(Π.Κ.Υ.Ε. 31 / 28-12-2007)
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.Α. 45/2007 Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανίας τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας  (Π.K. 31/28-12-2007)
Διαιτητής: Αναστάσιος Πετρόπουλος
1. Με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 042/7.11. 2007 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών» (ΠΟΕΥΤΤΠ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε η κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας με το, νομίμως εκπροσωπούμενο, «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (ΣΕΒ) τη «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος» (ΓΣΕΒΕΕ και την ΠΑΣΕΓΕΣ «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανίας τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων»
2. Την 15.11.2007 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από κοινή επιλογή, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 20.11.2007 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέρη κάλεσα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1910/19.11.2007 έγγραφη πρόσκλησή μου σε κοινή συνάντηση την 22.11.2007, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή τα μέρη, πλην της ΠΑΣΕΓΕΣ, παραστάθηκαν νόμιμα, με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του. Οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά.
4. Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ’αρ. Πρωτ. 97/25.7.2007 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον ΟΜΕΔ, καθώς και στο περιεχόμενο της υπ’αρ. Πρωτ. 1804/30.10.2007 Πρότασης Μεσολάβησης
5. Η εργατική πλευρά αναφέρθηκε στις απόψεις της, όπως αναφέρονται στην από 20.2.2007 πρόσκληση για διαπραγματεύσεις, στην αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης, στα πρακτικά που τηρήθηκαν και καθώς και στην αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας.
6. Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε τις θέσεις της, όπως τις αναπτύσσει σε σχετικό υπόμνημά της το οποίο είχε καταθέσει κατά τη διαδικασία Μεσολάβησης. Ειδικότερα με το υπόμνημά της, η εργοδοτική πλευρά ισχυρίζεται ότι οι οδηγοί-πωλητές, οι αποθηκάριοι και οι υπάλληλοι γραφείο υπάγονται σε άλλες ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ενώ όσον αφορά την εργασία των ατόμων που ορίζονται ως «Τσέκερς» δεν απαιτείται προηγούμενη εκπαίδευση ώστε να θεωρείται ότι προκύπτει ειδικότητα.
7. Σε απάντηση των, αναφερόμενων στην προηγούμενη ως άνω παράγραφο, ισχυρισμών της εργοδοτικής πλευράς παραπέμπω στις θέσεις που έχει ήδη αναπτύξει σε συναφή υπόθεση Διαιτησίας ο Μεσολαβητής – Διαιτητής κ. Λάμπρος Σέμπος. Είναι γνωστό ότι η ικανότητα σύναψης Σ.Σ.Ε. είναι το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων (εργαζομένων και εργοδοτών) και μεμονωμένων εργοδοτών να θεσπίζουν κανόνες δικαίου για τη ρύθμιση των όρων εργασίας. Η αρμοδιότητα για τη σύναψη Σ.Σ.Ε. αναφέρεται στο πεδίο δραστηριότητας κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης και από την άποψη του τόπου, του κλάδου ή του επαγγέλματος που αυτή καλύπτει. Δηλαδή η αρμοδιότητα προσδιορίζεται με άξονα το είδος και το πεδίο ισχύος της Σ.Σ.Ε. Όπως είναι επίσης γνωστό, οι κλαδικές Σ.Σ.Ε καλύπτουν εργαζόμενους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, ενώ οι ομοιοεπαγγελματικές Σ.Σ.Ε καλύπτουν εργαζόμενους του ιδίου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων ανεξάρτητα από το είδος των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται και από το εάν αυτές είναι ή όχι ομοειδείς ή συναφείς. Εξάλλου η έννοια του κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ελαστική και μπορεί να νοείται στενότερα ή ευρύτερα αρκεί να περιλαμβάνει επιχειρήσεις που από την άποψη οικονομικής δραστηριότητας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι ομοειδείς ή συναφείς. Ομοειδείς είναι οι επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και λειτουργούν υπό τις αυτές περίπου συνθήκες παραγωγής και διαθέσεως προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Συναφείς είναι οι επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας ή λειτουργούν υπό παρόμοιες συνθήκες. Έτσι είναι δυνατόν να έχουμε π.χ. τον κλάδο τροφίμων, μετάλλου, και παράλληλα να έχουμε κλάδους που αναφέρονται σε ευρύτερο τομέα οικονομίας, όπως είναι ο κλάδος των εμπορικών επιχειρήσεων, ο κλάδος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Από έναν ευρύτερο κλάδο συναφών ή και ομοειδών επιχειρήσεων μπορούν να αποσπώνται επιχειρήσεις που έχουν ένα ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας ή λειτουργούν κάτω από εδικές συνθήκες παραγωγής ή διαθέσεως των προϊόντων – υπηρεσιών τους, αρκεί ο στενότερος αυτός κύκλος επιχειρήσεων /κλάδος να έχει ένα ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας ή να λειτουργεί κάτω από ειδικές συνθήκες παραγωγής ή διαθέσεως των προϊόντων – υπηρεσιών του, που τον διαφοροποιεί από τις λοιπές επιχειρήσεις τους κλάδου.
