(Π.Κ.  23 / 19-5-2006) 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΣΣΕ 2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τυπογράφων που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας, πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης – Π.Κ.: 23/19.5.2006
Στην Αθήνα σήμερα 3.5.2006, συνήλθαν στα γραφεία της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων (οδός Βησσαρίωνος 4), οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός: α) Δρακόπουλος Δημήτριος του Εμμανουήλ, Γκογκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, νόμιμοι εκπρόσωποι της «Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου» και αφετέρου: β) Ασλάνογλου Κωνσταντίνος του Γρηγορίου, πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων (ΕΙΗΕΕ)», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες τυπογράφοι (άνδρες και γυναίκες) που εργάζονται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας, εκτός αυτών που εργάζονται στις ημερήσιες εφημερίδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Αρθρο 2
Βασικό ημερομίσθιο
α) Καθορίζεται για όλους τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. νέο βασικό ημερομίσθιο σε 33,00 ευρώ από 1.1.2006.
β) Όλα τα ποσοστιαία επιδόματα που προβλέπονται, θα υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο της παρ. α’ και τα διαμορφωμένα κάθε φορά νέα βασικά ημερομίσθια.
Αρθρο 3
Τριετίες
α) Τα κατώτατα όρια ημερομισθίων προσαυξάνονται με επίδομα πέντε (5) τριετιών, ως εξής: η πρώτη (1η) με ποσοστό 6% και οι επόμενες τέσσερις (4) με ποσοστό 5%.
β) Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, ανεξάρτητα από τον εργοδότη στον οποίο προσέφερε ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του, με βάση το ασφαλιστικό του βιβλιάριο ενσήμων.
Αρθρο 4
Πολυετίες
Χορηγούνται τρεις (3) πολυετίες στον κλάδο, ως εξής:
α) Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από δεκαοκτώ (18) χρόνια προϋπηρεσίας.
β) Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από είκοσι ένα (21) χρόνια προϋπηρεσίας.
γ) Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από είκοσι πέντε (25) χρόνια προϋπηρεσίας.
Αρθρο 5
Επίδομα γάμου – Αδεια γάμου και γέννησης τέκνου
α) Το επίδομα γάμου 10% χορηγείται στους μισθωτούς άσχετα εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης, το αυτό επίδομα χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένους, άγαμους γονείς (γονείς που απέκτησαν ή αναγνώρισαν το/τα τέκνο-α τους).
β) Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να λάβουν άδεια γάμου οκτώ (8) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν.539/1945.
γ) Σε περίπτωση γέννησης τέκνων, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, για κάθε τέκνο.
Αρθρο 6
Ανθυγιεινό επίδομα
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%.
Αρθρο 7
Επιπλέον άδεια
Οι ημέρες άδειας ισχύουν όπως αυτές προβλέπονται από τον Ν.539/1945, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.1346/1986, για τους έχοντες υπηρεσία μέχρι και πέντε (5) χρόνια.
Για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στον κλάδο της τυπογραφίας από πέντε (5) μέχρι και δέκα (12) χρόνια, παρέχονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες επιπλέον άδειας. Για τους έχοντες συμπληρώσει από δέκα (12) χρόνια και άνω στον κλάδο ή σε οποιονδήποτε εργοδότη, παρέχονται πέντε (5) επιπλέον ημέρες άδειας.
Αρθρο 8
Επίδομα άδειας
Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4505/1966 επίδομα άδειας ορίζεται για τους υπαγόμενους στην παρούσα σε δεκαεπτά (17) καταβαλλόμενα ημερομίσθια για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στον κλάδο και σε είκοσι (20) καταβαλλόμενα ημερομίσθια για τους πέραν των πέντε (5) ετών (συμπληρωμένων) υπηρεσίας στον κλάδο, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους.
Αρθρο 9
Αδεια σπουδών
Σπουδαστές και μαθητές δικαιούνται δύο δεκαπενθήμερες άδειες, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Αρθρο 10
Επιστημονικό επίδομα
Καθιερώνεται η χορήγηση επιστημονικού επιδόματος σε ποσοστό 10% στους έχοντες πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Αρθρο 11
Αδεια τοκετού – θηλασμού και φροντίδας παιδιού
α) Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώμισι (8 1/2) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώμισι (8 1/2) μετά τον τοκετό.
β) 1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
γ) Δεν επιτρέπεται η απόλυση εργαζόμενης μητέρας για δύο (2) χρόνια μετά τον τοκετό.
Αρθρο 12
Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών –
Αδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης –
Μονογονεϊκές οικογένειες
1. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
2. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
3. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Αρθρο 13
Ετήσια κανονική άδεια και άδεια λόγω θανάτου συγγενή
1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
2. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
Αρθρο 14
Γενική διάταξη
Εργαζόμενοι αμφοτέρων των φύλων, εφόσον συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται για πλήρη απασχόληση του κατώτερου ημερομισθίου που προβλέπει η Εθνική Σ.Σ.Ε. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι διπλωτές εφημερίδων και οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν σε καμία από τις ειδικότητες του άρθρου 19.
