(Δ.Α. 35 / 2007 Π.Κ. 21/25-7-2007) 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ) – Δ.Α. 35/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας. (Π.Κ. 21/25-7-2007)
1. Με ην αρ. πρωτ. 030/20-6-2007 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. η πανελληνίας έκτασης συνδικαλιστική οργάνωση, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος» (Ο.Σ.Μ.Ε.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας, επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις και η διαδικασία της μεσολάβησης, που διεξήχθη μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού» (Π.Ο.Ε.Τ.), «Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων – Πούλμαν» (Γ.Π.Ο.Ε.Ι.Τ.Λ.-Π) και «Ομοσπονδία Τουρισμού Βορείου Ελλάδος» (Ο.ΤΟ.Β.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενες δεν οδήγησαν σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
2. Την 26-6-2006, η Μαρία Ντότσικα αναδείχθηκα ως διαιτητής με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 2-7-2007 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και την 3-7-2007 και την 12-7-2007 έπειτα από έγγραφη πρόσκλησή μου (αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1313/28-6-2007 και 1381/9-7-2007), κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Ν. 1876/90.
4. Κατά τη συζήτηση παραστάθηκαν, νόμιμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους Ξύδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο και Βασίλειο Δημητρόπουλο Γενικό Γραμματέα εκ μέρους της ΟΣΜΕ, Αλέξανδρο Γασπαράτο Αντιπρόεδρο εκ μέρους της ΠΟΕΤ, Μιχ. Πεζίκογλου, εκ μέρους της Ο.ΤΟ.Β.Ε., Κωνσταντίνο Πλασκώνη Πρόεδρο και Βασίλειο Σιάμο Αντιπρόεδρο εκ μέρους της Γ.Π.Ο.Ε.Ι.Τ.Λ.-Π.
5. Κατά την κοινή συνάντηση της 3-7-2007 εντοπίστηκε σύμπτωση απόψεων στα θέματα της αναπροσαρμογής των αποδοχών των εργαζομένων για το έτος 2007 σύμφωνα με την Πρόταση του Μεσολαβητή Λάμπρου Σέμπου αρ. πρωτ. 1171/12-7-2007, ενώ υπήρξε διαφωνία σε σχέση με το Ώρες Εργασίας και την Υποχρέωση Επαναπρόσληψης – Αποζημίωση, άρθρο 4 και 7 της Πρότασης μεσολάβησης και τα μέρη δεσμεύθηκαν να διατυπώσουν με υπόμνημα τους γραπτώς την πρότασή τους για την ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων. Στη κοινή συνάντηση της 12-7-2007 οι απόψεις τους έχουν ως εξής:
Η εργατική πλευρά αναφέρθηκε στις απόψεις της, που αναπτύχθηκαν κατά το στάδιο της μεσολάβησης και το αρ. πρωτ, Ο.ΜΕ.Δ. 1377/9-7-2007 Υπόμνημα της με το οποίο προσδιόρισε:
α) τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ρυθμιστούν οι ώρες εργασίας με βάση την ΔΑ 24/2006 και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 561/2006 για οκτάωρη ημερήσια απασχόληση,
β) τον τρόπο χορήγησης των ημερών αναπαύσεως, όταν ο οδηγός βρίσκεται σε πολυήμερο ταξίδι σε εφαρμογή του άρθρου 3 της ΥΑ 51266/1975.
γ) τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση μη επαναπρόσληψης του εποχικώς απασχολούμενου οδηγού με βάση τον συνολικό πραγματικό χρόνο απασχόλησης του στον ίδιο εργοδότη.
