ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΔ ΙΚΑΤροποποίηση του συστήματος ασφάλισης μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

ΣΧΕΤ.: Εγκ. 4/02, 50/02 και 5/04.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄/12-2-04) και της Φ11321/30819/1997/2-3-04 (ΦΕΚ 496Β΄/5-3-04) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε.Κ.Α.), που εκδόθηκε κατά την διαδικασία του άρθρου 16 του α.ν.1846/51 (ΦΕΚ 179 Α΄), κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 3144/03 (ΦΕΚ 111 Α΄) και τροποποίησε τον «Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Α.Π.Δ.» (Α.Υ.Ε.Κ.Α. Φ21/544/02, ΦΕΚ 414 Β΄), σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν στο καθεστώς, που διέπει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών περί : της απογραφής τους στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., της υποβολής Α.Π.Δ. καθώς και της γνωστοποίησης στο Ι.Κ.Α. των μεταβολών των στοιχείων τους και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή τους.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.
ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Α.Π.Δ.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2972/01 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τις παραγράφους 1 του άρθρου 10 του ν.3050/02 (ΦΕΚ 214 Α΄) και 3 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., με την έναρξη της απασχόλησης προσώπων, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.

1.1. Κυρώσεις
Η παράβαση της υποχρέωσης απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. έχει ως συνέπεια την επιβολή της κύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 7 του ν. 2972/01, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, δηλαδή της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ποσοστού 45% (αντί 70%, που ίσχυε μέχρι και 11/2/04), η οποία υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ., που ο εργοδότης είχε υποχρέωση να υποβάλλει, εντός των προθεσμιών που έχουν καθορισθεί για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
Το νέο μειωμένο ποσοστό επιβάρυνσης εισφορών ισχύει και για παραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., οι οποίες έλαβαν χώρα πριν τις 12/2/04, αλλά ο καταλογισμός των κυρώσεων (σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) γίνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Με τον ν. 2972/01 (άρθρο 1 παρ. 1), που εισήγαγε από 1/1/02 το νέο σύστημα ασφάλισης με παράλληλη κατάργηση του θεσμού των ενσήμων, θεσπίστηκε ως βασική υποχρέωση των εργοδοτών αυτή της υποβολής Α.Π.Δ., μέσω της οποίας δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των εργαζομένων τους.
Για την υποβολή της Α.Π.Δ. υπόχρεος είναι κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α..
Παραβάτες της συγκεκριμένης υποχρέωσης είναι όσοι εργοδότες:

Δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ..
Υποβάλλουν Α.Π.Δ. εκπρόθεσμα.
Υποβάλλουν Α.Π.Δ. με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης.

2.1. Τροποποίηση από 1/7/04 της συχνότητας και του τρόπου υποβολής των Α.Π.Δ.
Από 1/7/04 (περίοδοι απασχόλησης από Ιούλιο 2004 και μετά) επέρχονται σημαντικές αλλαγές τόσο στην συχνότητα όσο και στον τρόπο υποβολής των Α.Π.Δ..
Συγκεκριμένα:
Οι Α.Π.Δ. όλων των εργοδοτών Κοινών Επιχ/σεων θα υποβάλλονται αποκλειστικά κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης (τέσσερις Κανονικές (01) Α.Π.Δ. κατ΄ έτος).
Η υποβολή των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχ/σεων, εργοδοτών που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, καθώς και εργοδοτών που εκτελούν δημόσια έργα με ανάθεση, των οποίων ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι μεγαλύτερος του 1.000.000 Ευρώ, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. Εξαιρούνται οι εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων, που είναι φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχ/σεις και επιτηδευματίες) και απασχολούν μέχρι πέντε (5) εργαζόμενους, για τους οποίους παραμένει η δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ. και στα κατά τόπο αρμόδια Υποκ/τα και Παρ/τα του Ι.Κ.Α. σε μαγνητικό μέσο ή εγγράφως, στις προθεσμίες που προβλέπονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. (συν/νος πίνακας). Επίσης, εξαιρούνται οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων καθώς και δημοσίων έργων, που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, των οποίων ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι μικρότερος του 1.000.000 Ευρώ, για τους οποίους παραμένει η δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ. στα κατά τόπους αρμόδια Υποκ/τα και Παρ/τα του Ι.Κ.Α. σε μαγνητικό μέσο ή χειρόγραφα μέχρι την 10η του επόμενου της απασχόλησης μήνα.