Παράλληλα κλαδική παραμένει μια Σ.Σ.Ε που έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, ακόμη και αν δεν ρυθμίζει τους όρους εργασίας συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων (βλ. Μον. Πρωτ. Ηρ. 284/2002, ΔΕΕ 2003, 322). Σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε το φαινόμενο της πολλαπλότητας συλλογικών ρυθμίσεων που δεν συρρέουν, οπότε δεν εφαρμόζονται οι κανόνες επίλυσης της συρροής, αλλά συμπληρώνουν η μια την άλλη.
Με το άρθρο 3 του Ν. 1876/1990 προσδιορίζονται τα είδη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι σχέσεις προς την εθνική γενική συλλογική σύμβαση των λοιπών ειδών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η αρμοδιότητα σύναψης των διαφόρων κατηγοριών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όπως προκύπτει από τις ως άνω σχετικές διατάξεις εισάγονται δύο νέα είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας (κλάδου οικονομίας και επιχειρησιακές).
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 περί συρροής «μετατοπίζουν το κέντρο βάρους των συλλογικών ρυθμίσεων από τις “παραδοσιακές” μορφές των ομοιοεπαγγελματικών στις σύγχρονες μορφές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατά κλάδο οικονομίας ή κατά επιχείρηση, όπου τα οικονομικά αποτελέσματα είναι τα βαρύνοντα στοιχεία για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας» (βλ. Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου «ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις»).
Τέλος από καμιά διάταξη του Ν. 1876/1990 δεν προκύπτει ότι η ύπαρξη ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε εμποδίζει τη σύναψη κλαδικών Σ.Σ.Ε στις οποίες περιλαμβάνονται μόνο ειδικότητες εργαζομένων ή και ειδικότητες που καλύπτονται από τις ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί αφού πρόκειται για συλλογικές ρυθμίσεις διαφορετικού πεδίου ισχύος, ενώ παράλληλα θα αποδυναμωνόταν καθοριστικά η δυνατότητα υλοποίησης των διατάξεων του Ν 1876/1990 που αναφέρονται στις κλαδικές Σ.Σ.Ε., οι οποίες όπως επισημάνθηκε έχουν και προβάδισμα έναντι των ομοιοεπαγγελματικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κλαδική Σ.Σ.Ε του εμπορίου, όλες οι ειδικότητες της οποίας καλύπτονται από ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές ρυθμίσεις.
