Έχετε Αμοιβές Τρίτων (Τρίτοι) οι οποίοι φορολογούνται με 3% φόρο και έχουν και εισφορές ταμείων. Δεν μπαίνουν στη ΑΠΔ, μπαίνουν όμως στον κάτω πίνακα της Οριστικής Δήλωσης. Επίσης δεν υπάρχει η παρακράτηση του χαρτόσημου. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Αν τον Τρίτο τον ορίσετε ως Ελεύθερο Επαγγελματία το πρόγραμμα θα παρακρατεί αυτόματα φόρο 20%. Αν τον ορίσετε ως Εργάτη ή Υπάλληλο δεν θα εκτυπώνεται στην κάτω σελίδα της Οριστικής Δήλωσης και δεν θα παρακρατεί τον σωστό φόρο.
Αν τον δηλώσετε ως Τρίτο το πρόγραμμα δεν θα υπολογίζει εισφορές ταμείου ακόμα κι αν έχετε «περάσει» ταμείο στον εργαζόμενο.
Θα πρέπει όμως να ορίσετε τον εργαζόμενο ως Τρίτοι (θα βάλετε εσείς τις εισφορές του ταμείου). Στο πεδίο Συντελεστής φόρου (στον Εργαζόμενο,
Στο ταμπελάκι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ) θα βάλετε το ποσοστό της παρακράτησης φόρου του τρίτου (3%). Θα βάλετε και το ταμείο του Τρίτου στην περίπτωση που παρακρατούνται ασφαλιστικές εισφορές. Στο Ιστορικό στην Εξέλιξη Αποδοχών (πλήκτρο οθόνης Αποδοχές) θα βάλετε στο Από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού του Τρίτου (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών). Στις Αποδοχές θα βάλετε το Συνολικό ποσό αμοιβής του Τρίτου. Στο πεδίο Ώρες θα βάλετε το -1- (1 τιμολόγιο, μία «μερίδα» εργασίας).

Για να μην γίνεται η παρακράτηση του χαρτοσήμου έχετε τις εξής επιλογές: Είτε θα ορίσετε τον εργαζόμενο ως Εποχιακό (στο σχετικό πεδίο στον Εργαζόμενο, στο ταμπελάκι Εργασιακά, στο πεδίο Εργασιακή Κατάσταση), είτε να πάτε στις Βοηθητικές >Γενικές Παράμετροι, στο έτος που θέλετε,
Στο ταμπελάκι Λοιπές Παράμετροι και να μηδενίσετε το Χαρτόσημο τρίτων στο σχετικό πεδίο.
Στη συνέχεια θα πάτε και θα «τρέξετε» κανονικά την μισθοδοσία.
Όμως επειδή οι Αμοιβές Τρίτων θεωρούνται ως «Τρίτοι» τότε το πρόγραμμα δεν θα υπολογίσει καθόλου εισφορές για το ταμείο. Θα πρέπει στην Μισθοδοσία στο ταμπελάκι Αποτελέσματα, στην Ανάλυση Εισφορών να πληκτρολογήσετε εσείς τις εισφορές του ταμείου που αντιστοιχούν στις αποδοχές του Τρίτου.
Με αυτόν τον τρόπο ο Τρίτος δεν θα εμφανίζεται στην ΑΠΔ, θα παρακρατούνται οι εισφορές του και ο φόρος 3% και θα τυπώνεται στο κάτω μέρος της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ.