(Π.Κ.Υ.Ε. 95 / 28-7-2008)
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ,ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΩΝ ΓΥΨΟΥ ΚΛΠΣυλλογική Σύμβαση Εργασίας Που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών στα Εργοστάσια – Εργοτάξια Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας. (Π.Κ. 95/28-7-2008)

Αθήνα, σήμερα 7/7/2008 οι υπογράφοντες:
α) Νικολάου Διονύσης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Β.) β) Πάσουλας Γιάννης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Συλλογικής Σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Αρθρο 1
Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:
Οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατασκευής Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 25.6.2007 Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με; α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% για τις εννέα (9) τριετίες και 10% για τη δέκατη τριετία όπως παρακάτω:
μετά τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (1) τριετία 5%,
μετά τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (2) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (3) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (4) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (5) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (6) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (7) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (8) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (9) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (10) τριετίες 10%,
δηλαδή συνολικά επίδομα τριετιών 55% υπολογιζόμενο στο βασικό ημερομίσθιο μετά την συμπλήρωση 3 ετών, γ) το χορηγούμενο από προηγούμενες ρυθμίσεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 10% και δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ (4) εξαμήνων φοίτησης, υπολογιζόμενα στα βασικά ημερομίσθια της παρ.1 αυτού του άρθρου.
Αρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ’ αυτήν.
Αρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2008.