(Π.Κ.Υ.Ε. 147 / 10-11-2008)
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες τυροκομίας και τυροκομικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ.: 147/10.11.2008)
Στην Αθήνα σήμερα στις 15.10.2008, οι υπογράφοντες, αφενός: Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και, αφετέρου: Π. Τσίχλης, πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών (ΠΟΕΥΤΤΠ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες τυροκομίας, τυροκομικές επιχειρήσεις εν γένει και τυροκομικά εργοστάσια όλης της χώρας, με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Τεχνίτες φοντίνας, προβολόνε, έμενταλ, ένταμ, γραβιέρας από αγελαδινό γάλα, γάλα με χρήση ευρωπαϊκών καλλιεργειών και γενικά τυριών ευρωπαϊκού τύπου και παρασκευαστές καλλιεργειών.
β) Τεχνίτες κασεριών, γραβιέρας από πρόβειο γάλα, κεφαλοτυριού και φέτας, βουτύρου και γιαουρτιού.
γ) Οξυμετρητές, δηλαδή απόφοιτοι γαλακτοκομικών σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού, απασχολούμενοι σαν βοηθοί χημείου.
δ) Τεχνίτες πασκιτζήδες, τυροσυντηρητές, αλατιστές αποθηκών, παραλήπτες γάλακτος και βοηθοί γενικά όλων των κατηγοριών.
ε) Εργάτες – εργάτριες ανειδίκευτοι.
στ) Μαθητευόμενοι (δηλαδή μισθωτοί και των δύο φύλων μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους).
ζ) Περιοδεύοντες πωλητές που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου.
η) Οδηγοί – πωλητές.
θ) Αποθηκάριοι και υπάλληλοι γραφείου.
ι) Καταμετρητές εμπορευμάτων (checkers).
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
α) Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των μισθωτών των κατηγοριών από α’ μέχρι θ’ που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση τη Δ.Α.45/2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,5%.
β) Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις με την ειδικότητα του καταμετρητή εμπορευμάτων (checker) δικαιούνται τις αποδοχές που λαμβάνουν οι μισθωτοί με την ειδικότητα του αποθηκάριου.
γ) Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. α’ του άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούμενα επιδόματα ή προσαυξήσεις, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.).
δ) Οι εργάτες της Κατηγορίας ε’ του άρθρου 1, μετά από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση, λαμβάνουν το αντίστοιχο βασικό ημερομίσθιο που προβλέπεται κάθε φορά για την κατηγορία των πασκιτζήδων, τυροσυντηρητών κ.λπ. και βοηθών τεχνιτών.
ε) Οι βοηθοί των Κατηγοριών α’ έως και ζ’, εφόσον απασχοληθούν επί οκτώ (8) έτη σε μία από τις ειδικότητες του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. αυτής, θεωρούνται τεχνίτες της αντίστοιχης ειδικότητας.
Αρθρο 3
Επιδόματα
Στους παραπάνω μισθωτούς των περ. α’ έως και ζ’ χορηγούνται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών και ημερομισθίων:
α) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, εκ ποσοστού 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι δέκα (10) τριετίες. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγούμενων εργοδοτών ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του ΙΚΑ, εφόσον αυτή προκύπτει από αυτό.
β) Επίδομα γάμου, εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
γ) Στους αναφερόμενους στην παρούσα τυροκόμους γενικά όλων των κατηγοριών, που έχουν αποκτήσει πτυχίο τυροκομικής σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού, χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 13%, υπολογιζόμενο στα πιο πάνω καθοριζόμενα για την ειδικότητά τους βασικά ημερομίσθια.
δ) Όσοι εργαζόμενοι των περ. α’ έως και ζ’ εκτελούν χρέη προϊσταμένου, δικαιούνται επιδόματος 10% γι’ αυτή την εργασία.
ε) Στους αναφερόμενους στην παρούσα περιοδεύοντες πωλητές και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%.
στ) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Το από την υπ’ αριθ. 2/1986 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών προβλεπόμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 3% υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια της παρούσας έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
Αρθρο 4
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 13/18.4.2008), ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.
Αρθρο 5
Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου, αλλά και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.), δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.