2.2. Συμπληρωματική Α.Π.Δ. (υποβολή μέσω διαδικτύου)
Στους εργοδότες, που έχουν υποβάλει Κανονική (01) Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν το περιεχόμενο αυτής, υποβάλλοντας, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ.. Μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας η υποβολή της Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. γίνεται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκ/μα ή Παρ/μα Ι.ΚΑ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ΄ αριθμ. Γ99/1/90/19-6-02 Γεν. Έγγραφό μας.
Τα ανωτέρω θα αρχίσουν να ισχύουν από την υποβολή μέσω διαδικτύου της μηνιαίας Α.Π.Δ. του Απριλίου 2004 και της τριμηνιαίας Α.Π.Δ. του Β΄ τριμήνου 2004.

2.3. Κυρώσεις
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται, με την σύνταξη Πράξεως Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), στους εργοδότες για παραβάσεις τους, σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ., διαμορφώθηκαν από 12/2/04 (συν/νος πίνακας) ως εξής:
Για τη μη υποβολή Α.Π.Δ. το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών από 50% μειώθηκε σε 45% και υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ., που ο εργοδότης έπρεπε να είχε υποβάλλει, εντός των προθεσμιών που έχουν καθορισθεί για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
Για την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ., το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών από 30% μειώθηκε σε 10% και υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που δηλώνονται στην συγκεκριμένη Α.Π.Δ.. Ως προθεσμία υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. λαμβάνεται αυτή που ισχύει για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και όχι η προβλεπόμενη για την υποβολή Α.Π.Δ. στα Υποκ/τα ή Παρ/τα του Ι.Κ.Α. (με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως).
Για την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 50% μειώθηκε σε 30% και υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που δηλώνονται στην συγκεκριμένη Α.Π.Δ.. Ως προθεσμία υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. λαμβάνεται αυτή που ισχύει για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και όχι η προβλεπόμενη για την υποβολή Α.Π.Δ. στα Υποκ/τα ή Παρ/τα του Ι.Κ.Α. (με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως).
Για την υποβολή ανακριβούς Α.Π.Δ. το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών παραμένει 30% και υπολογίζεται στο ποσό της διαφοράς των εισφορών, που προκύπτουν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Ανακριβής θεωρείται η Α.Π.Δ. στην οποία προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη και αυτών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, από διαφορά ημερών εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και των λοιπών στοιχείων, που προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση καθώς και αυτή που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζόμενους της επιχ/σης.
Όταν καταλογίζονται εισφορές πέραν των αναγραφόμενων στις Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων, με βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α. Ι.Κ.Α., το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών από 50% μειώθηκε σε 30% και επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργοδότες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα (εντός μηνός) την αποπεράτωση του έργου, διότι και αυτές οι Α.Π.Δ. θεωρούνται ανακριβείς. Ευνόητο είναι ότι, στις περιπτώσεις υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης αποπεράτωσης θα πρέπει να συντάσσεται άμεσα και να κοινοποιείται στον εργοδότη η έκθεση ελέγχου για τις διαφορές των κατ΄ ελάχιστα απαιτουμένων εισφορών.
Τα νέα μειωμένα ποσοστά επιβαρύνσεων εισφορών ισχύουν και για παραβάσεις σχετικές με την υποβολή Α.Π.Δ., οι οποίες έλαβαν χώρα πριν τις 12/2/04, αλλά ο καταλογισμός των κυρώσεων (σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) γίνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

