(Δ.Α. 24 / 2006) 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣΓια τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας. (ΔΑ 24 /2006)
1.1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθμ. πρωτ. 765/79Μ/6.4.2006), η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων (α) Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ), (β) Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Πούλμαν και (γ) Ομοσπονδία Τουριστικών Β. Ελλάδας (ΟΤΒΕ).
1.2. Η διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας, που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας.
1.3. Στις 27.4.2006 , τα μέρη προέβησαν σε κοινή επιλογή του Μεσολαβητή (Μ. Σταμπουλής) και του Αναπληρωματικού του (Α.Ζησιμόπουλος)
1.4. Στις 2.5.2006 ανέλαβα τα καθήκοντα μου ως Τακτικός Μεσολαβητής.
1.5. Με πρόσκλησή μου κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ακρόαση για συζήτηση της διαφοράς στις 11.5.2006 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλατεία Βικτορίας 7). Κατά τη συζήτηση παραστάθηκαν με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους: η μεν εργατική πλευρά με τον κ. Δημητρόπουλοι η δε εργοδοτική με τους κ.κ. Κ. Στυλιανάκη και Α. Γασπαράτο οι οποίοι εκπροσωπούσαν και τις τρεις εργοδοτικές οργανώσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μία ακόμη κοινή συνάντηση ι την 1.6.2006 όπου τα μέρη δεν έγινε κατορθωτό να καταλήξουν σε συμφωνία. Τέλος πραγματοποιήθηκε τρίτη κοινή συνάντηση μεσολάβησης στις 22.6.2006 κατά την οποίαν τα μέρη με κοινή συμφωνία συνεκφώνησαν τη διακοπή της διαδικασίας μεσολάβησης και την παραπομπή της στη Διαιτησία, με εμένα ως Διαιτητή. Αυτή η απόφαση περιελήφθη σε κοινή επιστολή των μερών προς τον ΟΜΕΔ (Αρ.Πρωτ. 1493/035Δ/22-6-2006) για προσφυγή στη Διαιτησία.
2. Αφού έλαβα υπόψη:
2.1. Ότι η προσφυγή στην Μεσολάβηση έγινε νόμιμα από την εργατική πλευρά αφού αυτής προηγήθηκε (α) η καταγγελία της Σ.Σ.Ε της 23.6.2005 την 13.3.2006, η οποία κοινοποιήθηκε στις οργανώσεις της εργοδοτικής πλευράς την Επιθεώρηση Εργασίας τον Ο.ΜΕ.Δ. και το Υπουργείο Απασχόλησης (β) την έγγραφη πρόσκληση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την οποία καλείται η εργοδοτική πλευρά σε έναρξη διαπραγματεύσεων για υπογραφή νέας εθνικής ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε. (γ) το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων με την εργοδοτική πλευρά και (δ) την αίτηση προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αρ. πρωτ. 765/79M/6.4.2006) με την οποία ζητούσε υπηρεσίες Μεσολάβησης.
2.2. Στο στάδιο της Μεσολάβησης τα ενδιαφερόμενα μέρη αποφάσισαν την από κοινού προσφυγή στη Διαιτησία.
2.3. Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία νόμιμα έγινε από κοινού από τα μέρη (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1493/035Δ/22-6-2006).
2.4. Όλα τα υπόλοιπα έγγραφοι που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της συλλογικής διαφοράς και τους ισχυρισμούς των μερών. Ιδιαίτερα έλαβα υπόψη τα αιτήματα της καταγγελίας της προηγούμενης ρύθμισης από την εργατική πλευρά.
2.5. Το περιεχόμενο των αποφάσεων του Υπουργού Eργασίας 51266/75 και 1869/87.
2.6. Τα λεχθέντα κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
Και ακόμα έλαβα υπόψη:
2.7. Ότι για τον καθορισμό των αποδοχών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, εκτός των άλλων στοιχείων και: (α) η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου και η ικανότητα πληρωμής, (β) οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων των ίδιων ή συναφών επαγγελμάτων, (γ) οι απώλειες του εισοδήματος των εργαζομένων, κατά το χρόνο που πέρασε, από την προηγούμενη συλλογική ρύθμιση και ο ρυθμός μείωσης του εισοδήματός τους, από τον πληθωρισμό, κατά το τρέχον έτος, ούτως ώστε με την εξασφάλιση πραγματικών αυξήσεων να διατηρείται η αγοραστική τους δύναμη.
2.8. Ότι με την από 23.6.2005 ΣΣΕ, ρυθμίστηκαν οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, για τον προηγούμενο χρόνο.
2.9. Το πληθωρισμό του έτους 2005 καθώς και τον προβλεπόμενο για το τρέχον έτος
2.10. Τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων βάσει της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007.
3. Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση
Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
Στην παρούσα υπάγονται οι οδηγοί των Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας.
Άρθρο 2 Βασικός Μισθός
1. Ο βασικός μισθός των μισθωτών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31-3-2006 , βάσει της από 23-6-2005 ΣΣΕ, καθορίζεται από 1-4-2006 σε 740 ευρώ).
2. Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 της από 23-6-2005 ΣΣΕ διαμορφώνονται από 1-4-2006 όπως παρακάτω: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Στις αποδοχές του Πίνακα που αναφέρεται στην παρ. 2 ανωτέρω, έχουν ενσωματωθεί όλα τα επιδόματα, γάμου παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες, που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις του επαγγέλματος. Από την ενσωμάτωση αυτή εξαιρούνται μόνο τα επιδόματα εκείνα που καθορίζονται ρητά σε επόμενα άρθρα της παρούσας. Η διαμόρφωση των αποδοχών του παραπάνω πίνακα γίνεται με στρογγυλοποίηση στην ανώτερη ακέραιη μονάδα του ευρώ.