Αρθρο 15
Φόρμες εργασίας
Στους μισθωτούς της παρούσας χορηγούνται δύο φόρμες εργασίας, μία για τον χειμώνα και μία για το καλοκαίρι, οι οποίες αντικαθίστανται κατ’ έτος, εφόσον έχουν φθαρεί και αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη. Για τους εργαζόμενους στην εκτύπωση χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος υποδήματα με προδιαγραφές που να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
Αρθρο 16
Ώρες εργασίας – Πενθήμερο
α) Το σύνολο της εβδομαδιαίας απασχόλησης κάθε μισθωτού ορίζεται σε όλη την επικράτεια σε τριάντα οκτώ (38) ώρες, η δε έναρξη και λήξη της καθημερινής εργασίας καθορίζεται από τον εργοδότη και για μέχρι έξι (6) εκδόσεις.
Το πενθήμερο ισχύει: α) στην περίπτωση έβδομης έκδοσης και ανεξάρτητα από τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και β) για απασχόληση πλέον των τριάντα οκτώ (38) ωρών.
β) Δεν επιτρέπεται η απόλυση εργαζόμενου το χρονικό διάστημα των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν τη συνταξιοδότησή του, λόγω νέας τεχνολογίας.
Αρθρο 17
Μετατροπή ημερομισθίου σε μισθό
Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό μέχρι την ισχύ της παρούσας, διατηρούν το σύστημα αυτό, ο δε μισθός τους αποτελεί το 26πλάσιο του ημερομισθίου της ειδικότητάς τους.
Αρθρο 18
Νυχτερινό επίδομα
Κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθ. 2190/1991 απόφασης του Σ.τ.Ε. και σε συμμόρφωση προς αυτή, επίδομα νυχτερινής εργασίας θα καταβάλλεται στους εργαζόμενους οσάκις απασχολούνται από τη 10η νυχτερινή ώρα μέχρι την 6η πρωινή ώρα, το δε ποσοστό ορίζεται σε 30% και καταβάλλεται στο σύνολο των αποδοχών.
Αρθρο 19
Ειδικότητες – Υπαλληλικό
Στην παρούσα υπάγονται οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι θεωρούνται υπάλληλοι: χειριστές σκάνερ, φωτοτεχνίτες, φωτογράφοι, μοντέρ, ρετουσέρ, γραφίστες, πιεστές, εκτυπωτές, χειριστές πιεστηρίων όρθιων, επίπεδων περιστροφικών και ΟΦΦΣΕΤ, παντός είδους μηχανικοί συντηρητές μηχανών φωτοσύνθεσης, φωτοσυνθέτες, σελιδοποιοί, λινοτύπες, στοιχειοθέτες, διαλυτές μονοτύπες, ετικετοποιοί, γραμμογράφοι, τσιγκογράφοι, φλεξογράφοι, στεροτύπες, λαμιναριστές, διορθωτές κειμένων, διεκπεραιωτές, συντηρητές μηχανών εκτύπωσης, χειριστές Η/Υ, αμφοτέρων των φύλων.
Αρθρο 20
Συνθήκες υγιεινής – ασφάλειας
Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν στις επιχειρήσεις τους τον Ν.1568/1985 για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και το Π.Δ.398/1994 που αφορά τους εργαζόμενους σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.
Αρθρο 21
Συνδικαλιστική άδεια
Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17, παρ. 2, εδάφια γ’ και δ’ του Ν.1264/1982 συνδικαλιστικές άδειες, για τα τρία (3) μέλη των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων οργανώσεων (πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα) χορηγούνται με πλήρεις αποδοχές και μόνο για δύο (2) ημέρες μηνιαίως.
Προηγουμένως τα σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως τη σύνθεση των Δ.Σ. στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
Αρθρο 22
Υποχρεωτικές αργίες
Υποχρεωτικές αργίες για τους εργαζόμενους του κλάδου είναι η 1η Ιανουαρίου, των Θεοφανίων, η 25η Μαρτίου, η Καθαρά Δευτέρα, η δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η 1η Μαϊου, του Αγίου Πνεύματος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η και η 26η Δεκεμβρίου.
Αρθρο 23
Αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου
α) Κατά την αποχώρηση του εργαζόμενου από την επιχείρηση για λόγους συνταξιοδότησης, η καταβαλλόμενη αποζημίωση προσαυξάνεται σε ποσοστό 5% πέραν της οριζόμενης του νόμου, φτάνοντας συνολικά στο 45%.
β) Σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου-ης πριν αυτός-ή συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του δικαιούνται να λάβουν από την επιχείρηση που εργαζόταν το 45% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920.
Αρθρο 24
Γενική διάταξη
1. Οι τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από τις καθοριζόμενες με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και άλλα επιδόματα προβλεπόμενα από νόμους, διατάγματα, κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, είναι επικρατέστερες και δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά συνεχίζονται να καταβάλλονται.
2. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) – ΙΚΑ, μπορούν να παραβρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα Δ.Σ. των σωματείων, της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και της ΓΣΕΕ.
Αρθρο 25
Συνδικαλιστική εισφορά
Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίσει, με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση, το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής, για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.
Αρθρο 26
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Τα μέρη δεσμεύονται να συγκροτήσουν επιτροπή η οποία θα συντάξει, μέχρι 30.9.2006, έκθεση για τη σημερινή αντιπροσωπευτικότητα των ειδικοτήτων του κλάδου, με στόχο τον επανακαθορισμό τους στη συλλογική ρύθμιση του 2007.
2. Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005 και των προηγούμενων αυτής, στον βαθμό που είναι ευνοϊκότερες της παρούσας.
Αρθρο 27
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006 και δεν μπορεί να καταγγελθεί πριν την παρέλευση έτους.