(Δ.Α. 17/2009 – Π.Κ. 10 / 8-7-2009) 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας (Π.Κ. 10/8-7-2009)
Την 25 Ιουνίου 2009 ο Μεσολαβητής – Διαιτητής Κωνσταντίνος Κρεμαλής, που αναδείχθηκα Διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών -Διαιτητών Ο.ΜΕ.Δ., προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας, κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νόμιμους εκπροσώπους τους στη σχετική συζήτηση της υπόθεσης και να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί της αιτήσεως της εργατικής πλευράς για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης.
Προσήλθαν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. από την εργατική πλευρά οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ) και από την εργοδοτική πλευρά οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ), της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων – Πούλμαν και της Ομοσπονδίας Τουρισμού Βορείου Ελλάδος (ΟΤΒΕ).
Οι εκπρόσωποι των δύο μερών ανάπτυξαν τις απόψεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτές.
Ύστερα από τα παραπάνω
Αφού έλαβα υπόψη μου
1. την με αριθμ. πρωτ. 391/09/11-6-09 αίτηση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.) προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1091/025Δ/11-6-09) για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.
2. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο μεσολάβησης και ιδίως την από 13-3-09 καταγγελία της προηγούμενης από 7-6-2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (με την πράξη κατάθεσης 30/9-6-2008 στο Υπουργ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).
3. Την από 1-6-09, με αριθμ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1015/2-6-09, Πρόταση Μεσολάβησης, την οποία αποδέχθηκε η εργατική πλευρά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 378/09/5-6-09 έγγραφό της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθ. πρωτ. εισερχ. Ο.ΜΕ.Δ. 1042/5-6-2009).
4. Το από 25-6-09, με αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ο.ΜΕ.Δ. 1273/26-6-2009, Υπόμνημα – Πρόταση των τριών παραπάνω εργοδοτικών οργανώσεων, με συνημμένη σχετική γνωμοδότηση.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος L 102/1/11-4-2006 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο και τη νομολογία μας δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της ημερήσιας απασχόλησης των οδηγών πέραν των 13 ωρών (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 332/08, αδημ. και ΑΠ 199/04, ΔΕΝ 2005, 23), δεδομένου ότι κατά ορθότερο χαρακτηρισμό μεσολαβούν και ώρες «διακοπής» που δεν συνιστούν κατ’ αρχήν ώρες απασχόλησης, αλλά είτε ώρες απλής ετοιμότητας, είτε ώρες προς ελεύθερη διάθεση. Βεβαίως, με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) δίνεται η δυνατότητα αποκλίσεων, αλλά μόνο με εθνική κρατική ρύθμιση που σταθμίζει αντίστοιχες συλλογικές ή άλλες συμβάσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αποκλείεται, με άλλα λόγια, η θέσπιση διαφορετικού ανωτάτου ορίου (λ.χ. 12 ωρών) με απλή διαιτητική απόφαση.
6. Το γεγονός ότι αφενός εξακολουθούν να κυκλοφορούν διώροφα λεωφορεία, οι οδηγοί των οποίων πρέπει να διατηρήσουν το υφιστάμενο επίδομα δυσχερέστερης οδήγησης 5% και αφετέρου τα σύγχρονα τριαξονικά λεωφορεία παρέχουν συνθήκες πιο άνετης οδήγησης που θα δικαιολογούσε ένα μειωμένο σχετικό επίδομα σε ποσοστό 3%.
7. Το γεγονός ότι μία ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 4,5% σταθμίζει περισσότερο τα εκατέρωθεν συμφέροντα στη συγκεκριμένη συλλογική διαφορά σε περίοδο έκδηλης οικονομικής κρίσης, με δεδομένο ότι ο ετήσιος πληθωρισμός για το έτος 2008 διαμορφώθηκε στο 4,2%, ενώ οι αυξήσεις της από 2-4-08 Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αφορούν το έτος 2009 από 1-5-09 σε ποσοστό 5,5 % είχαν προβλεφθεί κάτω από συνθήκες ηπιότερης κρίσης.
Εξέδωσα την εξής Απόφαση
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί
1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-3-2009, με βάση την από 7-6-2008 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-4-2009 κατά ποσοστό 4,5% και διαμορφώνονται το μεν 1ο μισθολογικό κλιμάκιο σε 888 ευρώ και τα λοιπά 10 μισθολογικά κλιμάκια, ανά μισθολογική κατηγορία και με βάση την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία των εργαζομένων, ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Στους βασικούς μισθούς του πίνακα της παραγράφου 1, έχουν ενσωματωθεί όλα τα επιδόματα, γάμου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες, που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις του επαγγέλματος. Από την ενσωμάτωση αυτή εξαιρούνται μόνο τα επιδόματα εκείνα που καθορίζονται ρητά σε επόμενα άρθρα της παρούσας. Η διαμόρφωση των αποδοχών του παραπάνω πίνακα γίνεται με στρογγυλοποίηση στην ανώτερη ακέραιη μονάδα του ευρώ.
