμένους), ταξινομημένες
ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης, β) Ένα πακέτο με όλες τις συνταγές που αφορούν σε Εμβόλια ΕΠΕ, σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ταξινομημένες
ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης, γ) Ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών σε δικαιούχους του Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής,
ταξινομημένες ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης, δ) Ένα πακέτο με όλες τις συνταγές σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ταξινομημένες σε μικρότερα πακέτα ανά αύξουσα ημερομηνία εκτέλεσης, και δύναται να περιλαμβάνει ένα πακέτο με το σύνολο των συνταγών που ανήκουν στο άρθρο 74 του ν. 4623/2019.

Άρθρο 3
Επεξεργασία παραστατικών πληρωμής φαρμακείου -Χορήγηση προκαταβολής 95%.

1. Στο τμήμα επεξεργασίας και ελέγχου συνταγών (ΤΕΕΣ) της Δνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ψηφιοποιούνται τα στοιχεία του λογαριασμού (τιμολόγια και ΣΣΥ) τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του Ελέγχου των παραστατικών για τη χορήγηση της προκαταβολής. Από το πληροφοριακό σύστημα γίνονται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ως προς την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων των παραστατικών της πληρωμής (ΣΣΥ-τιμολόγια) και οι απαραίτητοι έλεγχοι συμφωνίας του ποσού των τιμολογίων με το άθροισμα των αιτούμενων ποσών των συνταγών. Οι σειριακοί αριθμοί των συνταγών που έχουν κατατεθεί είναι διαθέσιμοι στο ΤΕΕΣ μέσω των προγραμμάτων των ιδιωτικών/στρατιωτικών φαρμακείων και τα υπόλοιπα στοιχεία των συνταγών είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο ΤΕΕΣ μέσω της ΗΔΙΚΑ. Το σύνολο των στοιχείων των παραστατικών πληρωμής ελέγχεται ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους από το ΤΕΕΣ.
Από το ΤΕΕΣ γίνεται η καταχώρηση στο σύστημα των ποσών που αφορούν ποινές/πρόστιμα, λοιπές χρεώσεις πιστώσεις και ο υπολογισμός των ποσών επιστροφής που προσδιορίζονται από το άρθρο 34 του ν. 3918/2011 και το άρθρο 88 του ν. 4472/2017. Στη συνέχεια από τη Διεύθυνση Φαρμάκου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδεται το συγκεντρωτικό φύλλο χορήγησης προκαταβολής 95 % των λογαριασμών που περιλαμβάνει τα ακόλουθα ανά ειδός υποβολής:
– Το συνολικό αιτούμενο ποσό,
– Το ποσό λοιπών πιστώσεων,
– Το ποσό περικοπών που προκύπτουν από τον έλεγχο των παραστατικών,
– Το ποσό των επιστροφών που προσδιορίζονται από το άρθρο 34 του ν. 3918/2011 και το άρθρο 88 του ν. 4472/2017,
– Το ποσό της παρακράτησης που αφορά ποινές-πρόστιμα, λοιπές χρεώσεις,
– Το ακριβές ποσό της προκαταβολής που πρέπει να αποδοθεί.

2. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παραστατικών μαζί με τα ποσά που αφορούν ποινές/πρόστιμα και ποσά επιστροφής διαβιβάζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος στη Διεύθυνση Οικονομικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή των φαρμακείων που δεν εμφανίζουν παρακρατήσεις υπέρ τρίτων και συγκεκριμένα: 1) οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων, 2) οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων και 3) οφειλές υπέρ ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων. Οι διαδικασίες της παραγράφου 1 και της παρούσης ολοκληρώνονται εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από το ΤΕΕΣ των παραστατικών πληρωμής (τιμολόγια και ΣΣΥ).

3. Η πληρωμή των φαρμακείων που εμφανίζουν παρακρατήσεις, γίνεται μετά από επεξεργασία των στοιχείων παρακρατήσεων και συγκεκριμένα: 1) οφειλές από κατασχέσεις υπέρ τρίτων, 2) οφειλές από συμβάσεις εκχώρησης υπέρ τρίτων και 3) οφειλές υπέρ ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων, από τις ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού και διαβίβαση των αποτελεσμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος στη Δ/νση Οικονομικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Οι διαδικασίες των παρ. 1 και παρ. 3 ολοκληρώνονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από το ΤΕΕΣ των παραστατικών πληρωμής (τιμολόγια και ΣΣΥ).