2.4. Συρροή παραβάσεων
Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, που σχετίζονται με την υποβολή συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (της ίδιας χρονικής περιόδου), επιβάλλεται μόνο ένα από τα προβλεπόμενα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών, το οποίο, αν αυτά είναι διαφορετικά, είναι το μεγαλύτερο. Επισημαίνεται ότι, η επιβολή του ενός (του μεγαλύτερου) από τα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών, ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που αυτά υπολογίζονται στο ίδιο ποσό εισφορών, το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένη Α.Π.Δ., δηλαδή όταν πρόκειται για την ίδια βάση υπολογισμού (παραδείγματα I, II και IV). Αντίθετα, όταν έχουμε περισσότερα του ενός ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών, τα οποία όμως αναφέρονται σε διαφορετικές βάσεις υπολογισμού (δηλ. σε διαφορετικά ποσά εισφορών, λόγω υποβολής ανακριβούς Α.Π.Δ.), επιβάλλονται όλα και δεν επιλέγεται το μεγαλύτερο απ΄ αυτά, διότι δεν υφίσταται συρροή παραβάσεων (παράδειγμα IΙΙ).
Παραδείγματα
I. Σε έλεγχο που διενεργείται την 1/6/04 διαπιστώνεται ότι εργοδότης μη απογεγραμμένος στο Ι.Κ.Α. με υποχρέωση υποβολής μηνιαίας Α.Π.Δ., απασχολεί προσωπικό από 1/3/04. Οι παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε και οι αντίστοιχες κυρώσεις είναι:
α) Μη απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών.
Πρόσθετη επιβάρυνση ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στις Α.Π.Δ. χρονικών περιόδων 3ου/04 και 4ου/04, οι οποίες την 1/6/04 έπρεπε να είχαν ήδη υποβληθεί.
β) Μη υποβολή της Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου 3ου/04.
Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. του 3ου/04, που έπρεπε να είχε υποβληθεί.
γ) Μη υποβολή της Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου 4ου/04
Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. του 4ου/04, που έπρεπε να είχε υποβληθεί.
Επειδή για τις ίδιες χρονικές περιόδους (3ου/04 και 4ου/04) υπάρχει συρροή των παραβάσεων της μη απογραφής (ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης 45%) και της μη υποβολής Α.Π.Δ. (ποσοστό επίσης 45%) θα επιβληθεί για κάθε μία από τις Α.Π.Δ. μόνο το ένα απ’ αυτά.

II. Εργοδότης απασχολεί προσωπικό από 1/3/04 και έχει υποχρέωση υποβολής μηνιαίας Α.Π.Δ.. Την 1/6/04 απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών και στις 4/6/04 υποβάλλει τις Α.Π.Δ. χρονικών περιόδων 3ου/04 και 4ου/04.
Οι παραβάσεις στις οποίες υπέπεσε και οι αντίστοιχες κυρώσεις είναι:
α) Μη απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών.
Πρόσθετη επιβάρυνση ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στις Α.Π.Δ. χρονικών περιόδων 3ου/04 και 4ου/04, οι οποίες την 1/6/04 έπρεπε να είχαν ήδη υποβληθεί.
β) Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου 3ου/04
Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 30% επί του ποσού εισφορών που δηλώνονται στην Α.Π.Δ. του 3ου/04 (έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.)
γ) Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου 4ου/04.
Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί του ποσού εισφορών που δηλώνονται στην Α.Π.Δ. του 4ου/04 (δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).
Επειδή για την ίδια Α.Π.Δ. (3ου/04) συρρέουν οι παραβάσεις της μη απογραφής (ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 45%) και της εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. (ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 30%), θα επιβληθεί το μεγαλύτερο απ’ αυτά (45%).
Το ίδιο θα γίνει και για την Α.Π.Δ. του 4ου/04, για την οποία συρρέουν οι παραβάσεις της μη απογραφής (ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 45%) και εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. (ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 10%).

III. Στις 2/2/05 υποβάλλεται εκπρόθεσμα η Α.Π.Δ. του Δ΄ τριμήνου 2004 . Στην ίδια Α.Π.Δ., ο εργοδότης παραλείπει να δηλώσει κάποιον απασχολούμενο.
Στον εργοδότη αυτόν θα επιβληθούν δύο κυρώσεις, διότι τα αντίστοιχα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών αναφέρονται σε διαφορετικές βάσεις υπολογισμού (διαφορετικά ποσά εισφορών).
Συγκεκριμένα θα επιβαρυνθεί:
α) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της Α.Π.Δ. του Δ΄ τριμήνου 2004 με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί του ποσού εισφορών που δηλώνονται σ΄ αυτή (δεν παρήλθε η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.) και
β) Για την παράλειψη εργαζομένου (ανακρίβεια) με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 30% που υπολογίζεται στο ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται από την υπηρεσία (οι οποίες αντιστοιχούν στην ασφάλιση του εργαζομένου που παραλείφθηκε).

