ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

ΤΣΜΕΔΕ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) για το έτος 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1-1-2007

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

13,33%

3,34%

13,33%

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

79,19

79,19

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3%

3%

1,5%

3%

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

4%

4%

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥΤ)

2,15%

4,30%

2,15%

4,30%

 
 
Α. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης σε ποσοστό 20% (Ασφ. 6.67% – Εργ. 13,33%) υπολογίζεται επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας (Ν. 2084/92, Π.Δ. 124/93), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (¶ρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 3815/06), π.χ. από 1/1/07 659,95Χ3 = 1979,85 Ευρώ.
β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης, κατά την 1η 5ετία, για τους υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, υπολογίζεται στο σύνολο των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών με ποσοστό μειωμένο 50% (6,67Χ50% = 3,34%), ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, δηλαδή ανεξάρτητα αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (¶ρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ εδ. γ΄ του Ν. 3518/06).
Η ως άνω μειωμένη (προσωπική) εισφορά, κατά την 1η 5ετία, ισχύει, εφόσον ο μισθωτός (ασφαλισμένος) δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του (¶ρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ εδ. δ΄ του Ν. 3518/06).
γ) Στις περιπτώσεις που διάταξη νόμου αποκλείει την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, υποχρεούνται να καταβάλλουν το ποσό της μηνιαίας εισφοράς (κλάδου κύριας σύνταξης), όπως αυτό ορίζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ο εργοδότης που επικαλείται απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς, υποχρεούται να αναφέρει και την σχετική διάταξη νόμου (¶ρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ εδ. β΄ του Ν. 3518/06).
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:
α) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, σε ποσοστό 12%, υπολογίζεται επί της ισχύουσας 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, ήτοι 659,95Χ12% = 79,19 Ευρώ μηνιαίως (¶ρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3518/06).
 
Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης σε ποσοστό 6% (Ασφ. 3% – Εργ. 3%), υπολογίζεται επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (¶ρθρο 14 παρ. 1 περ. α), ήτοι από 1-1-2007 3Χ659,95 = 1979,85 Ευρώ.
 
Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΆ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ:
α) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου ΕφΆ άπαξ παροχών, σε ποσοστό 4%, υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου μισθού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (¶ρθρο 21 παρ. 1 περ. α΄) και μέχρι του τριπλασίου της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.
 
Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΥΤ):
α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Υγείας Τεχνικών σε ποσοστό (Ασφ. 2,15% – Εργ. 4,30%) υπολογίζεται στο σύνολο των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες του ισχύοντος εκάστοτε ΑΕΠ (659,95 Ε) ή ανώτερες του ημερήσιου μισθού της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (2315,00 Ε), συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών (ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ) και επιδόματος αδείας.

 
2.  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (από 1/1/1993 και μετά)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1/1/2007 –

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

6,67%

13,33%

3,34%

13,33%

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

79,19

55,43

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 3%

 3%

 1,5%

 3%

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΆΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

 4%

 –

 4%

 –

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥΤ)

2,15%

4,30%

2,15%

4,30%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Α. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης σε ποσοστό 20% (Ασφ. 6.67% – Εργ. 13,33%) υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας (Ν. 2084/92, Π.Δ. 124/93), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (¶ρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ του Ν. 3518/06), ήτοι για το έτος 2007 ισούται με 5279,60 Ε (659,95Χ8).
β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για την 1η 5ετία, για τους υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών (περίπτωση α) με ποσοστό μειωμένο κατά 50% (6,67Χ50% = 3,34%), ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, δηλαδή ανεξάρτητα αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (¶ρθρο 4 παρ. 1 περ. ββ΄ εδ. γ΄ του Ν. 3518/06).
Η ως άνω μειωμένη (προσωπική) εισφορά, κατά την 1η 5ετία, ισχύει, εφόσον ο μισθωτός (ασφαλισμένος) δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.
 
Β. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ:
α) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, σε ποσοστό 12%, υπολογίζεται επί ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, ήτοι 659,95Χ12% = 79,19 Ευρώ (¶ρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3518/06).
β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης για τους μισθωτούς (ασφαλισμένους), οι οποίοι υπάγονται για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ μετά την 1-1-1993, ορίζεται, για την 1η 5ετία, στο 70% των εισφορών παλαιών και νέων ασφαλισμένων, ήτοι 79,19Χ70% = 55,43 (¶ρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3518/06).
 
Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
α) Η εργατική (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης, σε ποσοστό 6% (Ασφ. 3% – Εργ. 3%), υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 8πλάσιο της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (¶ρθρο 14 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3518/06), π.χ. 1/1/07 659,95Χ8 = 5279,60 Ε.
β) Η εργατική (προσωπική) εισφορά υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης, για την 1η 5ετία, υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών (περίπτωση α) με ποσοστό μειωμένο κατά 50%, ήτοι 3Χ50% = 1,5% (¶ρθρο 14 παρ. 1 περ. ββ΄ του Ν. 3518/06).
Η ως άνω μειωμένη (προσωπική) εισφορά, κατά την 1η 5ετία, ισχύει, εφόσον ο μισθωτός (ασφαλισμένος) δεν έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του.
 
Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΆ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ:
α) Η εργατική εισφορά (προσωπική) υπέρ του Κλάδου ΕφΆ άπαξ Παροχών, σε ποσοστό 4%, υπολογίζεται επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 8πλάσιο της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται (¶ρθρο 21 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3518/06).
 
Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΥΤ):
α) Η εργατική εισφορά (προσωπική) και εργοδοτική εισφορά υπέρ του Κλάδου Υγείας Τεχνικών σε ποσοστό (Ασφ. 2,15% – Εργ. 4,30%) υπολογίζονται επί του συνόλου των κατά μήνα καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες του ισχύοντος εκάστοτε ΑΕΠ (π.χ. για το έτος 2007 659,95 Ε) ή του ανωτάτου ορίου που ισχύει εκάστοτε για τους νεοασφαλιζόμενους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι 5279,60 Ε.

 
3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ
(Παλαιοί και νεοασφαλισμένοι)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΣΦΑΛ/ΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

01/01/94 – 28/04/02

4,08

7,33

11,41%

29/04/02 – 31/12/02

4,13

7,38

11,51%

01/01/3 –    …

4,18

7,43

11,61%

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι μηνιαίες εισφορές υπολογίζονται ποσοστιαίως επί του συνόλου των αποδοχών και μέχρι του 25πλάσιου του ημερήσιου μισθού της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ για τους παλαιούς ασφαλισμένους ή μέχρι του 8πλασίου του ισχύοντος εκάστοτε ΑΕΠ για τους νεοασφαλιζόμενους.
Οι ασφαλιζόμενοι στο ΤΣΜΕΔΕ για τους αντίστοιχους κλάδους ασφαλίζονται παράλληλα και στο ΙΚΑ για τους κλάδους ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε χρήμα και ΟΑΕΔ (ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ, ΔΛΟΕΜ, ΕΛΠΕΚΕ, ΛΠΕαΑΕ, ΕΚΛΑ), ΕΕ και ΟΕΚ.