Τι είναι ο Τύπος αποδοχών 11;

Είναι οι Υπερωρίες. Θα δείτε μέσα από τις μισθοδοσίες ότι έχετε τρέξει υπερωρίες. Επίσης στο tab Εγγραφές ΑΠΔ θα δείτε ότι θα έχει δύο στήλες, μία για τις κανονικές αποδοχές και μία για τις υπερωρίες (αυτές εμφανίζονται ξεχωριστά στην ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 11).