IV. Σε έλεγχο που διενεργείται την 5/11/04 διαπιστώνεται ότι εργοδότης μη απογεγραμμένος στο Ι.Κ.Α., απασχολεί προσωπικό από 1/7/04.
Οι παραβάσεις του και οι αντίστοιχες κυρώσεις είναι:
α) Μη απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών.
Πρόσθετη επιβάρυνση ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. του Γ΄ τριμήνου 2004 (χρονικών περιόδων 7ου/04 – 9ου/04), η οποία την 5/11/04 πρέπει να έχει υποβληθεί.
β) Μη υποβολή της Α.Π.Δ. χρονικών περιόδων 7ου/04 – 9ου/04.
Πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 45% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. αυτή.
Επειδή για την ίδια χρονική περίοδο (7ου/04 – 9ου/04) υπάρχει συρροή των παραβάσεων της μη απογραφής (ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης 45%) και της μη υποβολής Α.Π.Δ. (ποσοστό επίσης 45%) θα επιβληθεί μόνο ένα ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών.

V. Εργοδότης απασχολεί προσωπικό από 1/7/04. Την 5/10/04 απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών και στις 8/10/04 υποβάλλει την Α.Π.Δ. του Γ΄ τριμήνου 2004 (7ου/04 – 9ου/04).
Στον εργοδότη αυτόν δεν θα επιβληθεί καμία πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών διότι αφενός απογράφηκε πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της αντίστοιχης Α.Π.Δ. και αφετέρου η υποβολή της Α.Π.Δ. του Γ΄ τριμήνου 2004 (7ου/04 – 9ου/04) έγινε εμπρόθεσμα.

VI. Εργοδότες απογεγραμμένοι στο Ι.Κ.Α. με υποχρέωση υποβολής μηνιαίας Α.Π.Δ., υποβάλλουν την Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου 1ου /04 στις 31/3/04 ο ένας και στις 1/4/04 ο άλλος.
Ο εργοδότης που υπέβαλε την Α.Π.Δ. στις 31/3/04, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί του ποσού εισφορών που δήλωσε σ΄ αυτή (δεν είχε παρέλθει η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).
Ο εργοδότης που υπέβαλε την Α.Π.Δ. στις 1/4/04, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 30% επί του ποσού εισφορών που δήλωσε σ΄ αυτή (είχε παρέλθει η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 του ν.3232/04 και 17 παρ. 2 του «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» παύουν, από 1/1/04, να ισχύουν αυτές του άρθρου 5 του ν.2972/01, με τις οποίες είχε θεσπισθεί υποχρέωση των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, όταν διέκοπταν την απασχόληση του συνόλου του προσωπικού τους και των εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, όταν διέκοπταν τις εργασίες τους για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, να υποβάλλουν Έκτακτη (02) Α.Π.Δ..
Η κατάργηση της Έκτακτης (02) Α.Π.Δ., η οποία επιφέρει και ταυτόχρονη κατάργηση των κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2972/01, αφορά όσες περιπτώσεις η διακοπή της απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού του εργοδότη έλαβε χώρα από 1/1/04 και μετά. Αντίθετα, για τους εργοδότες που διέκοψαν την απασχόληση του συνόλου του προσωπικού τους μέχρι και 31/12/03, παραμένει η υποχρέωση υποβολής Έκτακτης (02) Α.Π.Δ. και στους παραβάτες εξακολουθούν να επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις.
Μετά την κατάργηση της Έκτακτης (02) Α.Π.Δ. η ενημέρωση του Ι.Κ.Α. για τη διακοπή της απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού Κοινής Επιχείρησης θα γίνεται με την τρέχουσα Κανονική (01) Α.Π.Δ., η οποία πρέπει να υποβάλλεται εντός των γνωστών προθεσμιών, που έχουν καθοριστεί για την υποβολή όλων των Κανονικών (01) Α.Π.Δ. στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. ή μέσω διαδικτύου. Για διευκόλυνση της διαδικασίας επεξεργασίας των στοιχείων της Α.Π.Δ. και εντοπισμού της τελευταίας ημέρας απασχόλησης των εργαζομένων, χρειάζεται να καταχωρηθεί η τελευταία ημέρα απασχόλησης κάθε εργαζόμενου στο πεδίο : ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχ/σεων. Το πεδίο : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, που συμπλήρωναν στις Έκτακτες (02) Α.Π.Δ. οι εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, δεν θα συμπληρώνεται πλέον σε καμία περίπτωση.
Τυχόν υποβληθείσες Έκτακτες (02) Α.Π.Δ., που αφορούν διακοπή απασχόλησης προσωπικού από 1/1/04 και μετά, θεωρείται ότι καλώς υποβλήθηκαν και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τους εργοδότες ή τις Υπηρεσίες μας. Κυρώσεις (Π.Ε.Α.Π.) για την εκπρόθεσμη υποβολή (μετά την πάροδο οκτώ ημερών από τη διακοπή της απασχόλησης) αυτών των Α.Π.Δ. δεν επιβάλλονται, ενώ εάν έχουν επιβληθεί ακυρώνονται οίκοθεν με απόφαση του Δ/ντή του Υποκ/τος.
Ωστόσο, εάν από εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων οι εν λόγω Α.Π.Δ. υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. των αντίστοιχων Κανονικών (01) Α.Π.Δ. θα επιβάλλονται οι κυρώσεις (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), που αναφέρονται στην παρ. 2.3. της παρούσας.
Ειδικά για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων, οι οποίοι διέκοψαν προσωρινά τις εργασίες του έργου προ της 1/1/04 για μεγαλύτερο του τριμήνου διάστημα, δίχως υποβολή αντίστοιχης Έκτακτης (02) Α.Π.Δ., για λόγους χρηστής Διοίκησης και λόγω καταργήσεως αυτής από 1/1/04, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής, ώστε δεν επιβάλλονται εις βάρος τους οι κυρώσεις που επισύρει η μη υποβολή Έκτακτης Α.Π.Δ..
Σε όσες περιπτώσεις έχουν βεβαιωθεί, μέχρι τη λήψη της παρούσης, οι εν λόγω κυρώσεις θεωρούνται ότι καλώς βεβαιώθηκαν και μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Παραδείγματα
Εργοδότης με υποχρέωση υποβολής μηνιαίας Α.Π.Δ. απολύει στις 12/1/04 όλους τους εργαζόμενούς του. Στις 25/2/04 υπέβαλε Έκτακτη (02) Α.Π.Δ..
Στον εργοδότη αυτό δεν θα επιβληθούν κυρώσεις (αυτοτελές πρόστιμο) για εκπρόθεσμη υποβολή Έκτακτης (02) Α.Π.Δ., αφού αυτή από 1/1/04 καταργήθηκε. Όμως η υποβληθείσα Α.Π.Δ. πρέπει να αντιμετωπισθεί ως Κανονική (01) χρονικής περιόδου 1ου/04, που υποβλήθηκε σε Υποκ/μα ή Παρ/μα Ι.Κ.Α. εκπρόθεσμα και στον εργοδότη θα επιβληθεί, με την σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ.

