(Π.Κ. 56 / 26-10-2009) 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων – στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων (Π.Κ.: 56/26.10.2009)
Στην Αθήνα σήμερα την 24.7.2008 οι υπογράφοντες αφενός: 1. Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 2. Β. Παπαδημητρίου, γενική διευθύντρια, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και αφετέρου οι: Π. Τσίχλης, πρόεδρος και Κ. Λιαπάτης, γεν. γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων τροφίμων, τύπου SΝΑCΚS – ΣΝΑΚΣ (γαριδάκια, chips κ.λπ. συναφή προϊόντα, καθώς και παρασκευής τυποποιημένων κρουασάν), οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν στους κλάδους παραγωγής αρτοσκευασμάτων και ζαχαρωδών προϊόντων ή ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις παρασκευής αφυδατωμένων τροφίμων στιγμιαίας παρασκευής (σούπες, κύβοι, ζελέδες) έτοιμης σάλτσας (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα) και σαλάτας, που δεν μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των κονσερβοποιημένων τροφών.
Σε όποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που αφορά η παρούσα Σ.Σ.Ε. διαθέτουν και άλλους κλάδους ή τμήματα παραγωγής τροφίμων ή προϊόντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, οι εργαζόμενοι στους διαφορετικούς αυτούς κλάδους ή τμήματα δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας, αλλά από τις συλλογικές ρυθμίσεις, που τυχόν ισχύουν.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 από την Σ.Σ.Ε. έτους 2007 (Π.Κ.4/8.1.2008) που έχει υπογραφεί την 27.11.2007, με την παρουσία του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Ιωάννη Ληξιουριώτη, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3%.
Όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008 αυξάνονται από 1.1.2009 σε ποσοστό 2,5% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2009, αυξάνονται από 1.9.2009 σε ποσοστό 3%.
Η ίδια αύξηση χορηγείται και στους περιοδεύοντες πωλητές.
Αρθρο 3
Επιδόματα
1. Στους υπαγόμενους σΆ αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας που διανύθηκε στον κλάδο και μέχρι οκτώ (8) τριετίες.
2. Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%, επί των ανωτέρω βασικών ημερομισθίων.
Το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες και στον άγαμο γονέα, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους.
3. Στους αναφερόμενους στη παρούσα Σ.Σ.Ε. περιοδεύοντες πωλητές, και εφόσον χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων, χορηγείται διευθυντικό επίδομα σε ποσοστό 10%.
Αρθρο 4
Τα δύο μέρη συμφώνησαν στη σύσταση τετραμελούς επιτροπής 2 2, εντός τριών (3) μηνών, για τη μελέτη διερεύνησης της δυνατότητας ένταξης των ειδικοτήτων των υπαλλήλων γραφείων, αποθηκαρίων, τσέκερς (καταμετρητών), χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, λογιστών, βοηθών λογιστών, ηλεκτρολόγων, πρακτικών μηχανικών, θερμαστών.
Αρθρο 5
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.13/18.4.2008) ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μισθωτούς.
Αρθρο 6
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Όσες διατάξεις του κλάδου αλλά και των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. δεν τροποποιούνται με τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.