Περαιτέρω ενδεχόμενη αναφορά μιας κλαδικής Σ.Σ.Ε στις ρυθμίσεις ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε. για κάποιες ειδικότητες εργαζομένων την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν σημαίνει την μη ύπαρξη αναγκαιότητας της ρύθμισης των ειδικοτήτων αυτών και στην κλαδική Σ.Σ.Ε. αφού η ταύτιση με τους όρους εργασίας της ομοιοεπαγγελματικής δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι ίδια και στις επόμενες συλλογικές ρυθμίσεις, είτε ευμενέστερα είτε δυσμενέστερα, αν το απαιτεί η κατάσταση στον κλάδο. Με άλλα λόγια η ομοιοεπαγγελματική συλλογική ρύθμιση καθορίζει με τρόπο γενικό τους όρους αμοιβής και εργασίας στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης ειδικότητας, ενώ η κλαδική με ποιο αυθεντικό τρόπο αποτυπώνει τους όρους αυτής στον κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι όροι της κλαδικής ρύθμισης μπορεί να είναι είτε ίδιοι με την ομοιοεπαγγελματική συλλογική ρύθμιση είτε δυσμενέστεροι είτε ευνοϊκότεροι αυτής. Άλλωστε και η ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. ενδεχομένως θα μπορούσε να μην κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, οπότε μπορεί να μην καλύψει την ειδικότητα αυτή σε πολλές επιχειρήσεις, του κλάδου αλλά και αν κηρυχθεί θα καταλάβει τους μη συμβαλλόμενους στη συλλογική ρύθμιση από της ημερομηνίας έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση με βάση και τις παραπάνω σκέψεις, η ύπαρξη ομοιεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε. για τους οδηγούς των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, στην οποία προβλέπεται και η ειδικότητα των οδηγών-πωλητών, χωρίς μάλιστα να γίνεται κάποια ειδική αναφορά στο αντικείμενο εργασίας αυτής της κατηγορίας οδηγών, δεν εμποδίζει να συμπεριληφθεί η ειδικότητα αυτή στην παρούσα κλαδική Σ.Σ.Ε. Άλλωστε την ειδικότητα των οδηγών προβλέπουν και οι κλαδικές συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, παρά την ύπαρξη της ως άνω ομοιεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί της εργοδοτικής πλευράς καθώς μάλιστα στο άρθρο 7 της από 26.7.2006 Σ.Σ.Ε. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανίας τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας αναφέρεται ότι: «Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο. Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου».
Με την υπ’αριθμ. Πρωτ. 042/7.11. 2007 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών» (ΠΟΕΥΤΤΠ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε η κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας με το, νομίμως εκπροσωπούμενο, «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (ΣΕΒ) τη «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος» (ΓΣΕΒΕΕ και την ΠΑΣΕΓΕΣ «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανίας τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων» Την 15.11.2007 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από κοινή επιλογή, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ. Την 20.11.2007 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέρη κάλεσα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1910/19.11.2007 έγγραφη πρόσκλησή μου σε κοινή συνάντηση την 22.11.2007, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή τα μέρη, πλην της ΠΑΣΕΓΕΣ, παραστάθηκαν νόμιμα, με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του. Οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά. Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ’αρ. Πρωτ. 97/25.7.2007 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον ΟΜΕΔ, καθώς και στο περιεχόμενο της υπ’αρ. Πρωτ. 1804/30.10.2007 Πρότασης Μεσολάβησης Η εργατική πλευρά αναφέρθηκε στις απόψεις της, όπως αναφέρονται στην από 20.2.2007 πρόσκληση για διαπραγματεύσεις, στην αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης, στα πρακτικά που τηρήθηκαν και καθώς και στην αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας. Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε τις θέσεις της, όπως τις αναπτύσσει σε σχετικό υπόμνημά της το οποίο είχε καταθέσει κατά τη διαδικασία Μεσολάβησης. Ειδικότερα με το υπόμνημά της, η εργοδοτική πλευρά ισχυρίζεται ότι οι οδηγοί-πωλητές, οι αποθηκάριοι και οι υπάλληλοι γραφείο υπάγονται σε άλλες ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ενώ όσον αφορά την εργασία των ατόμων που ορίζονται ως «Τσέκερς» δεν απαιτείται προηγούμενη εκπαίδευση ώστε να θεωρείται ότι προκύπτει ειδικότητα. Σε απάντηση των, αναφερόμενων στην προηγούμενη ως άνω παράγραφο, ισχυρισμών της εργοδοτικής πλευράς παραπέμπω στις θέσεις που έχει ήδη αναπτύξει σε συναφή υπόθεση Διαιτησίας ο Μεσολαβητής – Διαιτητής κ. Λάμπρος Σέμπος. Είναι γνωστό ότι η ικανότητα σύναψης Σ.