Με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 3 του ν.3232/04, 11 παρ. 4 και 13 παρ. 4 του «Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» επαναπροσδιορίστηκαν οι βασικές μεταβολές των στοιχείων τους, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν οι εργοδότες στο Ι.Κ.Α. και επιμηκύνθηκε (για ορισμένες περιπτώσεις) η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης.
Η εν λόγω υποχρέωση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν παρόμοια, που έχει θεσπισθεί για την ενημέρωση άλλων υπηρεσιών, φορέων κ.λ.π., όπως είναι οι Δ.Ο.Υ., εκπληρώνεται δε με την υποβολή στο Ι.Κ.Α., εντός της τασσόμενης προθεσμίας, του ειδικού εντύπου, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http:// www.ΙΚΑ.gr) και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86.

4.1. Μεταβολές
Οι βασικές μεταβολές, που πρέπει να γνωστοποιούνται από τους εργοδότες στο Ι.Κ.Α., είναι:

Η αλλαγή της επωνυμίας τους.
Η αλλαγή της νομικής μορφής τους.
Η αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων τους (και η αλλαγή ιδιότητας υπευθύνου αποτελεί μεταβολή στοιχείων, που πρέπει να γνωστοποιείται στο Ι.Κ.Α.).
Η αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων τους ή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.
Εκτός από τις παραπάνω, με την τροποποίηση του «Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» (άρθρο 11 παρ.2) καθορίστηκε για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων η υποχρέωση γνωστοποίησης στο Ι.Κ.Α. και των εξής μεταβολών:

Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη.
Οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της.
Επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή και σε παράρτημα του εργοδότη.
Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη.
Για τους εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων, εκτός των αναφερομένων στο νόμο 3232/04 μεταβολών των στοιχείων τους (δηλ. αλλαγή της επωνυμίας, αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων, αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους), με τον «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» (άρθρο 13 παρ. 2) προβλέπεται η υποχρέωση γνωστοποίησης στο Ι.ΚΑ. και των εξής μεταβολών:

Αποπεράτωση ιδιωτικού έργου.
Αλλαγή έδρας.
Αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού.