3. Η κατάταξη των μισθωτών σε μισθολογική βαθμίδα του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου γίνεται με βάση τα επιδόματα των προηγουμένων παραγράφων, για τα οποία οι προϋποθέσεις γνωστοποιούνται από τον μισθωτό στον εργοδότη με γραπτή δήλωση του Νόμου 1599/86 και με τις σχετικές ληξιαρχικές πράξεις γάμου, γέννησης παιδιών και προϋπηρεσίας, που προσκομίζονται και παραδίδονται με απόδειξη (επίσης από τον μισθωτό στον εργοδότη) μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα γνωστοποίησης. Από την γνωστοποίηση αρχίζει και η χορήγηση του βασικού μισθού, που αντιστοιχεί στη μισθολογική κατηγορία ένταξης.
4. Διευκρινίζεται ότι, η ένταξη στη μισθολογική κατηγορία των εγγάμων αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν εργάζεται ο/η σύζυγος καθώς και τους διαζευγμένους, αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας και τους άγαμους γονείς.
5. Οι προσαυξήσεις, που προβλέπονται για νυχτερινή εργασία και εργασία κατά την Κυριακή και τις αργίες ως πρόσθετη αμοιβή, μαζί με την αστική ποινή για υπερωριακή απασχόληση των οδηγών, που υπάγονται στην παρούσα δεν έχουν συγχωνευθεί στις αποδοχές των πινάκων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και καταβάλλονται, εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας.
Άρθρο 3
Προϋπηρεσία
1. Ειδικά για οδηγούς με πρόσληψη από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, η κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας γίνεται με βάση την προϋπηρεσία, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη με την ειδικότητα του επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου.
2. Η προϋπηρεσία της προηγουμένης παραγράφου γνωστοποιείται στον εργοδότη με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού σε έντυπο του Ν. 1599/1986 ή και με τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προηγουμένων εργοδοτών, κατά την διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και εδώ τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας.
3. Χρόνοι προϋπηρεσίας οδηγού που μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί από τους εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Ώρες εργασίας
1. Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας για το έτος 2008 αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση με δύο (2) συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΔΑ 38/1985.
2. Οι ώρες εργασίας των οδηγών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως, που αντιστοιχούν σε 8 ώρες οδήγησης ανά ημέρα και έως 13 ώρες ημερησίως απασχόληση. Οι ώρες απασχόλησης πέραν των 8 ωρών ημερησίως, αμείβονται ως υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5
Διατηρούνται με την παρούσα δύο κυλιόμενα ρεπό εβδομαδιαίας αναπαύσεως. Εάν συμπέσει απασχόληση κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, ο εργοδότης χορηγεί σε μηνιαία βάση αθροιστικά το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας αναπαύσεως, που στερήθηκε ο οδηγός.
Άρθρο 6
Ειδικές παροχές – Επιδόματα
1. Στους οδηγούς τριαξονικών τουριστικών λεωφορείων χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 3% υπολογιζόμενο επί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου του αγάμου.
2. Στους οδηγούς που εκτελούν εκδρομές εντός της Ελλάδας καταβάλλονται 35 ευρώ για φαγητό και το πολύ μέχρι δύο γεύματα την ημέρα, εφόσον τα γεύματα αυτά δεν εξασφαλίζονται με VOUCHER από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τον οργανωτή της εκδρομής. Για τους οδηγούς που κινούνται εκτός των συνόρων της Ελλάδας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 45 ευρώ και καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3. Επιπλέον του ποσού της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους οδηγούς, που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ποσό 32 ευρώ ανά ημέρα, εφόσον διανυκτερεύουν στην αλλοδαπή.
4. Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών καταβάλλεται ποσό 0,48 ευρώ ανά άτομο του οποίου τις αποσκευές φορτοεκφορτώνει ο οδηγός. Ο πραγματικός σε κάθε περίπτωση συνολικός αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από τον οδηγό για την φορτοεκφόρτωση αποσκευών προσαυξάνεται πλασματικά κατά 5 άτομα για τα οποία ο οδηγός λαμβάνει την αντίστοιχη αμοιβή φορτοεκφόρτωσης αποσκευών.
Άρθρο 7
Υποχρέωση επαναπρόσληψης – Αποζημίωση
Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, που απασχολούνται εποχικώς επαναπροσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 1836/ 1989, που κύρωσε την ΥΑ 1869/1987. Σε περίπτωση μη επαναπρόσληψης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος οδηγός τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 1836/ 1989, ο εργοδότης, που απασχολούσε τον εργαζόμενο κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο, οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση υπολογιζόμενη με βάση τον συνολικό πραγματικό χρόνο της απασχόλησής του στον εργοδότη αυτό.
Άρθρο 8
Ημέρες αργίας – Αμοιβή εργασίας ημερών αργίας
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα είναι α)η 1η Ιανουαρίου, β)η 25ης Μαρτίου, γ) η Δεύτερη ημέρα Πάσχα, δ)η 1η Μάη, ε)η 15η Αυγούστου, στ)η 28η Οκτωβρίου, ζ) η 25η Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα.  Για την απασχόληση των εργαζομένων κατά τις ανωτέρω ημέρες καταβάλλεται το νόμιμο ημερομίσθιο, ήτοι 1/25 των συνολικών νομίμων αποδοχών, προσαυξημένο με ποσοστό 75%.
Άρθρο 9
Γενική Ρύθμιση
Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζομένους, που υπάγονται στην παρούσα, και καθορίζονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, που δεν έχουν τροποποιηθεί ρητά με την παρούσα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 11
Ημέρες ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-4-2009 και λήγει την 31-3-2010.