(Π.Κ. 30 / 9-6-2008) 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 30/9-6-2008)
Στην Αθήνα, την 7 Ιουνίου 2008, μεταξύ
αφενός της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ), νομίμως εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ξύδη, πρόεδρο και Βασίλη Δημητρόπουλο, Γεν.Γραμματέα αυτής,
και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων
Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων-Πούλμαν, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Κωνσταντίνο Παλασκώνη, πρόεδρο και τον κ. Βασίλειο Σιάμο, αντιπρόεδρο αυτής
Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ), νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Χρήστο Ιωάννου,
Ομοσπονδία Τουρισμού Βορείου Ελλάδος (ΟΤΟΒΕ), νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Γεώργιο Τσοπανά
συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας υπάγονται  οι  οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας.
Άρθρο 2 Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, από την 1.4.2008, αυξάνονται κατά 8% και διαμορφώνονται το μεν 1ο μισθολογικό κλιμάκιο σε 850 ευρώ και τα λοιπά 10 μισθολογικά κλιμάκια, ανά μισθολογική κατηγορία και με βάση την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία των εργαζομένων, ως εξής : (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Στους βασικούς μισθούς του πίνακα της παραγράφου 1, έχουν ενσωματωθεί όλα τα επιδόματα, γάμου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες, που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις του επαγγέλματος. Από την ενσωμάτωση αυτή εξαιρούνται μόνο τα επιδόματα εκείνα που καθορίζονται ρητά σε επόμενα άρθρα της παρούσας. Η διαμόρφωση των αποδοχών του παραπάνω πίνακα γίνεται με στρογγυλοποίηση στην ανώτερη ακέραιη μονάδα του ευρώ.
Η κατάταξη των μισθωτών σε μισθολογική βαθμίδα του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου γίνεται με βάση τα επιδόματα των προηγουμένων παραγράφων, για τα οποία οι προϋποθέσεις γνωστοποιούνται από τον μισθωτό στον εργοδότη με γραπτή δήλωση του Νόμου 1599/86 και με τις σχετικές ληξιαρχικές πράξεις γάμου, γέννησης παιδιών και προϋπηρεσίας, που προσκομίζονται και παραδίδονται με απόδειξη (επίσης από τον μισθωτό στον εργοδότη) μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα γνωστοποίησης. Από την γνωστοποίηση αρχίζει και η χορήγηση του βασικού μισθού, που αντιστοιχεί στη μισθολογική κατηγορία ένταξης.
Διευκρινίζεται ότι, η ένταξη στη μισθολογική κατηγορία των εγγάμων αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν εργάζεται ο/η   σύζυγος καθώς και τους
διαζευγμένους, αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας και τους άγαμους γονείς.
5. Οι προσαυξήσεις, που προβλέπονται για νυκτερινή εργασία και εργασία κατά την Κυριακή και τις αργίες ως πρόσθετη αμοιβή, μαζί με την αστική ποινή για υπερωριακή απασχόληση των οδηγών, που υπάγονται στην παρούσα, δεν έχουν συγχωνευθεί στις αποδοχές των πινάκων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και καταβάλλονται, εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας.
Άρθρο 3 Προϋπηρεσία
Ειδικά για οδηγούς με πρόσληψη από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, η κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας γίνεται με βάση την προϋπηρεσία, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη με την ειδικότητα του επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου.
Η προϋπηρεσία της προηγουμένης παραγράφου γνωστοποιείται στον εργοδότη με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού σε έντυπο του Ν. 1599/1986 ή και με τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προηγουμένων εργοδοτών, κατά την διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και εδώ τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας.
3.         Χρόνοι προϋπηρεσίας οδηγού, που μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί από τους
εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4 Ώρες εργασίας
Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας για το έτος 2008 αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση με δύο (2) συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δ.Α. 38/1985.
