Δ.Α. 39/2008
ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ο.Τ.Ο.Ε.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434, τηλ.210 88 14 922 φαξ  210 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 _ 0310 517 128 _ 0310 517 119  Αθήνα, 12/9/2008 Αριθμ. πρωτ.: 2290
Προς:
Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), Βησσαρίωνος 9, 106 72 Αθήνα Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας (ΕΣΤΕ) Σκουφά 50, 106 72 Αθήνα ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. Πρωτ. 39/2008
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – μελών πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες – μέλη των οργανώσεων «Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και « ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών»
Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕΔ. (αριθμ. πρωτ. 2101/053Δ/30.7.2008), η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και των οργανώσεων:
(α) Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)
(β) Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)
(γ) ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας, που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις Τράπεζες – μέλη των πιο πάνω οργανώσεων.
Στις 5.8.2008 επιλέχθηκα με πρώτη κλήρωση Διαιτητής, με αναπληρωματικό το Μεσολαβητή – Διαιτητή Γ. Κατρούγκαλο, που επελέγη με τον ίδιο τρόπο.
Την 7.8.2008 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κάλεσα σε κοινή συνάντηση τα μέρη την 4.9.2008 και ώρα 11.30 στα γραφεία του Ο.ΜΕΔ, λόγω της εν τω μεταξύ θερινής αναστολής των διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας, σύμφωνα με την 460/30.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
Στις 2.9.2008 οι τρεις προσκληθείσες στη διαδικασία οργανώσεις ΕΕΤ, ΕΣΤΕ και ΣΕΒ υπέβαλλαν αιτήσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) «περί προσωρινής ρυθμίσεως της καταστάσεως (αναστολή εκτελέσεως διαδικασίας εκδόσεως διαιτητικής αποφάσεως)» κατά της ΟΤΟΕ, εμού ως Διαιτητή και του Ο.ΜΕΔ. Οι αιτήσεις αυτές εκδικάσθηκαν, ως προς το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, το οποίο είχε συνυποβληθεί με τις ως άνω αιτήσεις, την 3.9.2008 και απερρίφθησαν. Η σχετική δικάσιμος εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων ορίσθηκε στις 29.9.2008.
Στη συνάντηση της 4.9.2008 προσήλθε μόνο η εργατική πλευρά με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της. Οι οργανώσεις ΣΕΒ, ΕΕΤ και ΕΣΤΕ δεν προσήλθαν, αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα, με αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ 2221, 2222 και 2225/4.9.2008 αντίστοιχα, με τα οποία αιτιολογούσαν την αποχή τους. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα αιτήματα της ΟΤΟΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Στο πρακτικό διαιτησίας καταγράφηκε δήλωση της ΟΤΟΕ που αφορούσε στο νομικό – τυπικό μέρος της διαφοράς. Επόμενη συνάντηση ορίσθηκε η Τρίτη 9.9.2008 και ώρα 11.30 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ, προκειμένου να συζητηθεί το υπόμνημα που δεσμεύθηκε να καταθέσει η εργατική πλευρά.
Στη συνάντηση της 9.9.2008 προσήλθαν πάλι μόνο οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς. Στη συνάντηση αυτή συνοψίσθηκαν τα αιτήματά της και ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του συμπληρωματικού υπομνήματος επί των διεκδικήσεών της για την κλαδική συλλογική ρύθμιση έτους 2008, που είχε κατατεθεί την προηγούμενη ημέρα με αρ. πρωτ. Ο.Μ.ΕΔ. 2244/8.9.2008. Με τη  συνάντηση αυτή, ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία για την έκδοση της διαιτητικής  απόφασης
Ύστερα από τα παραπάνω:
Αφού έλαβα υπόψη μου
Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία έγινε νόμιμα μονομερώς από την ΟΤΟΕ (αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 2101/30.7.2008), λόγω άρνησης μεσολάβησης για τις οργανώσεις ΕΕΤ, ΣΕΒ και ΕΣΤΕ., σύμφωνα με τη σχετική έκθεση μεσολάβησης (αρ. πρωτ. 2100/29.7.2008) του Μεσολαβητή Μ. Σταμπουλή.
Την από 20.5.2008 έγγραφη πρόσκληση της ΟΤΟΕ, με την οποία προσκλήθηκαν οι οργανώσεις ΕΕΤ, ΕΣΤΕ και ΣΕΒ σε διαπραγματεύσεις, με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή Εθνικής ΣΣΕ για τον κλάδο των Τραπεζών έτους 2008.
Ότι η πρόσκληση αυτή κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και αναφέρει και τα προς διαπραγμάτευση θέματα.
Ειδικότερα έλαβα υπόψη μου:
Τη με αρ. πρωτ. 2100/29.7.2008 έκθεση του Μεσολαβητή
Τα σχετικά έγγραφα και υπομνήματα που κατετέθησαν στο στάδιο της μεσολάβησης από τις οργανώσεις: ΟΤΟΕ, ΕΕΤ, ΕΣΤΕ και ΣΕΒ.
