(Π.Κ.Υ.Ε. 53 / 12-10-2009)
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ.Σ.Ε. 24/7/2009, ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας. (Π.Κ. 53/12-10-2009)
Στην Αθήνα σήμερα 24 Ιουλίου 2009, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Δ/ντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου οι Π. Τσίχλης, Πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, Γεν. Γραμματέας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες τυροκομίας, τυροκομικές επιχειρήσεις εν γένει και τυροκομικά εργοστάσια όλης της χώρας με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Τεχνίτες Φοντίνας, Προβολόνε, Έμενταλ, Ένταμ, Γραβιέρας από αγελαδινό γάλα, γάλα με χρήση ευρωπαϊκών καλλιεργειών και γενικά τυριών Ευρωπαϊκού τύπου και παρασκευαστές καλλιεργειών.
β) Τεχνίτες κασεριών, γραβιέρας από πρόβειο γάλα, κεφαλοτυριού και φέτας, βουτύρου και γιαουρτιού.
γ) Οξυμετρητές, δηλ. απόφοιτοι γαλακτοκομικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού απασχολούμενοι σαν βοηθοί χημείου.
δ) Τεχνίτες πασκιτζήδες, τυροσυντηρητές, αλατιστές αποθηκών, παραλήπτες γάλακτος και βοηθοί γενικά όλων των κατηγοριών.
ε) Εργάτες – εργάτριες ανειδίκευτοι.
στ) Μαθητευόμενοι (δηλ. μισθωτοί και των δύο φύλων μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους).
ζ) Περιοδεύοντες πωλητές, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου.
η) Οδηγοί – πωλητές.
θ) Αποθηκάριοι και Υπάλληλοι γραφείου.
ι) Καταμετρητές εμπορευμάτων (CHECERS)
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
α. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των μισθωτών των κατηγοριών από α’ μέχρι θ’ που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008 με βάση την Σ.Σ.Εργασίας του 2008 που υπεγράφη την 15-10-2008, αυξάνονται από 1-1-2009 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί διαμορφώθηκαν την 31-8-2009 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2009 κατά ποσοστό 3%.
β. Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις με την ειδικότητα του καταμετρητή εμπορευμάτων (checer), δικαιούνται τις αποδοχές που λαμβάνουν οι μισθωτοί με την ειδικότητα του αποθηκάριου.
γ. Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. α’ του άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούμενα επιδόματα ή προσαυξήσεις, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ).
δ. Οι εργάτες της κατηγορίας ε’ του άρθρου 1 μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση λαμβάνουν το αντίστοιχο βασικό ημερομίσθιο που προβλέπεται κάθε φορά για την κατηγορία των πασκιζήδων, τυροσυντηρητών κλπ. και βοηθών τεχνιτών.
ε. Οι βοηθοί των κατηγοριών α’ έως και ζ’ εφόσον απασχοληθούν επί οκτώ (8) έτη σε μία από τις ειδικότητες του άρθρου 1 της ΣΣΕ αυτής θεωρούνται τεχνίτες της αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 3
Στους οδηγούς πωλητές χορηγείται για το έτος 2009 επίδομα ποσού 115 ευρώ από 1-1-09. Το επίδομα αυτό αντικαθιστά τα προβλεπόμενα στην συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.)  «για τους οδηγούς πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων όλης της χώρας» επιδόματα:
1. διαμονής μικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. και
2. αμοιβής πρόσθετης εργασίας οδηγών-πωλητών.
Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόματα των παραπάνω εργαζομένων της ειδικότητας των οδηγών-πωλητών, που προβλέπονται από την ομοιοεπαγγελματική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α) των οδηγών-φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων όλης της χώρας υπολογίζεται στο βασικό μηνιαίο μισθό του οδηγού που ισχύει κάθε φορά προσαυξημένο με το ποσό των 75 ευρώ που αποτελεί μέρος του πιο πάνω επιδόματος των 115 ευρώ.
Οι λοιποί όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών πωλητών καθορίζονται από τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας ομοιοεπαγγελματική συλλογικής ρύθμισης που αφορά τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας.
Άρθρο 4
Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην σύσταση τετραμελούς επιτροπής 2+2 εντός 3 μηνών για την μελέτη διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης των ειδικοτήτων των χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, λογιστών, βοηθοί λογιστών, ηλεκτρολόγων, πρακτικών μηχανικών, θερμαστών.
Άρθρο 5
Επιδόματα
Στους παραπάνω μισθωτούς των περιπτώσεων α’ έως και ζ’ χορηγούνται τα εξής επιδόματα τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων:
α) επίδομα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο κλάδο και μέχρι δέκα (10) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α., εφόσον αυτή προκύπτει από αυτό.
β) επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
γ) στους αναφερόμενους στην παρούσα ΣΣΕ τυροκόμους, γενικά όλων των κατηγοριών, που έχουν αποκτήσει πτυχίο Τυροκομικής Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού, χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 13% υπολογιζόμενο στα πιο πάνω καθοριζόμενα για την ειδικότητά τους βασικά ημερομίσθια.
δ) όσοι εργαζόμενοι των περιπτώσεων α’ έως και ζ’ εκτελούν χρέη προϊσταμένου δικαιούνται επιδόματος 10% γι΄ αυτή την εργασία.
ε) στους αναφερόμενους στην παρούσα περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%.
στ) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: το υπό της υπ’ αριθμ. 2/86 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3% υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια της παρούσας έτσι όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.
Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009.