Άρθρο 4
Επεξεργασία λογαριασμού φαρμακείου από το Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Μέθοδος εξαγωγής δείγματος

1. Στο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο ΤΕΕΣ εισάγονται οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που αποστέλλει καθημερινά η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μέσω της διασύνδεσης της με το ΤΕΕΣ, σχετικά με τα στοιχεία έκδοσης και εκτέλεσης των ηλεκτρονικών συνταγών στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

2. Από το σύνολο των συνταγών κάθε λογαριασμού φαρμακείου, όπως αυτές έχουν προκύψει από την επεξεργασία στην ανωτέρω παρ. 1, γίνεται η εξαγωγή δείγματος, με τη χρήση της παρακάτω διαδικασίας. Ο λογαριασμός κάθε φαρμακείου χωρίζεται σε διακριτό αριθμό στρωμάτων ίσο με τις υποβολές από τις οποίες αποτελείται, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσης. Από κάθε υποβολή επιλέγεται ένα ανεξάρτητο τυχαίο δείγμα συνταγών. Για την εξαγωγή του δείγματος κατηγοριοποιείται το σύνολο των συνταγών κάθε υποβολής ανά ημέρα εκτέλεσης και επιλέγεται ένα ανεξάρτητο τυχαίο δείγμα από τυχαία επιλεγείσες από το ηλεκτρονικό σύστημα ημέρες εκτέλεσης. Η δειγματοληψία επί της εκάστοτε υποβολής του φαρμακείου δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των συνταγών που περιέχει, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 4 συνταγές στις περιπτώσεις που η υποβολή περιέχει περισσότερες από 3 συνταγές ενώ στις περιπτώσεις που η υποβολή περιέχει λιγότερες από 5 συνταγές τις περιλαμβάνει όλες. Σε περιπτώσεις λογαριασμών που περιλαμβάνουν έως και 10 συνταγές θα γίνεται έλεγχος στο σύνολο των συνταγών του λογαριασμού ανεξαρτήτως των υποβολών.

3. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία διαπιστωθεί (ανά υποβολή) ποσοστό μη αποδεκτών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της εκάστοτε υποβολής. Το άθροισμα των μη αποδεκτών δαπανών όλων των υποβολών που έχει προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης της αναγωγής) περικόπτεται από την υποβληθείσα δαπάνη του φαρμακείου στην πράξη εκκαθάρισης.

4. Η προαναφερθείσα διαδικασία που εφαρμόζεται για κάθε ένα φαρμακείο, για κάθε μήνα υποβολής, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ορισμοί και Μέθοδοι:
δ:
Ποσοστό δειγματοληψίας (το ποσοστό των υποβαλλομένων συνταγών που θα ελεγχθούν, το οποίο κατ’ ελάχιστο είναι 5%).
Ν:
Συνολικό πλήθος υποβαλλομένων συνταγών.
κ:
Ο αριθμός των υποβολών στα οποία υποδιαιρείται το συνολικό πλήθος υποβαλλομένων συνταγών (μπορεί να λάβει οποιαδήποτε θετική ακέραια τιμή από 1 έως 5 σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία ανάλογα με τις υποβολές που περιέχει ο λογαριασμός, όπως
α) υποβολή για συνταγές δικαιούχων περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
β) υποβολή για συνταγές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων,
γ) υποβολή για συνταγές δικαιούχων του Λιμενικού σώματος – Ακτοφυλακής,
δ) υποβολή για συνταγές εμβολίων ΕΠΕ.
ε:
Ελάχιστο πλήθος υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών που θα ελεγχθούν ανά υποβολή (κατ’ ελάχιστο 4).
Νi:
Συνολικό πλήθος υποβαλλομένων συνταγών στην υποβολή i, όπου i=1,2,…,κ.
ni:
Μέγεθος τυχαίου δείγματος στην υποβολή i, για i=1,2,…κ, που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο ηi= max[δx Νi,ε].
n:
Συνολικός αριθμός των συνταγών (από το σύνολο των υποβολών) που περιλαμβάνονται στο τυχαίο δείγμα (n=n1+n2+…+nκ).
Αi:
Το συνολικό αιτούμενο ποσό των υποβαλλομένων συνταγών της υποβολής i για i=1,2,…κ.
αi:
Το συνολικό αιτούμενο ποσό των υποβαλλομένων συνταγών στο τυχαίο δείγμα της υποβολής i, για i=1,2,…κ
πi:
Η αξία των ολικών ή/και μερικών περικοπών επί των υποβαλλομένων συνταγών στο τυχαίο δείγμα της υποβολής i, για i=1,2,…κ.

