(Π.Κ.Υ.Ε. 28 / 23-11-2009)
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ,ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΩΝ ΓΥΨΟΥ ΚΛΠΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΟΝΩΝ ΓΥΨΟΥ Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Α. 48/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατασκευής Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας. (Π.Κ. 28/23-11-2009)
1. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας που εκπροσωπείται νόμιμα ζήτησε με την υπ’ αριθμ. 061/23-10-2009 αίτηση του την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από τον Ο.ΜΕ.Δ., επειδή στις απευθείας διαπραγματεύσεις των μερών και στο στάδιο της μεσολάβησης δεν επήλθε συμφωνία.
2. Στις 30-10-2009 αναδείχθηκα με κλήρωση μεσολαβητής σε αυτήν την υπόθεση και στις 4-11-2009 ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντά μου.
3. Η προσπάθεια σύγκλισης των θέσεων των μερών πραγματοποιήθηκε με μία (1) συνάντηση (10-11-2009) στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα στην οποία προσήλθαν εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, εργοδοτικής και εργατικής.
4. Μετά τη διαπίστωση ότι η προσπάθεια σύγκλισης των θέσεων των μερών δεν ήταν εφικτό να οδηγήσει στην επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με το Ν. 1876/1990 και αφού προηγουμένως έλαβα υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου, τις προτάσεις των μερών και ειδικότερα:
α) την υπ. αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 061/2009 αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας καθώς και τα αιτήματα και τις προτάσεις της πλευράς των εργαζομένων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στα σχετικά έγγραφα της εργατικής πλευράς, που κατατέθηκαν στον Ο.ΜΕ.Δ., καθώς και όπως αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπροσώπους της στις παραπάνω συναντήσεις και καταγράφηκαν στα σχετικά πρακτικά μεσολάβησης.
β) τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, όπως αυτές αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπρόσωπους της στην παραπάνω συνάντηση και καταγράφηκαν στα σχετικά πρακτικά μεσολάβησης.
γ) τις θέσεις των δύο πλευρών όπως καταγράφηκαν στο από 10-11-2009 πρακτικό διαιτησίας
δ) την προηγούμενη ρύθμιση και ειδικότερα την από 7-7-2008 ΣΣΕ για τη ρύθμιση όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατασκευής Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας.
ε) Το γεγονός ότι στις συναντήσεις του σταδίου της μεσολάβησης τα μέρη υποστήριξαν οι προτεινόμενες από αυτά αυξήσεις να ισχύσουν από 1-1-2009.
στ) Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που καταγράφουν αύξηση του ΔΤΚ κατά 0,8% στο διάστημα Αυγ. 2009 – Αυγ. 2008, την αύξηση του εναρμονισμένου ΔΤΚ κατά 1,0% στο διάστημα Αυγ. 2009 – Αυγ. 2008 καθώς και τον ρυθμό αύξησης του Ακαθ. Εγχ. Προϊόντος κατά -0,3% (Β’ τριμ. 2009) και την πτώση του όγκου της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 26,7% στο διάστημα Ιουν. 2009 – Ιουν. 2008 (τα σχετικά στατιστικά στοιχεία στον ιστότοπο www.mnec.gr/el/economics/teleftaia_statistika_stoixeia).
ζ) Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008-2009, η οποία προβλέπει ότι οι μισθοί και ημερομίσθια των εργαζομένων αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5% (δηλ. κατά 3,732% σε μέση ετήσια βάση), σε συνδυασμό με την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το έτος 2009.
η) Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων αλλά, ωστόσο, εν μέσω της οικονομικής κρίσης και τη πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας δεν επιτρέπει την πλήρη και άμεση ικανοποίηση όλων των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων που έθεσε η εργατική πλευρά.
θ) την αναγκαιότητα του συνυπολογισμού της εν γένει οικονομικής κατάστασης της χώρας, της συμπίεσης της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών εξαιτίας της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και της συμμετοχής του συντελεστή παραγωγής «εργασία» στην αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ κατά τον καθορισμό των ετήσιων αναπροσαρμογών των αμοιβών των εργαζομένων.
ι) κάθε άλλο ισχυρισμό που εκφράστηκε από τα δύο μέρη κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης στο στάδιο της διαιτησίας.
Ύστερα από τα παραπάνω για να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατασκευής Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας,
αποφάσισα τα εξής:
Άρθρο 1
Σε αυτή τη ρύθμιση υπάγονται οι εργατοτεχνίτες – τριες που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατασκευής Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2008 βάσει της από 7-7-2008 ΣΣΕ αυξάνονται από 1-1-2009 κατά 3,75%.
Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 7-7-2008 ΣΣΕ και των προηγούμενων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων.
Άρθρο 4
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ’ αυτήν. Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Η ισχύς αυτής της διαιτητικής απόφασης αρχίζει από 1-1-2009.