(2-5-2010) 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΣΕ ΠΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 Κυριακή, Μαΐου 02, 2010, 09:00 ΜΜ
Στην Αθήνα σήμερα στις 25 Απρίλη 2010 οι παρακάτω εκπρόσωποι:
α) Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε), Κων/νος Ξύδης, Πρόεδρος και Βασίλης Δημητρόπουλος, Γεν. Γραμματέας
β) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ), Μάριος Τριβυζάς – Πρόεδρος
γ) Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Πούλμαν, Κων/νος Παλασκώνης- Πρόεδρος
δ) Ομοσπονδία Τουρισμού Βορείου Ελλάδος (Ο.ΤΟ.Β.Ε) κατά εξουσιοδότηση Χρήστος Ιωάννου
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένα για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμφώνησαν και υπογράφουν τα ακόλουθα:
Αρθρο 1   Πεδίο εφαρμογής
Στους  όρους της σύμβασης αυτής  υπάγονται  οι  οδηγοί  των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας.
Αρθρο 2  Βασικοί   Μισθοί
1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.03.2010 με βάση την ΔΑ 17/2009, αυξάνονται από     1-4-2010 κατά ποσοστό 1,5% και προστιθέμενο το ανθυγιεινό επίδομα ποσοστού 1,5% (14 ευρώ) βάσει του άρθρου 6 παρ. 2 της παρούσας, διαμορφώνονται στρογγυλοποιούμενοι το μεν 1° κλιμάκιο στα 916 ευρώ και τα λοιπά 10 μισθολογικά κλιμάκια, ανά μισθολογική κατηγορία και με βάση την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία των εργαζομένων, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.  Στους βασικούς μισθούς του πίνακα της παραγράφου 1, έχουν ενσωματωθεί όλα τα επιδόματα, γάμου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες, που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις του επαγγέλματος, καθώς και το ανθυγιεινό επίδομα. Από την ενσωμάτωση αυτή εξαιρούνται μόνο τα επιδόματα εκείνα που καθορίζονται ρητά σε επόμενα άρθρα της παρούσας. Η διαμόρφωση των αποδοχών του παραπάνω πίνακα γίνεται με στρογγυλοποίηση στην ανώτερη ακέραιη μονάδα του ευρώ.
3.  Η κατάταξη των μισθωτών σε μισθολογική βαθμίδα του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου γίνεται με βάση τα επιδόματα των προηγουμένων παραγράφων, για τα οποία οι προϋποθέσεις γνωστοποιούνται από τον μισθωτό στον εργοδότη με γραπτή δήλωση του Ν. 1599/86 και με τις σχετικές ληξιαρχικές πράξεις γάμου, γέννησης παιδιών και προϋπηρεσίας, που προσκομίζονται και παραδίδονται με απόδειξη (επίσης από τον μισθωτό στον εργοδότη) μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα γνωστοποίησης. Από τη γνωστοποίηση αρχίζει και η χορήγηση του βασικού μισθού, που αντιστοιχεί στη μισθολογική κατηγορία ένταξης
4.  Διευκρινίζεται ότι, η ένταξη στη μισθολογική κατηγορία των εγγάμων αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν εργάζεται ο/η σύζυγος καθώς και τους διαζευγμένους, αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας και τους άγαμους γονείς
5.  Οι προσαυξήσεις που προβλέπονται για νυκτερινή εργασία και εργασία κατά την Κυριακή και τις αργίες ως πρόσθετη αμοιβή, μαζί με την αστική ποινή για υπερωριακή απασχόληση των οδηγών, που υπάγονται στην παρούσα δεν έχουν συγχωνευθεί στις αποδοχές του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και καταβάλλονται, εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας
Άρθρο 3 Προϋπηρεσία
1.  Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του πίνακα 1 του άρθρου 2 της παρούσας γίνεται με βάση την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη με την ειδικότητα του επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου.
2.  Η προϋπηρεσία του οδηγού γνωστοποιείται στον εργοδότη με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού σε έντυπο του Ν. 1599/86 ή και με τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προηγούμενων εργοδοτών, κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 2.
3.  Χρόνοι προϋπηρεσίας οδηγού που μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί από τους εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4 Ώρες εργασίας
1.  Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας για το έτος 2010 αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση με δύο (2) συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δ.Α. 38/1985.
2.  Οι ώρες εργασίας των οδηγών που υπάγονται στην παρούσα είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως, που αντιστοιχούν σε 8 ώρες οδήγησης ανά ημέρα και έως 13 ώρες ημερησίως απασχόληση. Οι ώρες απασχόλησης πέραν των 8 ωρών ημερησίως, αμείβονται ως υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5 Αναπαύσεις – ρεπό
Διατηρούνται με την παρούσα δύο κυλιόμενα     συνεχόμενα   ρεπό εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Μόνο στην περίπτωση που ο οδηγός θα βρίσκεται σε πολυήμερο (tour) και μόνο εκτός έδρας, θα χορηγούνται τα ρεπό που στερήθηκε αμέσως μετά την επιστροφή του.
