(Δ.Α. 9 / 2011 – Π.Κ. 5 / 30-3-2011) 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΡΧ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΘΗΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δ.Α. 9/2011 Δ. Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσ/νίκης. (Π.Κ. 5/30-3-2011)
Διαιτητής: Μιλτιάδης Σταμπουλής
1. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 165/04Δ/17-02-2011 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ,Δ. η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου», νόμιμα εκπροσωπούμενη, (ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρος πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
2. Την 02-03-2011 αναδείχθηκα ως διαιτητής με Β’ κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 07-03-2011 ανέλαβα τα καθήκοντα μου.
4. Η συλλογική διαφορά εντοπίστηκε στη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
5. Την 10-13-2011 και ώρα 12.00, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση μου κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 1876/90. Σε αυτήν την κοινή συνάντηση οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων υποστήριξαν τις θέσεις τους με βάση την αίτηση Διαιτησίας και επικαλούμενοι τη μείωση της αγοραστικής ικανότητας των εργαζομένων και τον υψηλό τρέχοντα πληθωρισμό ζήτησαν αύξηση κατά ποσοστό 3% για το έτος 2010. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν τις θέσεις τους με βάση τη γενικότερη οικονομική κρίση στη χώρα και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στον τομέα της έκδοσης επαρχιακών εφημερίδων, ενώ παράλληλα επικαλέστηκαν και τη μείωση της ύλης της κρατικής και δημοτικής διαφήμισης. Συνεπώς, υποστήριξαν ότι όχι μόνον δεν μπορούν να χορηγήσουν αύξηση επί του βασικού ημερομισθίου για το έτος 2010, αλλά ζήτησαν και μείωση αυτού κατά ποσοστό 5%. Κατά την κοινή αυτή συνάντηση και με βάση τη διαπιστωμένη ασυμφωνία των μερών ο Διαιτητής δεσμεύτηκε για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης.
Κατόπιν των ανωτέρω έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:
1. Την από 28-12-2009 πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
2. Τη με αριθ. πρωτ. 134A/30-11-2010 αίτηση Μεσολάβησης της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρος πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
3. Τη με αριθ. πρωτ. ΟΜΕΔ 2283/29-12-2010 επιστολή της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων προς τον Μεσολαβητή με την οποία δηλώνεται η μη αποδοχή συμμετοχής του φορέα στη διαδικασία μεσολάβησης.
4. Το από 30-12-2010 πρακτικό μεσολάβησης του Μεσολαβητού κ. Δ .Τσακίρη περί διαγνώσεως άρνησης μεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς
5. Τη με αρ. πρωτ. 165/04Δ/17-02-2011 Αίτηση Διαιτησίας της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου
6. Την από 11-06-2009 Σ.Σ.Ε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης
7. Τις απόψεις των μερών όπως εκφράστηκαν στο από 10-03-2011, Πρακτικό Διαιτησίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚτ.Α.141/17-08-2010).
9. Τις ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2010 – 2011 – 2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16-07-2010) που δεν προβλέπει αυξήσεις επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων για το 2010.
10. Τις διατάξεις του Ν.3899/2010 (ΦΕΚτ. Α-212/17-12-2010) περί επειγόντων μέτρων εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
11. Την εντεινόμενη οικονομική κρίση και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων το έτος 2010.
12. Τη διαπιστωμένη αδυναμία των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία, γεγονός που δικαιολογεί την έκδοση της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/1990.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνικοί τύπου (εργατοτεχνίτες τυπογράφοι, άνδρες και γυναίκες), που εργάζονται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας εκτός αυτών που εργάζονται στις ημερήσιες εφημερίδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2
Βασικό Ημερομίσθιο
Το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, διατηρείται για το έτος 2010 στο ύψος που είχε διαμορφωθεί στις 31-12-2009 με βάση την από 11-06-2009 Σ.Σ.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχ.: 34/25-06-09)
Άρθρο 3
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές, που ορίζονται με την παρούσα Διαιτητική Απόφαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 11-6-2009 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης 34/25-6-2009) καθώς και οι προηγούμενες αυτής συλλογικές ρυθμίσεις.
Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31-12-2010.