Σ.Ε. είναι το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων (εργαζομένων και εργοδοτών) και μεμονωμένων εργοδοτών να θεσπίζουν κανόνες δικαίου για τη ρύθμιση των όρων εργασίας. Η αρμοδιότητα για τη σύναψη Σ.Σ.Ε. αναφέρεται στο πεδίο δραστηριότητας κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης και από την άποψη του τόπου, του κλάδου ή του επαγγέλματος που αυτή καλύπτει. Δηλαδή η αρμοδιότητα προσδιορίζεται με άξονα το είδος και το πεδίο ισχύος της Σ.Σ.Ε. Όπως είναι επίσης γνωστό, οι κλαδικές Σ.Σ.Ε καλύπτουν εργαζόμενους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, ενώ οι ομοιοεπαγγελματικές Σ.Σ.Ε καλύπτουν εργαζόμενους του ιδίου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων ανεξάρτητα από το είδος των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται και από το εάν αυτές είναι ή όχι ομοειδείς ή συναφείς. Εξάλλου η έννοια του κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ελαστική και μπορεί να νοείται στενότερα ή ευρύτερα αρκεί να περιλαμβάνει επιχειρήσεις που από την άποψη οικονομικής δραστηριότητας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι ομοειδείς ή συναφείς. Ομοειδείς είναι οι επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και λειτουργούν υπό τις αυτές περίπου συνθήκες παραγωγής και διαθέσεως προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Συναφείς είναι οι επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας ή λειτουργούν υπό παρόμοιες συνθήκες. Έτσι είναι δυνατόν να έχουμε π.χ. τον κλάδο τροφίμων, μετάλλου, και παράλληλα να έχουμε κλάδους που αναφέρονται σε ευρύτερο τομέα οικονομίας, όπως είναι ο κλάδος των εμπορικών επιχειρήσεων, ο κλάδος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Από έναν ευρύτερο κλάδο συναφών ή και ομοειδών επιχειρήσεων μπορούν να αποσπώνται επιχειρήσεις που έχουν ένα ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας ή λειτουργούν κάτω από εδικές συνθήκες παραγωγής ή διαθέσεως των προϊόντων – υπηρεσιών τους, αρκεί ο στενότερος αυτός κύκλος επιχειρήσεων /κλάδος να έχει ένα ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας ή να λειτουργεί κάτω από ειδικές συνθήκες παραγωγής ή διαθέσεως των προϊόντων – υπηρεσιών του, που τον διαφοροποιεί από τις λοιπές επιχειρήσεις τους κλάδου. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε το φαινόμενο της πολλαπλότητας συλλογικών ρυθμίσεων που δεν συρρέουν, οπότε δεν εφαρμόζονται οι κανόνες επίλυσης της συρροής, αλλά συμπληρώνουν η μια την άλλη.Με το άρθρο 3 του Ν. 1876/1990 προσδιορίζονται τα είδη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι σχέσεις προς την εθνική γενική συλλογική σύμβαση των λοιπών ειδών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η αρμοδιότητα σύναψης των διαφόρων κατηγοριών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όπως προκύπτει από τις ως άνω σχετικές διατάξεις εισάγονται δύο νέα είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας (κλάδου οικονομίας και επιχειρησιακές).Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 περί συρροής (βλ. Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου «ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις»).Τέλος από καμιά διάταξη του Ν. 1876/1990 δεν προκύπτει ότι η ύπαρξη ομοιοεπαγγελματικών Σ.Σ.Ε εμποδίζει τη σύναψη κλαδικών Σ.Σ.Ε στις οποίες περιλαμβάνονται μόνο ειδικότητες εργαζομένων ή και ειδικότητες που καλύπτονται από τις ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί αφού πρόκειται για συλλογικές ρυθμίσεις διαφορετικού πεδίου ισχύος, ενώ παράλληλα θα αποδυναμωνόταν καθοριστικά η δυνατότητα υλοποίησης των διατάξεων του Ν 1876/1990 που αναφέρονται στις κλαδικές Σ.Σ.Ε., οι οποίες όπως επισημάνθηκε έχουν και προβάδισμα έναντι των ομοιοεπαγγελματικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κλαδική Σ.Σ.Ε του εμπορίου, όλες οι ειδικότητες της οποίας καλύπτονται από ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές ρυθμίσεις.Περαιτέρω ενδεχόμενη αναφορά μιας κλαδικής Σ.Σ.