4. Η κατάταξη των μισθωτών σε μισθολογική βαθμίδα του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου, τούτου γίνεται με βάση τα επιδόματα των προηγουμένων παραγράφων, για τα οποία οι προϋποθέσεις γνωστοποιούνται από τον μισθωτό στον εργοδότη με γραπτή δήλωση του Νόμου 1599/86 και με τις σχετικές ληξιαρχικές πράξεις γάμου, γέννησης παιδιών και προϋπηρεσίας, που προσκομίζονται και παραδίδονται με απόδειξη (επίσης από τον μισθωτό στον εργοδότη) μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα γνωστοποίησης. Από την γνωστοποίηση αρχίζει και η χορήγηση των αποδοχών που αντιστοιχούν στα δηλούμενα επιδόματα.
Άρθρο 3 Προϋπηρεσία
1. Ειδικά για οδηγούς με πρόσληψη από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, η κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας γίνεται με βάση την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη με τη ειδικότητα του επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου.
2. Η προϋπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου γνωστοποιείται στον εργοδότη με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού σε έντυπο του Ν. 1599/1986 ή και με τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προηγουμένων εργοδοτών, κατά την διαδικασία της τελευταίας παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.
Κατά Τα λοιπά εφαρμόζονται και εδώ τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας.
3. Χρόνοι προϋπηρεσίας οδηγού που μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί από τους εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4 Ώρες εργασίας
1.Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 της παρούσας για το έτος 2006 αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της με αριθμό 51266/75 Αποφάσεως του Υπ. Εργασίας, όπως ισχύει σήμερα, και της ΔΑ 38/85 , οι οποίες και ρυθμίζουν κατά τη διάρκεια της παρούσας, σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους όρους των προηγουμένων ομοίων Σ.Σ.Ε. και ΔΑ, τις ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση και την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία των υπαγομένων στη ΔΑ αυτή οδηγών και συγκεκριμένα εργασία (8) ώρες ημερησίας οδήγησης, 40 ώρες εβδομαδιαίως και συνολική απασχόληση μέχρι (13) ώρες ημερησίως, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις παραπάνω ρυθμίσεις. Για κάθε ώρα απασχόλησης πέραν των 40 ωρών εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία.
2. Επίσης διατηρείται με την παρούσα κυλιόμενο ρεπό εβδομαδιαίας αναπαύσεως, δηλαδή εάν συμπέσει απασχόληση και κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί πλέον, σε μηνιαία βάση αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας αναπαύσεως που στερήθηκε ο οδηγός.
Άρθρο 5 Άλλα επιδόματα
1. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι εκτελούν τουριστικό έργο (τουριστικές μεταφορές) χορηγείται εποχιακό επίδομα εκ ποσοστού 7%, με υπολογισμό στρογγυλοποίησης στην ανώτερη ακέραιη μονάδα του ευρώ. Το ως άνω επίδομα΄ χορηγείται από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, υπολογιζόμενου επί του βασικού μισθού του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Στους οδηγούς που εκτελούν εκδρομές εντός της Ελλάδας καταβάλλονται 28 ευρώ για φαγητό και το πολύ μέχρι δύο γεύματα την ημέρα εφόσον τα γεύματα αυτά δεν εξασφαλίζονται με VOUCHER από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τον οργανωτή της εκδρομής.
3. Για τους οδηγούς που κινούνται οι εκτός των συνόρων της Ελλάδας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 38 ευρώ και καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.
4. Επιπλέον του ποσού του προηγουμένου εδαφίου του παρόντος άρθρου, στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ποσό 25 ευρώ, την ημέρα, εφόσον διανυκτερεύουν στην αλλοδαπή.
5. Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών΄ καταβάλλονται 0,35, ευρώ για κάθε άτομο του οποίου την φορτοεκφόρτωση αποσκευών εκτελεί ο οδηγός. Από 1-4-2006 το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται σε 0,40 ευρώ. ο πραγματικός σε κάθε περίπτωση συνολικός αριθμός των ατόμων τούτων, που εξυπηρετούνται από τον οδηγό, αυξάνεται πλασματικά κατά πέντε (5) άτομα για τα οποία ο οδηγός λαμβάνει την αντίστοιχη αμοιβή της φορτοεκφόρτωσης των αποσκευών.
6. Στους οδηγούς διώροφων τουριστικών λεωφορείων καταβάλλεται, από την 1-4-2006, επίδομα 5% επί του παραπάνω στο άρθρο 2 της ΔΑ αυτής οριζομένου βασικού μισθού, υπολογιζόμενου με στρογγυλοποίηση στην ανώτερη ακέραιη μονάδα του ευρώ.
Άρθρο 6 Νυχτερινά – Κυριακές
Οι προσαυξήσεις που προβλέπονται για νυκτερινή και για κατά Κυριακή εργασία ως πρόσθετες αμοιβές, μαζί με την αστική ποινή για υπερωριακή απασχόληση των οδηγών που υπάγονται στην παρούσα δεν έχουν συγχωνευθεί στις αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 της παρούσας, αλλά εξακολουθούν να καταβάλλονται εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες ή ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους από αυτούς που ορίζονται παραπάνω με την παρούσα, δεν μειώνονται ούτε τροποποιούνται.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα διαιτητική απόφαση.
Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Απριλίου 2006, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.