Η εργοδοτική πλευρά αναφέρθηκε στην αιτιολογημένη από αρ.πρωτ. ΟΜΕΔ 1239 της 18-6-2007 άρνηση της Πρότασης Μεσολάβησης και τα υπομνήματά της, αρ.πρωτ. ΟΜΕΔ 1340/3-7-2007 και ιδίως αρ.πρωτ. ΟΜΕΔ 1394/9-7-2007, με τα οποία πρότεινε:
α) την διάκριση μεταξύ μεταφορικού και τουριστικού έργου
β) τον προσδιορισμό των συνθηκών του χρόνου «απλής ετοιμότητας προς εργασία ή ετοιμότατος κλήσεως προς εργασία», που δεν θα περιλαμβάνεται στον χρόνο απασχόλησης, δηλαδή στο χρόνο οδήγησης και τον χρόνο απασχόλησης του οδηγού για κάθε άλλη απασχόληση εκτός από την οδήγηση
δ) τον χαρακτηρισμό του χρόνου, που παρεμβάλλεται μεταξύ των έως 2,5 ωρών οδήγησης για την μεταφορά – μετάβαση και των έως 2,5 ωρών οδήγησης για την μεταφορά – επιστροφή προσώπων (μαθητών και εργατοϋπαλλήλων κ.λπ.) με προγραμματισμένα δρομολόγια, ως χρόνου απλής ετοιμότητος προς εργασία.
ε) τον προσδιορισμό της αποζημίωσης των εποχικών ασχολουμένων στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για την αποζημίωση απόλυσης εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με την επισήμανση, ότι η ρύθμιση της αποζημίωσης λόγω μη επαναπρόσληψης των εποχικώς ασχολημένων οδηγών με όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας είναι μη νόμιμη.
στ) την ρύθμιση των εβδομαδιαίων αναπαύσεων (κυλιόμενα ρεπό) σε μηνιαία βάση
οι κοινές απόψεις των μερών εντοπίσθηκαν στα εξής:
α) οι αποδοχές των εργαζομένων (βασικοί μισθοί των μισθοί) να αυξηθούν από 1-4-2007 σε ποσοστό 6,1%
β) στα τρία τελευταία μισθολογικά κλιμάκια 9ο, 10ο και 11ο, που αντιστοιχούν σε προϋπηρεσία 24-27, 27-30 και 30-33 ετών αντίστοιχα, να χορηγηθεί και να ενσωματωθεί επιπλέον ποσοστό 5%, ως η τελευταία προσαύξηση επιδόματος πολυετίας σε εφαρμογή της από 12-6-2001 ΣΣΕ (ΠΚ Υπ. Εργ. 51/14-6-2001), και να απαλειφθεί η παρ. 2 του άρθρου 8 της Πρότασης Μεσολάβησης. Τα μισθολογικά κλιμάκια ανά μισθολογική κατηγορία με ολοκληρωμένη την ενσωμάτωση του επιδόματος της πολυετίας και την αύξηση του 6,1% να ισχύσουν από 1-4-2007.
γ) Το εποχικό επίδομα και το επίδομα διωρόφου λεωφορείου να διευκρινισθεί ότι, υπολογίζεται επί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου του άγαμου οδηγού.
δ) Η διάρκεια ισχύος της διαιτητικής απόφασης, που θα εκδοθεί, να είναι από 1-4-2007 έως 31-3-2008 και κατά την διάρκεια ισχύος της να αρχίσουν οι νέες συλλογικές διαπραγματεύσεις, κατά την οποίες θα γίνει προσπάθεια κωδικοποίησης των ισχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων και αναμόρφωση του μισθολογίου,
Λοιπά θέματα. Κατά τις διαπραγματεύσεις της 12-7-2007 αναδείχθηκαν και τα εξής ζητήματα:
α. Να διατυπωθούν οι όροι ένταξης των εργαζομένων στην κατηγορία των εγγάμων με ανάλογη αναφορά στους γενικούς κανόνες χορήγησης του επιδόματος γάμου σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ. Η εργατική πλευρά δέχεται να περιληφθεί σχετική ρύθμιση, ενώ η εργοδοτική πλευρά δήλωσε ότι η ρύθμιση κρίνεται ως περιττή, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής του όρου.
β. Να αναδιαρθωθεί το μισθολόγιο και να επιδιωχθεί η κωδικοποίηση των όρων των ισχυόντων συλλογικών ρυθμίσεων, με αξιοποίηση της κωδικοποίησης του Ο.ΜΕ.Δ. με την νέα ΣΣΕ του 2008, για την οποία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να αρχίσουν κατά την διάρκεια της ισχύουσας συλλογικής ρύθμισης.