4.2. Προθεσμίες γνωστοποίησης μεταβολών.
Με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 και 13 παρ. 3 του «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.», επιμηκύνθηκε (για ορισμένες περιπτώσεις) η προθεσμία γνωστοποίησης των μεταβολών των στοιχείων των εργοδοτών σε τριάντα (30) ημέρες (ημερολογιακές), από τον χρόνο που έγιναν αυτές.
Επειδή η υπ΄. αριθμ. Φ11321/30819/1977/04 Α.Υ.Ε.Κ.Α., που τροποποίησε τα ανωτέρω άρθρα, ισχύει από 5/3/04 (ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ) θεωρείται ότι, η προθεσμία των 30 ημερών αφορά τις μεταβολές για τις οποίες στις 5/3/04 δεν είχε λήξει η προϊσχύουσα οκταήμερη προθεσμία (δηλ. για όσες μεταβολές έγιναν από 24/2/04 και μετά ισχύει η προθεσμία των 30 ημερών, ενώ γι΄ αυτές που έγιναν μέχρι και 23/2/04 ισχύει η προθεσμία των 8 εργασίμων ημερών).
Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες δεν είναι απαραίτητο κατά την υποβολή των ειδικών εντύπων να συνυποβάλλουν άλλα έγγραφα στοιχεία σχετικά με την μεταβολή που δηλώνουν (π.χ. Φ.Ε.Κ., ανακοινώσεις Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), τα οποία ενδεχομένως δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να τους υποδεικνύεται να προσκομίσουν τα έγγραφα αυτά το συντομότερο δυνατό.
Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Εσόδων πρέπει κατά τον έλεγχο να εξετάζουν, εάν οι εργοδότες έχουν δηλώσει όλες τις μεταβολές των στοιχείων τους, για τις οποίες παρήλθε η προθεσμία γνωστοποίησής τους στο Ι.Κ.Α.. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να συντάσσουν αυτεπάγγελτα τα προβλεπόμενα ειδικά έντυπα, προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Εργοδοτών και ταυτόχρονα να επιβάλλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις.

4.2.1. Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (άρθρο 11 παρ.3 του Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.)
Οι εν λόγω εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. που υπάγεται η έδρα τους, εντός τριάντα ημερών (ημερολογιακών) από το χρόνο που έγινε η μεταβολή, εκτός από τις περιπτώσεις:

έναρξης απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη & επαναλειτουργίας της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση άμεσης γνωστοποίησης (με την έναρξη της απασχόλησης), ώστε στον εργοδότη να χορηγηθεί έγκαιρα το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.

4.2.2. Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων (άρθρο 13 παρ.3 του Κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.)
Οι εργοδότες αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου» στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α. που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του έργου, εντός τριάντα ημερών (ημερολογιακών) από το χρόνο που έγινε η μεταβολή.
Από τις μεταβολές που έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν οι εν λόγω εργοδότες,

η αλλαγή της επωνυμίας,
η αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων ή της ιδιότητας αυτών,
η αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων ή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους και
η αλλαγή έδρας,
δηλώνονται μία φορά, είτε στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α., που υπάγεται η έδρα τους, εάν έχουν απογραφεί και ως εργοδότες Κοινής Επιχ/σης, είτε σ΄ αυτό που έχει απογραφεί οποιοδήποτε από τα εκτελούμενα έργα τους. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης πρέπει να προσκομίζει στα λοιπά αρμόδια Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας Δήλωσης Μεταβολών.

4.3. Κυρώσεις
Στους εργοδότες που δεν γνωστοποιούν ή γνωστοποιούν εκπρόθεσμα στο Ι.Κ.Α. τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία μεταβολές των στοιχείων τους, επιβάλλονται κυρώσεις (αυτοτελή πρόστιμα) με την σύνταξη Πράξεων Επιβολής Αυτοτελών Προστίμων (Π.Ε.Α.Π.).
Για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων οι κυρώσεις διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως εξής:

Αλλαγή της επωνυμίας πρόστιμο 300 ?
Αλλαγή της νομικής μορφής πρόστιμο 150 ?
Αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων πρόστιμο 300 ?
Αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους πρόστιμο 150 ?
Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη πρόστιμο 150 ?
Οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της πρόστιμο 150 ?
Επαναλειτουργία της επιχείρησης, που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή και σε παράρτημα του εργοδότη πρόστιμο 150 ?
Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη πρόστιμο 150 ?