pi:
Το ποσοστό περικοπής στο τυχαίο δείγμα της υποβολής i, για i=1,2,…κ, που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο pi=(πi/αi).
Πi:
Η αξία που περικόπτεται από το στρώμα i, που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο Πi=(pixΑi).
Π:
Συνολική Περικοπή στο σύνολο της υποβληθείσας Δαπάνης, που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο Π=Π1+Π2+…+ΠΚ.

Άρθρο 5
Φαρμακευτικός Έλεγχος Συνταγών

1. Στο δείγμα συνταγών που επιλέχθηκε και σαρώθηκε με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσης εφαρμόζονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕΣ αυτοματοποιημένοι έλεγχοι για την ορθή εκτέλεση των συνταγών σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία (π.δ. 121/2008 και π.δ. 3892/2010), η οποία ενσωματώνεται στο σύστημα από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Στη συνέχεια διενεργείται επιπλέον φαρμακευτικός έλεγχος από τους ελεγκτές φαρμακοποιούς του ΤΕΕΣ, στις συνταγές που εντοπίστηκαν παραβάσεις από το σύστημα, προς επιβεβαίωση των παραβάσεων. Στις συνταγές φαρμάκων που εντοπίσθηκαν παραβάσεις από το πληροφοριακό σύστημα, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον φαρμακευτικό έλεγχο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, περικόπτεται το ποσό της συγκεκριμένης παράβασης το οποίο ανάγεται στο αιτούμενο ποσό του τιμολογίου δαπάνης της υποβολής που αφορά η συνταγή.

2. Μετά από την ολοκλήρωση του φαρμακευτικού ελέγχου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, από το τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδονται ηλεκτρονικά ανά λογαριασμό φαρμακείου:
α. Φύλλο Φαρμακευτικού Ελέγχου Συνταγών στο οποίο αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών στοιχείων του λογαριασμού, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον φαρμακευτικό έλεγχο και ειδικότερα:
α1. Η συνολική αιτούμενη δαπάνη του λογαριασμού του ιδιωτικού/στρατιωτικού φαρμακείου ανά υποβολή που έχει κατατεθεί.
α2. Ο αριθμός των συνταγών του δείγματος ελέγχου που περικόπτονται, μετά τον αυτοματοποιημένο έλεγχο από το σύστημα και την επιβεβαίωση του φαρμακευτικού ελέγχου, μαζί με το ποσό της περικοπής, ανά υποβολή που αφορά η περικοπή, προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη αναγωγή κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης.
Τα στοιχεία του Φύλλου Φαρμακευτικού Ελέγχου Συνταγών διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση προκειμένου να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του αποτελέσματος της εκκαθάρισης του λογαριασμού δαπανών.

Άρθρο 6
Διαδικασία διοικητικού ελέγχου παραστατικών – Χορήγηση ποσού εξόφλησης 5%

1. Ο Διοικητικός Έλεγχος των παραστατικών της πληρωμής γίνεται με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Οργανισμού που αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των υποβολών (τιμολόγια, συνοδευτικά σημειώματα υποβολής, σαρωμένες συνταγές του δείγματος της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, ποσά επιστροφών) τα οποία είναι απαραίτητα για την διενέργεια του διοικητικού-οικονομικού ελέγχου των υποβολών, ως προς την νομιμότητα και την κανονικότητα τους, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι εν λόγω δαπάνες σύμφωνα με την περί Δημοσίου Λογιστικού νομοθεσία και να αποδοθεί το υπόλοιπο 5% των υποβολών.