Κατόπιν των ανωτέρω
και ενόψει της σαφούς αδυναμίας των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:
1. Την αριθ. πρωτ. 030/20-6-2007 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.
2. Την αριθ. 1171/12-6-2007 Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή Λάμπρου Σέμπου.
3. Την με αριθ. πρωτ. 1210/14-6-2007 έγγραφη αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή εκ μέρους της εργατικής πλευράς.
4. Την αρ. πρωτ. 1239/18-6-2007 αιτιολογημένη άρνηση της πρότασης του μεσολαβητή εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς.
5. Την αριθμ. πρωτ. 1251/19-6-2007 έγγραφη ανακοίνωση του Ο.ΜΕ.Δ. προς την εργατική και εργοδοτική πλευρά ότι «η πρόταση έγινε δεκτή από την πλευρά των εργαζομένων και απερρίφθη από την εργοδοτική πλευρά, γεγονός που τερματίζει την διαδικασία μεσολάβησης».
6. Την από 23-3-2007 καταγγελία της Διαιτητικής Απόφασης 24/2006 (Π. Κατ. ΥΑ & ΚΠ 15/19-7-2006), που όριζε τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας.
7. Όλα τα έγγραφα του φακέλου της διαδικασίας μεσολάβησης και διαιτησίας ήτοι:
α) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 «για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3281/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου», όπου μεταξύ άλλων ορίζονται ελάχιστα ανώτατα όρια της διάρκειας οδήγησης και των κατώτατα όρια διαλειμμάτων και περιόδων αναπαύσεων άρθρα 6 έως 9 και άρθρο 11.
β) την ΥΑ 51266/2955 (ΦΕΚ Β 1458 της 10-12-1975), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ΥΑ 1097/23-10-1987 (ΦΕΚ Β 594 της 10-11-1987) σχετικά με τον καθορισμό των ωρών εργασίας του προσωπικού τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)
γ) το άρθρο 38 του Ν. 1836/89, με το οποίο κυρήχθηκε η Υ.Α. 1869/87 σχετικά με την επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων
δ) τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας, και ιδίως την από 12-6-2001 Σ.Σ.Ε. (ΠΚ Υπ. Εργ. 51/14-6-2001) και την ΔΑ 24/2006 (Π. Κατ. ΥΑ & ΚΠ 15/19-7-2006), καθώς και την κωδικοποίηση του Ο.ΜΕ.Δ. 2006 Τομ. Γ σελ. 2557 επ. των ισχυόντων συλλογικών ρυθμίσεων των ετών 1991 έως και 2005.
ε) Τα υπομνήματα της εργοδοτικής πλευράς αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1239/18-6-2007, 1340/3-7-2007 και 1387/9-7-2007
στ) Τα υπομνήματα της εργατικής πλευράς αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1048/24-5-2007 1377/9-7-2007.
8. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των αποδοχών των εργαζομένων και για το έτος 2007 σύμφωνα με τις κοινές απόψεις των μερών, όπως αναφέρονται στο σημείο 5 του Προοιμίου, ήτοι α) αύξηση των βασικών μισθών σε ποσοστό 6,1% περιλαμβανόμενων και των παροχών τροφής, που ομοίως θα αναπροσαρμοσθούν σε ποσοστό 6,1% με στρογγυλοποίηση στην μονάδα, β) την χορήγηση του επιδόματος προϋπηρεσίας ποσοστού 5% στα τρία τελευταία κλιμάκια, και γ) διευκρίνιση ότι το εποχικό επίδομα και το επίδομα διωρόφου λεωφορείου θα υπολογίζεται στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο (βασικός μισθός) του αγάμου οδηγού.