Για τους εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων οι κυρώσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Αλλαγή της επωνυμίας πρόστιμο 300 ?
Αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνωνή της ιδιότητας αυτών πρόστιμο 300 ?
Αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους πρόστιμο 150 ?
Αποπεράτωση ιδιωτικού έργου πρόστιμο 150 ?
Αλλαγή έδρας πρόστιμο 150 ?
Αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού πρόστιμο 150 ?

4.4. Παράλειψη γνωστοποίησης περισσότερων μεταβολών (Συρροή παραβάσεων)
Στην προϊσχύουσα διάταξη δεν υπήρχε πρόβλεψη για την περίπτωση συρροής παραβάσεων σχετικών με την υποχρέωση των εργοδοτών να γνωστοποιούν στο Ι.Κ.Α. τις μεταβολές των στοιχείων τους, με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται σωρευτικά τα αντίστοιχα αυτοτελή πρόστιμα.
Με την νέα διάταξη (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση α΄ του ν. 3232/04) ρητά προβλέπεται ότι, σε βάρος εργοδότη που υπέπεσε σε περισσότερες της μίας παραβάσεις, σχετικές με μεταβολές των στοιχείων του, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησής τους στο Ι.Κ.Α. εντός της ίδιας προθεσμίας, επιβάλλεται, από 12/2/04, μόνο ένα από τα προβλεπόμενα αυτοτελή πρόστιμα, το οποίο, αν αυτά είναι διαφορετικά, είναι το μεγαλύτερο.
Στην έκθεση ελέγχου της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π. θα αναφέρεται μόνο η παράβαση με το μεγαλύτερο αυτοτελές πρόστιμο, το οποίο και τελικά επιβάλλεται. Στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις επιφέρουν ισόποσα αυτοτελή πρόστιμα, θα αναγράφεται στην έκθεση ελέγχου της Π.Ε.Α.Π. μόνο μία απ΄ αυτές.
Παραδείγματα

Ι. Επιχείρηση που λειτουργούσε με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας μετατράπηκε σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η μεταβολή αυτή επέφερε και τη μεταβολή της επωνυμίας της, που συνοδεύεται πλέον με τα αρχικά ΕΠΕ (αντί για ΟΕ). Ταυτόχρονα άλλαξαν οι υπεύθυνοί της. Οι μεταβολές αυτές πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο χρόνο και έπρεπε να γνωστοποιηθούν στο Ι.Κ.Α. μέσα στην ίδια (30ήμερη πλέον) προθεσμία.
Εάν η σχετική δήλωση δεν υποβληθεί ή υποβληθεί μετά τη λήξη προθεσμίας επιβάλλεται μόνο το ένα από τα προβλεπόμενα αυτοτελή πρόστιμα και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο (300 ?).
ΙΙ. Επιχείρηση στις 5/5/04 μετέφερε την έδρα της και ταυτόχρονα άλλαξε την επωνυμία της. Την ίδια ημέρα άρχισε να απασχολεί προσωπικό σε παράρτημά της.
Τις μεταβολές αυτές τις γνωστοποίησε στο Ι.Κ.Α. στις 8/6/04.
Για τις μεταβολές της μεταφοράς της έδρας και της αλλαγής επωνυμίας θα επιβληθεί στον εργοδότη σωρευτικά αυτοτελές πρόστιμο 300 ?, διότι οι μεταβολές αυτές έπρεπε να γνωστοποιηθούν μέσα στην ίδια προθεσμία, ενώ για την εκπρόθεσμη δήλωση της έναρξης απασχόλησης προσωπικού θα επιβληθεί ξεχωριστό αυτοτελές πρόστιμο 150 ?, αφού η γνωστοποίησή της πρέπει να γίνει σε διαφορετική προθεσμία απ΄ αυτήν που ισχύει για τις άλλες μεταβολές.
Συνεπώς η συνταχθείσα Π.Ε.Α.Π. θα είναι ύψους 450 ? (στην έκθεση ελέγχου θα αναγραφούν και οι δύο παραβάσεις, για τις οποίες τελικά επιβάλλονται κυρώσεις).