Άρθρο 6 Επιδόματα – Ειδικές παροχές
Όλα τα επιδόματα στρογγυλοποιούνται στην ανώτερη ακέραιη μονάδα του ευρώ.
1.  Κατά την Τουριστική Περίοδο που ορίζεται από 1η Απρίλη έως 31 Οκτώβρη στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι εκτελούν τουριστικό έργο (τουριστικές μεταφορές) χορηγείται εποχιακό επίδομα εκ ποσοστού 7%, υπολογιζόμενο επί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου του αγάμου.
2.  Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδομα ανθυγιεινό 1,5%, υπολογιζόμενο επί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου του αγάμου, το οποίο ορίζεται στα 14 ευρώ   και  θα ενσωματωθεί στα μισθολογικά κλιμάκια.
3.  Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έλκουν τρέΐλερ χορηγείται επίδομα 6%, υπολογιζόμενο επί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου του αγάμου.
4.  Στους οδηγούς διώροφων τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 5%, υπολογιζόμενο επί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου του αγάμου.
5.  Στους οδηγούς τριαξονικών τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 3% υπολογιζόμενο επί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου του αγάμου.
6.  Στους οδηγούς που εκτελούν δρομολόγια εντός της Ελλάδας καταβάλλονται 35 ευρώ για φαγητό και το πολύ μέχρι δύο γεύματα την ημέρα,  εφόσον τα γεύματα αυτά δεν εξασφαλίζονται με VOUCHER από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τον οργανωτή της εκδρομής. Για τους οδηγούς που κινούνται εκτός των συνόρων της Ελλάδας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 45 ευρώ και καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
7.  Επιπλέον του ποσού της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους οδηγούς, που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ποσό 32 ευρώ ανά ημέρα, εφόσον διανυκτερεύουν στην αλλοδαπή.
8.    Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών καταβάλλεται ποσό 0.50 ευρώ ανά άτομο του οποίου τις αποσκευές φορτοεκφορτώνει ο οδηγός. Ο πραγματικός σε κάθε περίπτωση συνολικός αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από τον οδηγό για τη φορτοεκφόρτωση αποσκευών προσαυξάνεται πλασματικά κατά 5 άτομα για τα οποία ο οδηγός λαμβάνει την αντίστοιχη αμοιβή φορτοεκφόρτωσης αποσκευών.
Άρθρο 7 Υποχρέωση επαναπρόσληψης – Αποζημίωση
Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, που απασχολούνται εποχικώς επαναπροσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του   Ν. 1836/1989, που κύρωσε την ΥΑ 1869/1987. Σε περίπτωση μη επαναπρόσληψης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος οδηγός τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989, ο εργοδότης, που απασχολούσε τον εργαζόμενο κατά τη προηγούμενη τουριστική περίοδο, οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση υπολογιζόμενη με βάση τον συνολικό πραγματικό χρόνο της απασχόλησης του στον εργοδότη αυτό.
Άρθρο 8 Ημέρες αργίας – Αμοιβή εργασίας ημερών αργίας
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας των εργαζομένων , που υπάγονται στην απόφαση αυτή είναι α) η 1Η Ιανουαρίου, β) η 25η Μαρτίου, γ) η Δεύτερη ημέρα Πάσχα, δ) η 1η Μάη ε) η 15η Αυγούστου, στ) η 28η Οκτωβρίου ζ) η 25η Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα. Για την απασχόληση των εργαζομένων κατά τις ανωτέρω ημέρες καταβάλλεται το νόμιμο ημερομίσθιο, ήτοι 1/25 των συνολικών νομίμων αποδοχών, προσαυξημένο με ποσοστό 75%.
Άρθρο 9 Επιτροπή Κανονισμού Εργασίας
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνάψουν κανονισμό εργασίας. Μέχρι 30 Σεπτέμβρη τα συμβαλλόμενα μέλη οφείλουν να ορίσουν εκπροσώπους και να καταθέσουν σχέδιο.                             
Αρθρο 10  Στάθμευση
Για παραβάσεις που προέρχονται από στάθμευση ή φορτοεκφόρτωση επιβατών, σε σημεία που αναγράφονται σε προγράμματα γραφείων, την ευθύνη της αποπληρωμής της παράβασης του Κ.Ο.Κ θα φέρει ο εργοδότης.
Αρθρο 11  Γενική Ρύθμιση
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους, που υπάγονται στη  παρούσα και καθορίζονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, που δεν έχουν τροποποιηθεί ρητά με παρούσα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
1.  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Σ.Σ.Ε αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους εκπροσώπους των προαναφερόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων μισθωτών και εργοδοτών, υπογράφηκε νόμιμα από αυτούς σε 5 όμοια αντίτυπα από τα οποία το ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας από τον εκπρόσωπο της Ο.Σ.Μ.Ε.
2.  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-4-2010 και λήγει την 31-3-2011.