Β1.α/οικ. 13384/3.3.2022
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

 

(ΦΕΚ Β 1046/9.3.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β. Της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

γ. Τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) για την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών και φαρμακοποιών για τη διενέργεια και τον προγραμματισμό εμβολιασμών.

δ. Του άρθρου πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021 (Α’ 10) για τη διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό από τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες.

ε. Του άρθρου 38 του ν. 4764/2020 «Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια» (Α’ 256).

στ. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

ζ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

η. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

θ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

ι. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ια. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιβ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιγ. Του π.δ. 68/2021 (Α’ 155) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών».

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το υπό στοιχεία ΔΑ1/Φ1/47/οικ. 3440/09-02-2022 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το από 14.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του ανωτέρω φορέα.

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ. 10190 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους τριάντα εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνο-ϊού COVID-19, όπως την διάθεση στο δημόσιο, ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την αμοιβή των φαρμακοποιών για την συμμετοχή τους στην διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της ημερομηνίας εμβολιασμού και διάθεσης self-test, την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για προγραμματισμό και διενέργεια εμβολιασμών και τηλεσυμβουλευτικής και την ένταξη απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, με το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00 €) από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Με το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθεί ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους λόγους που αναφέρονται στο υπό στοιχείο (5) του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών
Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