ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

(Αριθ. Πρωτ. Ε33/160/24.5.2004)Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, στα οποία βεβαιώνονται αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση ρύθμισης των οφειλών, οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται στο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή το Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας της επιχείρησης (άρθ. 50 Ν. 2676/99).

Σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις και για λόγους ανωτέρας βίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών και ιδιαιτέρως για αυτούς που έχουν έδρα σε νησιωτικές περιοχές, όπου δεν λειτουργούν υπηρεσίες του ΙΚΑ, στα .πλαίσια της χρηστής διοίκησης” δίδεται η δυνατότητα να καταβάλουν τις καθυστερούμενες ασφ/κές εισφορές με ταχυδρομική ή τραπεζική επιταγή.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ως ημερομηνία καταβολής των χρημάτων θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης στο Ταχυδρομείο ή την Τράπεζα και όχι η ημερομηνία είσπραξης από το !ΚΑ, τα καταβαλλόμενα δε ταχυδρομικά τέλη και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα ή τον καταθέτη.

Στο σημείο αυτό τροποποιούμε τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την εγκ. 113/88 (κεφ. 1.2. στ’).

Τονίζεται ότι τα αποδεικτικά καταβολής των χρημάτων θα πρέπει να τηρούνται στον λογαριασμό του εργοδότη, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής των οφειλών.