Ε στις ρυθμίσεις ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε. για κάποιες ειδικότητες εργαζομένων την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν σημαίνει την μη ύπαρξη αναγκαιότητας της ρύθμισης των ειδικοτήτων αυτών και στην κλαδική Σ.Σ.Ε. αφού η ταύτιση με τους όρους εργασίας της ομοιοεπαγγελματικής δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι ίδια και στις επόμενες συλλογικές ρυθμίσεις, είτε ευμενέστερα είτε δυσμενέστερα, αν το απαιτεί η κατάσταση στον κλάδο. Με άλλα λόγια η ομοιοεπαγγελματική συλλογική ρύθμιση καθορίζει με τρόπο γενικό τους όρους αμοιβής και εργασίας στις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης ειδικότητας, ενώ η κλαδική με ποιο αυθεντικό τρόπο αποτυπώνει τους όρους αυτής στον κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι όροι της κλαδικής ρύθμισης μπορεί να είναι είτε ίδιοι με την ομοιοεπαγγελματική συλλογική ρύθμιση είτε δυσμενέστεροι είτε ευνοϊκότεροι αυτής. Άλλωστε και η ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. ενδεχομένως θα μπορούσε να μην κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, οπότε μπορεί να μην καλύψει την ειδικότητα αυτή σε πολλές επιχειρήσεις, του κλάδου αλλά και αν κηρυχθεί θα καταλάβει τους μη συμβαλλόμενους στη συλλογική ρύθμιση από της ημερομηνίας έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.Στην συγκεκριμένη περίπτωση με βάση και τις παραπάνω σκέψεις, η ύπαρξη ομοιεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε. για τους οδηγούς των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, στην οποία προβλέπεται και η ειδικότητα των οδηγών-πωλητών, χωρίς μάλιστα να γίνεται κάποια ειδική αναφορά στο αντικείμενο εργασίας αυτής της κατηγορίας οδηγών, δεν εμποδίζει να συμπεριληφθεί η ειδικότητα αυτή στην παρούσα κλαδική Σ.Σ.Ε. Άλλωστε την ειδικότητα των οδηγών προβλέπουν και οι κλαδικές συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, παρά την ύπαρξη της ως άνω ομοιεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε.Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί της εργοδοτικής πλευράς καθώς μάλιστα στο άρθρο 7 της από 26.7.2006 Σ.Σ.Ε. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανίας τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας αναφέρεται ότι: «Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο. Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου».
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
1. Την υπ’αριθμ. Πρω. 042/7.11.2007 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης προς τον Ο.ΜΕ.Δ για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.
2. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 97/25.7.2007 αίτηση της ίδιας ως άνω οργάνωσης προς τον Ο.ΜΕ.Δ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
3.Την υπ’αριθμ.Πρωτ. 1804/30.10.2007 Πρόταση Μεσολάβησης του μεσολαβητή Κώστα Παπαδημητρίου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα.
4. Την έγγραφη αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή από την εργατική πλευρά.
5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1844/6.11.2007 έγγραφη ανακοίνωση του ΟΜΕΔ προς την εργατική και την εργοδοτική πλευρά, ότι η πρόταση έγινε δεκτή από την πλευρά των εργαζομένων και απορρίφθηκε από την πλευρά των εργοδοτών, γεγονός που τερματίζει τη διαδικασία μεσολάβησης.
6. Την από 20.2.2007 πρόσκληση της εργατικής πλευράς προς την εργοδοτική πλευρά για απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη ΣΣΕ έτους 2007 και τα περιεχόμενα σε αυτή αιτήματα.
7. Τις θέσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά την κοινή συνάντηση της 22.11.2007 και καταγράφηκαν στο οικείο πρακτικό Διαιτησίας.
8. Το σύνολο των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο της διαδικασίας Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
9. Την από 26.7.2006 ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανίας τυροκομίας και τυροκομικών επιχειρήσεων όλης της χώρας καθώς στο άρθρο 7 της σύμβασης αυτής αναφέρεται ότι: «Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη αναμόρφωσης της παρούσας Σ.Σ.Ε. με στόχο να περιλάβει όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται στον κλάδο. Από κοινού τα δύο μέρη θα συντάξουν σχέδιο εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες του κλάδου».
10. Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2006-2007, σε συνδυασμό με την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το έτος 2007.
11. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα για το έτος 2006, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της ΕΣΥΕ, τη διαμόρφωση του ΑΕΠ στο 4,1% για το δεύτερο τρίμηνο και στο 3,6 για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2007 καθώς και τις προβλέψεις για την διαμόρφωση του Δείκτη τιμών καταναλωτή έτους 2007 λαμβανομένου υπόψη του εναρμονισμένου δείκτη καταναλωτή που για το μήνα Νοέμβριο ανέρχεται σε ποσοστό 3,9%.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες τυροκομίας, τυροκομικές επιχειρήσεις εν γένει και τυροκομικά εργοστάσια όλης της χώρας με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Τεχνίτες Φοντίνας, Προβολόνε, Έμενταλ, Ένταμ, Γραβιέρας από αγελαδινό γάλα, με χρήση ευρωπαϊκών καλλιεργειών και γενικά τυριών Ευρωπαϊκού τύπου και παρασκευαστές καλλιεργειών.
β) Τεχνίτες κασεριών, γραβιέρας από πρόβειο γάλα, κεφαλοτυριού και φέτας, βουτύρου και γιαουρτιού.
γ) Οξυμετρητές, δηλ. απόφοιτοι γαλακτοκομικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού απασχολούμενοι σαν βοηθοί χημείου.
δ) Τεχνίτες πασκιτζήδες, τυροσυντηρητές, αλατιστές αποθηκών, παραλήπτες γάλακτος και βοηθοί γενικά όλων των κατηγοριών.
ε) Εργάτες-εργάτριες ανειδίκευτοι.
στ) Μαθητευόμενοι (δηλ. μισθωτοί και των δύο φύλων μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας του)
ζ) Περιοδεύοντες πωλητές, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου.
η) Οδηγοί-πωλητές.
θ) Αποθηκάριοι και Υπάλληλοι γραφείου.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των περιπτώσεων α έως και ζ του άρθρου 1 της σύμβασης αυτής όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2006, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί διαμορφώθηκαν την 31-8-2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2007 σε ποσοστό 3%. Για τις περιπτώσεις η και θ ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.
Άρθρο 3
Οι βοηθοί των κατηγοριών α έως και ζ, εφόσον απασχοληθούν επί 8 (οκτώ) έτη σε μια από τις ειδικότητες αυτές θεωρούνται τεχνίτες της αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 4
Επιδόματα
Στους παραπάνω μισθωτούς των περιπτώσεων α έως και ζ χορηγούνται τα εξής επιδόματα τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων:
α) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο κλάδο και μέχρι δέκα (10) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α., εφόσον αυτή προκύπτει από αυτό.
β) Επίδομα γάμο εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
γ) Στους αναφερόμενους στη παρούσα τυροκόμους, γενικά όλων των κατηγοριών, που έχουν αποκτήσει πτυχίο Τυροκομικής Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού, χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 13%, υπολογιζόμενο στα πιο πάνω καθοριζόμενα για την ειδικότητα τους βασικά ημερομίσθια.
δ) Όσοι εργαζόμενοι των περιπτώσεων α έως και ζ εκτελούν χρέη προϊσταμένου δικαιούνται επιδόματος 10% γι’ αυτή την εργασία.
ε) Στους αναφερόμενους στη παρούσα περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%. Επίσης στους περιοδεύοντες πωλητές που διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις-πληρωμές, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών 30 € μηνιαίως.
στ) Στους μισθωτούς που απασχολούνται σε ψυκτικούς θαλάμους (αποθήκες) συντήρησης τυριών σε θερμοκρασία μέχρι 5 βαθμούς (πάνω από το μηδέν) χορηγείται ειδικό επίδομα θέσεως ύψους 1 € την ημέρα.
ζ) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Το υπό της υπ’αριθμ. 2/86 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3% υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια της παρούσας έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 5
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 26.7.2006 ΕΓΣΣΕ ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.
Άρθρο 6
Όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών-πωλητών, των αποθηκαρίων και των υπαλλήλων γραφείου
Οι όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών-πωλητών που απασχολούνται σε τυροκομικές επιχειρήσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-4-2007 Σ.Σ.Ε. για την ίδια ειδικότητα, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων.
Οι όροι αμοιβής και εργασίας των αποθηκαρίων και των υπαλλήλων γραφείου που απασχολούνται σε τυροκομικές επιχειρήσεις, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 23-6-2006 Σ.Σ.Ε. για την ίδια ειδικότητα, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας.
Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. Όσες διατάξεις του κλάδου, αλλά και των προηγουμένων ΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται σε επί μέρους διατάξεις.