Οι ώρες εργασίας των οδηγών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως, που αντιστοιχούν σε 8 ώρες οδήγησης ανά ημέρα και έως 13 ώρες ημερησίως απασχόληση. Οι ώρες απασχόλησης πέραν των 8 ωρών ημερησίως, αμείβονται ως υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διατηρούνται με την παρούσα δύο κυλιόμενα ρεπό εβδομαδιαίας αναπαύσεως. Εάν συμπέσει απασχόληση κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, ο εργοδότης χορηγεί σε μηνιαία βάση αθροιστικά το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας αναπαύσεως, που στερήθηκε ο οδηγός.
Άρθρο 6 Ειδικές παροχές – Επιδόματα
Στους οδηγούς που εκτελούν εκδρομές εντός της Ελλάδας καταβάλλονται 33 ευρώ για φαγητό και το πολύ μέχρι δύο γεύματα την ημέρα, εφόσον τα γεύματα αυτά δεν εξασφαλίζονται με VOUCHER από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τον οργανωτή της εκδρομής. Για τους οδηγούς που κινούνται εκτός των συνόρων της Ελλάδας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 43 ευρώ και καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Επιπλέον του ποσού της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους οδηγούς, που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ποσό 30 ευρώ ανά ημέρα, εφόσον διανυκτερεύουν στην αλλοδαπή.
Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών καταβάλλεται ποσό 0,46 ευρώ ανά άτομο του οποίου τις αποσκευές φορτοεκφορτώνει ο οδηγός. 0 πραγματικός σε κάθε περίπτωση συνολικός αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από τον οδηγό για τη φορτοεκφόρτωση αποσκευών προσαυξάνεται πλασματικά κατά 5 άτομα για τα οποία ο οδηγός λαμβάνει την αντίστοιχη αμοιβή φορτοεκφόρτωσης αποσκευών.
Άρθρο 7 Υποχρέωση επαναπρόσληψης – Αποζημίωση
Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, που απασχολούνται εποχικώς επαναπροσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 1836/1989, που κύρωσε την ΥΑ 1869/1987. Σε περίπτωση μη επαναπρόσληψης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος οδηγός τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989, ο εργοδότης, που απασχολούσε τον εργαζόμενο κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο, οφείλει να καταβάλει αποζημίωση υπολογιζόμενη με βάση τον συνολικό πραγματικό χρόνο της απασχόλησής του στον εργοδότη αυτό.
 
Αρθρο 8 Ημέρες αργίας – Αμοιβή εργασίας ημερών αργίας
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας των εργαζομένων , που υπάγονται στην παρούσα είναι α) η 1Η Ιανουαρίου, β) η 25ης Μαρτίου, γ) η Δεύτερη ημέρα Πάσχα, δ) η 1η Μάη, ε) η 15η Αυγούστου, στ) η 28η Οκτωβρίου, ζ) η 25η Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα. Για την απασχόληση των εργαζομένων κατά τις ανωτέρω ημέρες καταβάλλεται το νόμιμο ημερομίσθιο, ήτοι 1/25 των συνολικών νομίμων αποδοχών, προσαυξημένο με ποσοστό 75%.
Άρθρο 9 Επιτροπή Κανονισμού – Τουριστικής ταυτότητας
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να ορίσουν 7μελή επιτροπή αποτελούμενη από τους: Κων/νο Ξύδη, Βασίλη Δημητρόπουλο, Δημήτρη Δημητρίου και αναπληρωματικό τον Κων/νο Σωτηρόπουλο, εκ μέρους της ΟΣΜΕ, τους Ευστάθιο Βασιλειάδη, Κων/νο Τσιούνη, Γιώργο Τσοπανά και αναπληρωματικό τον Βασίλη Μαρούλη, εκ μέρους των εργοδοτικών οργανώσεων και με κοινής αποδοχής πρόσωπο που θα προεδρεύει τον Κων/νο Στυλιανάκη.
To αντικείμενο της επιτροπής θα είναι η σύναψη κανονισμού εργασίας -τουριστική ταυτότητα. To έργο της θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στα συμβαλλόμενα μέρη προς έγκριση μέχρι τις 31/12/2008 και αφού εγκριθεί θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της ΣΣΕ του έτους 2009.
Άρθρο 10 Γενική Ρύθμιση
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα, και καθορίζονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, που δεν έχουν τροποποιηθεί ρητά με την παρούσα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-4-2008 και λήγει την 31-3-2009.