(Π.Κ. 34 / 25-6-2009) 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΡΧ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΘΗΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Σ.Σ.Ε. 11/6/2009, Π.Κ. 34/ (25/06/2009) Σ.Σ.Ε. 2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης. (Π.Κ. 34/25-6-2009)
Στην Αθήνα σήμερα 11 Ιουνίου 2009 συνήλθαν στα Γραφεία της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου & Βιομηχανίας Χάρτου (οδός Σολωμού 65, Αθήνα), οι κάτωθι υπογράφοντες, αφ’ ενός:
α. – Δρακόπουλος Δημήτριος του Εμμανουήλ, πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της «Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου» και αφετέρου,
β. – Τριανταφυλλόπουλος Γργηγόρης του Ανδρέα, Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος «Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.)» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1ο
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Τεχνικοί Τύπου (εργατοτεχνίτες τυπογράφοι, άνδρες και γυναίκες), που εργάζονται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας, εκτός αυτών που εργάζονται στις ημερήσιες εφημερίδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2ο
Βασικό ημερομίσθιο
α. Καθορίζεται για όλους τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. νέο βασικό ημερομίσθιο σε 40,10 Ευρώ, από 1-1-2009.
β. Όλα τα ποσοστιαία επιδόματα, που προβλέπονται, θα υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο της α΄ παραγράφου και τα διαμορφωμένα κάθε φορά νέα βασικά ημερομίσθια.
Άρθρο 3ο
Τριετίες
α. Τα κατώτατα όρια ημερομισθίων, προσαυξάνονται με επίδομα πέντε (5) τριετιών με ποσοστό 7% για την πρώτη τριετία και με ποσοστό 6% για τις υπόλοιπες (4) τέσσερις τριετίες.
β. Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον εργοδότη, στον οποίο προσέφερε ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του, με βάση το ασφαλιστικό του βιβλιάριο ενσήμων.
Άρθρο 4ο
Πολυετίες
Χορηγούνται τέσσερις (4) πολυετίες στον κλάδο, ως εξής:
α. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από 18 χρόνια προϋπηρεσίας.
β. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από 21 χρόνια προϋπηρεσίας.
γ. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από 25 χρόνια προϋπηρεσίας.
δ. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10% μετά από 27 χρόνια προϋπηρεσίας.
Άρθρο 5ο
Επίδομα γάμου – άδεια γάμου
& γεννήσεως τέκνου
α. Το επίδομα γάμου 10% χορηγείται στους μισθωτούς άσχετα αν ο έτερος των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης το αυτό επίδομα χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένους, άγαμους γονείς (γονείς που απέκτησαν ή αναγνώρισαν το/τα τέκνα τους).
β. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να λάβουν άδεια γάμου οκτώ (8) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια, που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/1945.
γ. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνων, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, για κάθε τέκνο.
Άρθρο 6ο
Ανθυγιεινό επίδομα
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%.
Άρθρο 7ο
Επιπλέον άδεια
Οι ημέρες αδείας ισχύουν όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 539/45 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1346/86 για τους έχοντες υπηρεσία μέχρι και πέντε (5) χρόνια.
Για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στον κλάδο της τυπογραφίας από πέντε (5) μέχρι και δώδεκα (12) χρόνια παρέχονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες επιπλέον αδείας. Για τους έχοντες συμπληρώσει από δώδεκα (12) χρόνια έως είκοσι πέντε (25) στο κλάδο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη παρέχονται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες επιπλέον αδείας. Για τους έχοντες συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) χρόνια και άνω στο κλάδο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη παρέχονται έξι (6) εργάσιμες ημέρες επιπλέον αδείας.
Άρθρο 8ο
Επίδομα αδείας
Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 4505/66 επίδομα αδείας ορίζεται, για τους υπαγόμενους στην παρούσα, σε δεκαεπτά (17) καταβαλλόμενα ημερομίσθια, για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στο κλάδο και σε είκοσι (20) καταβαλλόμενα ημερομίσθια για τους πέραν των πέντε (5) ετών (συμπληρωμένων) υπηρεσίας στον κλάδο, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους.
Άρθρο 9ο
Άδεια σπουδών
Σπουδαστές και μαθητές δικαιούνται δύο δεκαπενθήμερες άδειες, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Άρθρο 10ο
Επιστημονικό επίδομα
Καθιερώνεται η χορήγηση Επιστημονικού Επιδόματος σε ποσοστό 10% στους έχοντες πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 11ο
Άδεια τοκετού – θηλασμού
και φροντίδας παιδιού
α. Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώμισι (8½) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώμισι (8½) μετά τον τοκετό.
β. 1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών (30) από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του, σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
γ. Δεν επιτρέπεται η απόλυση εργαζομένης μητέρας για δύο (2) χρόνια μετά τον τοκετό.
Άρθρο 12ο
Άδεια για ασθένεια
εξαρτωμένων μελών
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος
και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
& Μονογονεϊκές Οικογένειες
1. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/ 84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.
2. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
3. Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Άρθρο 13ο
Ετήσια κανονική άδεια & άδεια
λόγω θανάτου συγγενούς
1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
2. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
Άρθρο 14ο
Γενική διάταξη
Εργαζόμενοι αμφοτέρων των φύλων, εφόσον συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται για πλήρη απασχόληση του κατωτέρου ημερομισθίου που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται οι διπλωτές εφημερίδων και οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν σε καμία από τις ειδικότητες του άρθρου 19.
