Β1.α/οικ. 31089
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 90 και 91 του ν. 4850/2021(Α’ 208) για το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 έως 31-05-2022.

Αριθμ.Β1.α/οικ. 31089

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 90 και 91 του ν. 4850/2021(Α’ 208) για το χρονικό διάστημα από 01-11-2021 έως 31-05-2022.

(ΦΕΚ 2789/3.6.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»(Α’ 31).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

ε. Του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).

ζ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

η. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ι. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ια. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 14610/03/2022 κοινή απόφαση προσδιορισμού ύψους 3.890.975,00 ευρώ και κατανομής αυτού ανά υγειονομική περιφέρεια.

4. Την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 70904 (Β’ 215/2022) κοινή υπουργική απόφαση προσδιορισμού ύψους 2.000.000,00 ευρώ και κατανομής αυτού ανά υγειονομική περιφέρεια.

5. Την πρόβλεψη για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την εφαρμογή των άρθρων 88,89 και 90 του ν. 4850/2021(Α’ 208) για το χρονικό διάστημα από 01-04-2022 έως 31- 05-2022».

6. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/22602/19-04-2022 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 9.000.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τους ΑΛΕ μισθοδοσίας του Φ.Ε.Φ 1015-901-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Η κάλυψη της εν λόγω δαπάνης θα αντιμετωπιστεί με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 89 και 90 του ν. 4850/2021(Α’ 208) για την εύρυθμη λειτουργία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 89 90 και 91 του ν. 4850/2021(Α’ 208), με το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000,00 €) από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα ποσό 2.000.000,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-11-2021 έως 31-12-2021 και ποσό 7.000.000,00 για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-5-2022, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Με το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθούν οι Υγειονομικές Περιφέρειες για τους λόγους που αναφέρονται στα υπό στοιχεία (3), (4), (5) και (6) του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