9. Την ανάγκη να ρυθμισθούν οι ώρες εργασίας των οδηγών με τρόπο γενικό και συνεπή με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 561/2006 αλλά και την ισχύουσα εθνική εργατική νομοθεσία για την αμοιβή του χρόνου εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο προγραμματισμός της εργασίας των οδηγών, η τήρηση του ημερησίου προγράμματος εργασίας και η χορήγησης των ημερών ανάπαυσης είναι ζήτημα, που αφενός παρακολουθείται από το βιβλίο δρομολογίων και αφετέρου προγραμματίζεται στο επίπεδο της επιχείρησης από τον εργοδότη και μπορεί να ρυθμισθεί ειδικά με τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα υπομνήματα της εργοδοτικής πλευράς και την εκεί επικαλούμενη νομολογία η πραγματική ή μη απασχόληση του οδηγού και η απλή ετοιμότητα προς εργασία είναι πραγματικό γεγονός, που εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες δέσμευσης του χρόνου του οδηγού, η δε ρύθμιση των πραγματικών συνθηκών απασχόλησης με όρους εθνικής ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής ρύθμισης δεν είναι εφικτή, αφού οι συνθήκες αυτές καταχωρούνται στο βιβλιάριο δρομολογίων, που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΥΑ 51266/2955 της 1-12-1975 (ΦΕΚ Β 1458/10-12-1975), όπου αποτυπώνεται ο χρόνος οδήγησης και οι λοιπές συνθήκες απασχόλησης του οδηγού στο πλαίσιο των ποικίλων επιχειρηματικών δυνατοτήτων εκτέλεσης προγραμματισμένων ή εκτάκτων μεταφορικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 711/1977 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2446/ 1996. Σημειώνεται δε ότι τα ζητήματα του χρόνου εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων απασχολούν επί έτη τις εργοδοτικές οργανώσεις και την προσφεύγουσα συνδικαλιστική οργάνωση (βλ. ιδίως ΣΣΕ της 1-7-1991 ΠΚ. Υπ. Εργ. 50/9-7-1991 και συμπληρωματική – διευκρινιστική ΣΣΕ της 15-7-1991 ΠΚ. 58/24-7-1991 και ΣΣΕ της 5-6-1992 ΠΚ. 49/19-6-1992 και συμπληρωματική – διευκρινιστική ΣΣΕ της 1-7-1992 ΠΚ. 58/9-7-1992) το δε έτος 2005 προκλήθηκε διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης για το εν λόγω θέμα σε εφαρμογή σχετικού όρου της ΔΑ 9/2004 (ΠΚ. Υπ. Εργ. 3/25-5-2004), και καταρτίσθηκε η έκθεση του πραγματογνώμονα Κωνσταντίνου Κραβαρίτη (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕΔ. 676 /23-3-2005), η οποία ανέδειξε την πολυπλοκότητα του προβλήματος, χωρίς να συνιστά κάποιο τρόπο επίλυσης των πρακτικών προβλημάτων με όρους της εθνικής ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε. Επομένως κατά την κρίση μας, τα προβλήματα της οργάνωσης και τήρησης του χρόνου εργασίας και του χρόνου απλής ετοιμότητας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων και ουσιαστικά η απασχόλησή τους, με διακεκομμένο ωράριο, μπορεί να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά με τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας σε συνδυασμό με την πιστή τήρηση των βιβλιαρίων δρομολογίων σύμφωνα το άρθρο 2 της ΥΑ 51266/1975. Γενικότερες ρυθμίσεις αυτών των ζητημάτων είναι δυνατόν να επιτευχθούν με όρους επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή κανονισμών εργασίας, όπου είναι σαφές το ειδικότερο αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης του εργοδότη και ο όγκος του εκτελούμενου έργου τουριστικών λεωφορείων που επιδρά στον προγραμματισμό του χρόνου απασχόλησης των οδηγών. Τέλος, σε ότι αφορά την διάκριση του μεταφορικού από το τουριστικό έργο, επισημαίνεται ότι, το «μεταφορικό έργο, ήτοι μεταφορά προσώπων (μαθητών, υπαλλήλων κ.λπ.) με προγραμματισμένα δρομολόγια» περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 «μεταφορικό έργο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων» του Ν. 711/1977, «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2446/1996 και η σύνδεσή του με την απασχόληση των οδηγών με διακεκομμένο ωράριο μπορεί να αποτελέσει όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας (π.χ. απασχόληση του οδηγού με διακεκομμένο ωράριο σε προγραμματισμένα δρομολόγια μεταφοράς προσώπων π.χ. εργαζομένων ή μαθητών), ενώ οι όροι εθνικής ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας λόγω της γενικότητας τους δεν είναι λειτουργικά κατάλληλοι να προβούν σε οργανωτικές ρυθμίσεις, γεγονός, που αποδεικνύεται από την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕΔ. 676/23-3-2005), και την αδυναμία των μερών να προτείνουν ρεαλιστικές ρυθμίσεις κοινά αποδεκτές ή έστω συγκλίνουσες σε επιμέρους σημεία κατά την διαδικασία της παρούσας διαδικασίας διαιτησίας (βλ. όρος της παρ. 4 στο προτεινόμενο νέο άρθρο 4 με το Υπόμνημα της εργοδοτικής πλευράς αρ. πρωτ. 1377/9-7-2007).