Τη γνωμοδότηση του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Φίλιππου Δωρή, σχετικά με το δικαίωμα και την υποχρέωση των οργανώσεων ΕΕΤ, ΣΕΒ και ΕΣΤΕ για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση ΣΣΕ, βάσει του ιστορικού και του ερωτήματος που του ετέθη.
Το περιεχόμενο των αιτήσεων των οργανώσεων ΕΕΤ, ΕΣΤΕ και ΣΕΒ για αναστολή εκτελέσεως διαδικασίας εκδόσεως διαιτητικής αποφάσεως (αρ. πρωτ. 2189α, 2190α και 2188α/1.9.2008) αντίστοιχα.
Τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τις οργανώσεις ΕΕΤ, ΕΣΤΕ και ΣΕΒ για τους λόγους της αποχής τους από το στάδιο της διαιτησίας.
Τις ΣΣΕ Τραπεζών – ΟΤΟΕ 2006-2007 και προηγούμενες αυτής.
Το συμπληρωματικό υπόμνημα επί των διεκδικήσεων της ΟΤΟΕ για την κλαδική Σ.Σ.Ε. έτους 2008 (αρ. πρωτ. 2244/8.9.2008)
Τον τρέχοντα επίσημο Δ.Τ.Κ., ο οποίος προσεγγίζει το 5%
Την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008 – 2009, σύμφωνα με την οποία, οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων αυξήθηκαν το 2008 κατά το συνολικό ποσοστό 6,45%.
Το επίπεδο κερδοφορίας και τους ρυθμούς ανάπτυξης του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι τον θέτουν στην πρώτη θέση συγκριτικά προς τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Το γεγονός, ότι η ανάπτυξη επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε. στον τραπεζικό κλάδο που να ρυθμίζουν τις αποδοχές των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να εξαρτώνται οι αποδοχές αυτές από τις συλλογικές ρυθμίσεις της ΟΤΟΕ.
Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα, που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της συλλογικής διαφοράς.
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
(α) Στη διαιτητική αυτή απόφαση υπάγονται οι εργαζόμενοι – μέλη πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες – μέλη των οργανώσεων «Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και «ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών».
(β) Για τους υπαγόμενους στην παρούσα εφαρμογή έχει η από 22.12.2006 συλλογική σύμβαση εργασίας Τραπεζών – ΟΤΟΕ, καθώς και όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, όμοιες αυτής.
Άρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών
Οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού (κύριο, βοηθητικό και καθαριότητας) βάσει της από 22.12.2006 κλαδικής ΣΣΕ Τραπεζών – ΟΤΟΕ, ετών 2006 – 2007, διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη ακεραία μονάδα ευρώ, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ  ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Ποσοστιαία επιδόματα
(α) Τα ήδη καταβαλλόμενα ποσοστιαία επιδόματα, βάσει Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή με οποιονδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των εκάστοτε βασικών μισθών του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα.
(β) Το ποσοστό του επιδόματος πολυετίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Α2 της από 23.5.1991 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-ΟΤΟΕ αυξάνεται από 1,75% σε 1,80% ανά έτος κατά τα μέχρι τώρα ισχύοντα.
Άρθρο 4
Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2007 σε 203€,  αναπροσαρμόζεται από 1.9.2008 σε 219€ και χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Β.11 της από 24.4.1996 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε.
Άρθρο 5
Επίδομα τοκετού
Το επίδομα τοκετού της παραγράφου 4 της από 7.5.1984 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – ΟΤΟΕ,  όπως ισχύει σήμερα, αναπροσαρμόζεται από την 3.6.2008 σε 1476€ από 1.367€ που είχε καθοριστεί την 1.1.2007. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, βάσει του παραγράφου 4 της από 7.5.1984 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε.
Άρθρο 6
Ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ
Το ήδη χορηγούμενο ποσό για τα ερευνητικά και τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 6 της από 22.12.2006 ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών, αναπροσαρμόζεται σε 170.748€ από 158.100€. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αυτού.
Άρθρο 7
Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
(α) Το ήδη χορηγούμενο ποσό που προβλέπεται από το άρθρο 7 της από 22.12.2006 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε., για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών 12 λεσχών, διαμορφώνεται από 3.6.2008 σε 16.408€ μηνιαίως από 15.193€ μηνιαίως.
(β) Αντίστοιχα, το ποσό για τον εργασιακό αθλητισμό, που είχε καθοριστεί από το άρθρο 7 της από 22.12.2006 Σ.Σ.Ε. Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε., διαμορφώνεται από 3.6.2008, σε 3.412€ μηνιαίως από 3.160€ μηνιαίως.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αυτών, σύμφωνα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
Άρθρο 8
Αυξήσεις που τυχόν έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους για το έτος 2008, συμψηφίζονται με τις αυξήσεις της παρούσας.
Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις
(α) Όλες οι προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και, εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.
(β) Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπιστεί για τους εργαζόμενους του κλάδου με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεώς τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγονται από την παρούσα αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στους εργαζόμενους που υπάγονται σε αυτήν.
(γ) η παρούσα απόφαση ισχύει από 3.6.2008, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Ημερομηνία κατάθεσης: Αθήνα, 10.9.2008
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