Άρθρο 15ο
Φόρμες εργασίας
Στους μισθωτούς της παρούσας χορηγούνται δύο (2) φόρμες εργασίας μία για το χειμώνα και μια για το καλοκαίρι οι οποίες αντικαθίστανται κατ’ έτος εφόσον έχουν φθαρεί και αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη. Για τους εργαζόμενους στην εκτύπωση χορηγείται επιπλέον ένα (1) ζεύγος υποδήματα με προδιαγραφές που να πληρούν τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία.
Άρθρο 16ο
Ώρες εργασίας – πενθήμερο
α. Το σύνολο της εβδομαδιαίας απασχόλησης κάθε μισθωτού ορίζεται σε όλη την επικράτεια σε τριάντα οκτώ (38) ώρες, η δε έναρξη και λήξη της καθημερινής εργασίας καθορίζεται από τον εργοδότη και για μέχρι έξι εκδόσεις. Το πενθήμερο ισχύει: α) στην περίπτωση έβδομης έκδοσης και ανεξάρτητα από τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και β) για απασχόληση πλέον των 38 ωρών.
β. Δεν επιτρέπεται η απόλυση εργαζόμενου το χρονικό διάστημα των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν την συνταξιοδότησή του, λόγω νέας τεχνολογίας.
Άρθρο 17ο
Μετατροπή ημερομισθίου σε μισθό
Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό μέχρι την ισχύ της παρούσας διατηρούν, το σύστημα αυτό, ο δε μισθός τους αποτελεί το 26πλάσιο του ημερομισθίου της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 18ο
Νυκτερινό επίδομα
Κατόπιν της εκδόσεως της υπ’ αριθ. 2190/1991 αποφάσεως του Σ.τ.Ε. και σε συμμόρφωση προς αυτή, επίδομα νυκτερινής εργασίας θα καταβάλλεται στους εργαζόμενους, οσάκις απασχολούνται από της 10ης νυκτερινής ώρας μέχρι της 6ης πρωινής ώρας, το δε ποσοστό ορίζεται σε 30% και καταβάλλεται στο σύνολο των αποδοχών.
Άρθρο 19ο
Ειδικότητες – υπαλληλικό
Στην παρούσα υπάγονται οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι θεωρούνται υπάλληλοι: Χειριστές σκάνερ, φωτοτεχνίτες, φωτογράφοι, μοντέρ, ρετουσέρ, γραφίστες, πιεστές, εκτυπωτές, χειριστές πιεστηρίων ορθίων, επιπέδων περιστροφικών και ΟΦΦΣΕΤ, παντός είδους μηχανικοί συντηρητές μηχανών φωτοσύνθεσης, φωτοσυνθέτες, σελιδοποιοί, λινοτύπες, στοιχειοθέτες, διαλυτές μονοτύπες, ετικετοποιοί, γραμμογράφοι, τσιγκογράφοι, φλεξογράφοι, στεροτύπες, λαμιναριστές, διορθωτές κειμένων, διεκπεραιωτές, συντηρητές μηχανών εκτυπώσεως, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, αμφοτέρων των φύλων.
Άρθρο 20ο
Συνθήκες υγιεινής – ασφαλείας
Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν στις Επιχειρήσεις τους, το νόμο 1568/85 για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων και το Π.Δ. 398/ 94 που αφορά τους εργαζόμενους σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.
Άρθρο 21ο
Συνδικαλιστική άδεια
Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 παρ. 2 εδάφια γ και δ του Νόμου 1264 /82, Συνδικαλιστικές άδειες για τα τρία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων Οργανώσεων (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα) χορηγούνται με πλήρεις αποδοχές και μόνο για 2 ημέρες μηνιαίως.
Προηγουμένως τα Σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως την σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων στις εμπλεκόμενες Επιχειρήσεις.
Άρθρο 22ο
Υποχρεωτικές αργίες
Υποχρεωτικές αργίες για τους εργαζόμενους του κλάδου είναι η 1η Ιανουαρίου, των Θεοφανίων, η 25η Μαρτίου, η Καθαρά Δευτέρα, η δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η και 26η Δεκεμβρίου.
Άρθρο 23ο
Αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης – ή θανάτου
α. Κατά την αποχώρηση του εργαζόμενου από την Επιχείρηση για λόγους συνταξιοδότησης, η καταβαλλόμενη αποζημίωση προσαυξάνεται σε ποσοστό 50%.
β. Σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου-νης, πριν αυτός-η συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του δικαιούνται να λάβουν από την Επιχείρηση που εργαζόταν το 50% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920.
Άρθρο 24ο
Γενική Διάταξη
1. Οι τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από τις καθοριζόμενες με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και άλλα επιδόματα προβλεπόμενα από νόμους, διατάγματα, κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι επικρατέστερες και δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά συνεχίζεται να καταβάλλονται.
2. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) – Ι.Κ.Α. μπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων, Ομοσπονδίας Τύπου & Χάρτου και της Γ.Σ.Ε.Ε.
Άρθρο 25ο
Συνδικαλιστική εισφορά
Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίσει με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.
Άρθρο 26ο
Λοιπές Ρυθμίσεις
1. Τα μέρη δεσμεύονται να συγκροτήσουν Επιτροπή, η οποία θα συντάξει, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2009, έκθεση για την σημερινή αντιπροσωπευτικότητα των ειδικοτήτων του κλάδου, με στόχο τον επανακαθορισμό τους στην συλλογική ρύθμιση του 2010.
2. Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες της παρούσας.
Άρθρο 27ο
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 01-01-2009 και λήγει την 31-12-2009 και δεν μπορεί να καταγγελθεί πριν την παρέλευση έτους.