10. Την ανάγκη να ρυθμιστεί η αποζημίωση των εποχικώς απασχολουμένων οδηγών σε περίπτωση μη επαναπρόσληψής τους κατά τρόπο σαφή με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους, όπως άλλωστε προέβλεπε και η ΣΣΕ της 28-8-2002, αλλά άλλες ΣΣΕ εργαζομένων στο τομέα του τουρισμού, όπου παρατηρείται εποχική απασχόληση (π.χ. οδηγοί τουριστικών λεωφορείων Κρήτης ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ηρακλείου, ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Λασιθίου, ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Χανίων). Επισημαίνεται ότι η σχετική ρύθμιση είναι εύλογη και νόμιμη εντάσσεται στα θέματα, που μπορούν να ρυθμισθούν με συλλογική σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1876/1990, επειδή αφορούν ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εποχικώς απασχολουμένων, ο δε ισχυρισμός της εργοδοτικής πλευράς ότι η σχετική ρύθμιση δεν είναι νόμιμη βασίζεται στη θέση της νομολογίας της (ΑΠ 714/1990 ΕΕΔ 50.612 και ΑΠ 716/1990) σε εφαρμογή του Ν. 3239/1955 παρ. 1 σε συνδυασμό με τα αρ. 411 και 579 ΑΚ, και δεν συνεκτίμησε την διεύρυνση του περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων, που επέφερε το άρθρο 2 του Ν. 1876/1990, όπως παγία δέχεται η νομική θεωρία (Γ. Λεβέντης Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο 1996 σελ. 335, Α. Καζάκος Η Διαιτησία 1998 σελ. 300 επ. ιδίως 305, Ι. Κουκιάδης Εργατικό Δίκαιο Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις τ. 2 1999, σελ. 218 επ).
11. Την διαπιστωμένη αδυναμία των μερών για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και την συμφωνία τους να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων με την διαιτητική απόφαση.
η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικός Μισθός
1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή από την 1-4-2007, ανά μισθολογική κατηγορία με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και την προϋπηρεσία τους διαμορφώνονται σε 11 μισθολογικά κλιμάκια και έχουν ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Στους βασικούς μισθούς του Πίνακα της παραγράφου 1, έχουν ενσωματωθεί όλα τα επιδόματα, γάμου, παιδιών, υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στον ίδιο και σε άλλους εργοδότες, που προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις του επαγγέλματος. Από την ενσωμάτωση αυτή εξαιρούνται μόνο τα επιδόματα εκείνα που καθορίζονται ρητά σε επόμενα άρθρα της παρούσας. Η διαμόρφωση των αποδοχών του παραπάνω πίνακα γίνεται με στρογγυλοποίηση στην ανώτερη ακέραιη μονάδα του ευρώ.
