Είσαστε στο Intrastat > Εισαγωγές, Εξαγωγές. Το πεδίο Τριγωνική Συναλλαγή Ναι ή Όχι τι ενημερώνει;

Ενημερώνει τον Έλεγχο κινήσεων (Intrastat > Έλεγχος κινήσεων) για πληροφοριακούς λόγους.