(Π.Κ. 145 / 30-10-2008) 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών, όλης της χώρας – Π.Κ.: 145/30.10.2008
Στην Αθήνα σήμερα 15.10.2008, οι υπογράφοντες, αφενός: Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου: Π. Τσίχλης, πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι απασχολούμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας, με τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Ποτοποιοί, οινοποιοί, οξοποιοί, ζυθοποιοί, αναψυκτικοί και η αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων στα εμφιαλωμένα ή τυποποιημένα νερά και χυμούς.
β) Βοηθοί ποτοποιών, οινοποιών, οξοποιών, ζυθοποιών, αναψυκτικών και της αντίστοιχης κατηγορίας εργαζομένων στα εμφιαλωμένα ή τυποποιημένα νερά και χυμούς.
γ) Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής.
δ) Εργάτες ποτοποιείων, οινοποιείων, οξοποιείων, ζυθοποιείων, αναψυκτικών, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών.
ε) Περιοδεύοντες πωλητές.
στ) Υπάλληλοι γραφείων.
ζ) Αποθηκάριοι.
η) Οδηγοί – πωλητές.
θ) Καταμετρητές εμπορευμάτων (checkers).
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
α) Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των μισθωτών των κατηγοριών α’ μέχρι η’ που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση τη Δ.Α.1/2008, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,5%.
β) Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις με την ειδικότητα του καταμετρητή εμπορευμάτων (checker) δικαιούνται τις αποδοχές που λαμβάνουν οι μισθωτοί με την ειδικότητα του αποθηκάριου.
γ) Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. α’ του άρθρου αυτού, αυξάνονται και τα σε ευρώ χορηγούμενα επιδόματα ή προσαυξήσεις, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.).
δ) Οι εργάτες της κατηγορίας δ’ του άρθρου 1, μετά από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών εργασίας στην ίδια επιχείρηση, λαμβάνουν το αντίστοιχο ημερομίσθιο που προβλέπεται κάθε φορά για την κατηγορία των βοηθών.
Άρθρο 3
α) Το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 3 της Δ.Α.1/2008 και που χορηγείται στους οδηγούς – πωλητές που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή, αυξάνεται από 1.1.2008 από 110,00 ευρώ σε 118,00 ευρώ. Το επίδομα αυτό αντικαθιστά τα προβλεπόμενα στη συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) «για τους οδηγούς πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων ολόκληρης της χώρας» επιδόματα:
1. διανομής μικροκιβωτίων, αναψυκτικών, ποτών κ.λπ. και
2. αμοιβής πρόσθετης εργασίας οδηγών – πωλητών.
β) Όλα τα λοιπά ποσοστιαία επιδόματα των παραπάνω εργαζομένων της ειδικότητας οδηγών – πωλητών, που προβλέπονται από την ομοιοεπαγγελματική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων όλης της χώρας, υπολογίζονται στον βασικό μηνιαίο μισθό τους που ισχύει κάθε φορά, προσαυξημένο με το ποσό των 80,00 ευρώ, που αποτελεί μέρος του πιο πάνω επιδόματος των 118,00 ευρώ.
Οι λοιποί όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών – πωλητών καθορίζονται από τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας ομοιοεπαγγελματικής ρύθμισης, που αφορά τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας.
Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.