(Π.Κ.Υ.Ε. 95 / 31-7-2006)
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας. (Π.Κ. 95/31-7-2006)
Στην Αθήνα σήμερα 26 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/90 για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες τυροκομίας, τυροκομικές επιχειρήσεις εν γένει και τυροκομικά εργοστάσια όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων αυτής της ΣΣΕ και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 σε ποσοστό 3%. Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.
Άρθρο 3
Οι βοηθοί όλων των παραπάνω κατηγοριών εφόσον απασχοληθούν επί 8 (οκτώ) έτη σε μία από τις ειδικότητες αυτές θεωρούνται τεχνίτες της αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 4
Επιδόματα
Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόματα τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων:
α) επίδομα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο κλάδο και μέχρι δέκα (10) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α., εφόσον αυτή προκύπτει από αυτό.
β) επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
γ) στους αναφερόμενους στην παρούσα ΣΣΕ τυροκόμους, γενικά όλων των κατηγοριών, που έχουν αποκτήσει πτυχίο Τυροκομικής Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού, χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 13% υπολογιζόμενο στα πιο πάνω καθοριζόμενα για την ειδικότητά τους βασικά ημερομίσθια.
δ) όσοι από τους υπαγόμενους σ΄ αυτή τη ΣΣΕ εκτελούν χρέη προϊσταμένου δικαιούνται επιδόματος 10% γι΄ αυτή την εργασία υπολογιζόμενο στα ημερομίσθια της παρ. 2 αυτής της ΣΣΕ.
ε) στους αναφερόμενους στην παρούσα ΣΣΕ περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφ΄ όσον κάνουν εισπράξεις – πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών εκ 30 ευρώ το μήνα.
Άρθρο 5
Επίδομα ψύξεως
Στους μισθωτούς που απασχολούνται σε ψυκτικούς θαλάμους (αποθήκες) συντήρησης τυριών σε θερμοκρασία μέχρι 5ο (πάνω από το μηδέν) χορηγείται ειδικό επίδομα θέσεως από 1 ευρώ την ημέρα.
Άρθρο 6
Ανθυγιεινό επίδομα
Το υπό της υπ’ αριθμ. 2/86 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3% υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 7
Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε. με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο. Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου.
Άρθρο 8
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγομένους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.
Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1-1-2006.