2. Μετά από την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των σαρωμένων συνταγών του δείγματος, από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού εκδίδονται:
α. Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών στο οποίο αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών στοιχείων του λογαριασμού ανά υποβολή, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τον διοικητικό έλεγχο και ειδικότερα:
– Η συνολική αιτούμενη δαπάνη της υποβολής,
– Ο αριθμός των συνταγών όπου έγινε διοικητικός έλεγχος,
– Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών από τον διοικητικό έλεγχο προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη αναγωγή κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης.
β. Πράξη εκκαθάρισης στην οποία αναγράφονται απαραίτητα, εκτός των συνολικών στοιχείων της κάθε υποβολής του λογαριασμού, το σύνολο των στοιχείων βάσει των οποίων προσδιορίστηκε το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και ειδικότερα:
– Το συνολικό αιτούμενο ποσό,
– Το ποσό περικοπών-μη αποδεκτών δαπανών του φαρμακευτικού ελέγχου στο δείγμα συνταγών της σάρωσης (5%),
– Το ποσό περικοπών του διοικητικού ελέγχου δείγματος,
– Το συνολικό ποσό των περικοπών του δείγματος μετά την αναγωγή,
– Το ποσοστό (%) περικοπών ψηφιοποιημένου δείγματος,
– Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
Η πράξη εκκαθάρισης, που υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης και τηρείται στο αρχείο της, με επισυναπτόμενη την εκτύπωση του Φύλλου Ελέγχου Συνταγών και του φύλλου Διοικητικού Ελέγχου.
pi: Το ποσοστό περικοπής στο τυχαίο δείγμα της υποβολής i, για i=1,2, κ, που προκύπτει από τον
μαθηματικό τύπο pi=(πi/αi).
Πι: Η αξία που περικόπτεται από το στρώμα i, που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο Πi=(piχΑi).
Π: Συνολική Περικοπή στο σύνολο της υποβληθείσας Δαπάνης, που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο Π=Π1+Π2+…+ΠΚ.
Σε περίπτωση περικοπής γίνεται ενημέρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το ιδιωτικό φαρμακείο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και το φαρμακείο μέσω της ιστοσελίδας eopyykmes.gr μπορεί να έχει αναλυτική ενημέρωση για το λόγο της περικοπής μαζί με την εικόνα της συνταγής. Το ιδιωτικό φαρμακείο δύναται, σε περίπτωση αμφισβήτησης της περικοπής, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός έξι εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του. Η αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της εν λόγω υποβολής του φαρμακείου, όσον αφορά την απόδοση από τον Οργανισμού του υπολοίπου 5% του ποσού. Σε περιπτώσεις
που τα ποσά των περικοπών υπερβαίνουν το 2,5% του αιτούμενου της υποβολής, ο έλεγχος δύναται να επεκταθεί στο σύνολο της συγκεκριμένης υποβολής και εξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2690/1999 και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ενώ στη συνέχεια διαβιβάζεται αρμοδίως. Οι ενστάσεις εξετάζονται, εντός προθεσμίας δύο μηνών, από την υφιστάμενη Επιτροπή Ενστάσεων Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Το λογιστήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οριστικοποιεί το σύνολο των μηνιαίων υποβολών των φαρμακείων της χωρικής της αρμοδιότητας, αφού παρακρατηθούν τα ποσά των περικοπών του φαρμακευτικού και διοικητικού ελέγχου, και αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας για την ενταλματοποίηση των δαπανών που αφορούν το υπόλοιπο του 5% κάθε υποβολής του λογαριασμού. Στις περιπτώσεις που τα ποσά των περικοπών υπερβαίνουν το ποσό του 5 %, το υπόλοιπο ποσό της περικοπής παρακρατείται από τον επόμενο λογαριασμό του φαρμακείου. Αν το φαρμακείο δεν υποβάλει επόμενο λογαριασμό, ο φαρμακοποιός ενημερώνεται να καταθέσει το οφειλόμενο ποσό στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός 30 ημερών. Εάν δεν καταθέσει το ποσό, μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος το ποσό αναζητείται μέσω αναγκαστικής είσπραξης.
Η όλη διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την παραλαβή των λογαριασμών συνταγών φαρμάκων στο ΤΕΕΣ.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

Με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξειδικεύονται οι έλεγχοι που αφορούν τον φαρμακευτικό και διοικητικό έλεγχο των συνταγών, καθορίζεται επακριβώς η διαδικασία ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής των λογαριασμών των ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων.
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει μέχρι την πλήρη προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών, με σκοπό η οριστική εκκαθάριση των υποβαλλόμενων δαπανών να είναι εντός των πλαισίων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων, η οποία βεβαιώνεται με σχετική απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