3. Η κατάταξη των μισθωτών σε μισθολογική βαθμίδα του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου γίνεται με βάση τα επιδόματα των προηγουμένων παραγράφων, για τα οποία οι προϋποθέσεις γνωστοποιούνται από τον μισθωτό στον εργοδότη με γραπτή δήλωση του Νόμου 1599/86 και με τις σχετικές ληξιαρχικές πράξεις γάμου, γέννησης παιδιών και προϋπηρεσίας, που προσκομίζονται και παραδίδονται με απόδειξη (επίσης από τον μισθωτό στον εργοδότη) μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα γνωστοποίησης. Από την γνωστοποίηση αρχίζει και η χορήγηση του βασικού μισθού, που αντιστοιχεί στη μισθολογική κατηγορία ένταξης.
4. Διευκρινίζεται ότι, η ένταξη στη μισθολογική κατηγορία των εγγάμων αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες, ανεξάρτητα αν εργάζεται ο/η σύζυγος καθώς και τους διαζευγμένους, αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας και τους άγαμους γονείς.
5. Οι προσαυξήσεις, που προβλέπονται για νυχτερινή εργασία και εργασία κατά την Κυριακή και τις αργίες ως πρόσθετη αμοιβή, μαζί με την αστική ποινή για υπερωριακή απασχόληση των οδηγών, που υπάγονται στην παρούσα δεν έχουν συγχωνευθεί στις αποδοχές του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και καταβάλλονται, εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία, σύμφωνα με τισ διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νομοθεσίας.
Άρθρο 3
Προϋπηρεσία
1. Ειδικά για οδηγούς με πρόσληψη από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, η κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας γίνεται με βάση την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη με την ειδικότητα του επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου.
2. Η προϋπηρεσία της προηγουμένης παραγράφου γνωστοποιείται στον εργοδότη με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού σε έντυπο του Ν. 1599/1986 ή και με τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προηγουμένων εργοδοτών, κατά την διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και εδώ τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας.
3. Χρόνοι προϋπηρεσίας οδηγού που μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί από τους εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Ώρες εργασίας
1. Οι αποδοχές του πίνακα του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας για το έτος 2007 αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση με δύο (2) συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΔΑ 38/1995.
2. Οι ώρες εργασίας των οδηγών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως που αντιστοιχούν σε 8 ώρες οδήγησης ανά ημέρα και έως 13 ώρες ημερησίως απασχόληση. Οι ώρες απασχόλησης πέραν των 8 ωρών ημερησίως, αμείβονται ως υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Διατηρούνται με την παρούσα δύο κυλιόμενα ρεπό εβδομαδιαίας αναπαύσεως. Εάν συμπέσει απασχόληση κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, ο εργοδότης χορηγεί σε μηνιαία βάση αθροιστικά το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας αναπαύσεως, που στερήθηκε ο οδηγός.
Άρθρο 5
Ειδικές παροχές – Επιδόματα
1. Στους οδηγούς που εκτελούν εκδρομές εντός της Ελλάδας καταβάλλονται 30 ευρώ για φαγητό και το πολύ μέχρι δύο γεύματα την ημέρα, εφόσον τα γεύματα αυτά δεν εξασφαλίζονται με VOUCHER από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τον οργανωτή της εκδρομής. Για τους οδηγούς που κινούνται εκτός των συνόρων της Ελλάδας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 40 ευρώ και καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
2. Επιπλέον του ποσού της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ποσό 27 ευρώ ανά ημέρα, εφόσον διανυκτερεύουν στην αλλοδαπή.
3. Στους οδηγούς που εκτελούν φορτοεκφόρτωση αποσκευών καταβάλλεται ποσό 0,43 ευρώ ανά άτομο του οποίου τις αποσκευές φορτοεκφορτώνει ο οδηγός. Ο πραγματικός σε κάθε περίπτωση συνολικός αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από τον οδηγό για την φορτοεκφόρτωση αποσκευών προσαυξάνεται πλασματικά κατά 5 άτομα για τα οποία ο οδηγός λαμβάνει την αντίστοιχη αμοιβή φορτοεκφόρτωσης αποσκευών.
Άρθρο 6
Υποχρέωση επαναπρόσληψης – Αποζημίωση
Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, που απασχολούνται εποχικώς επαναπροσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 1836/ 1989, που κύρωσε την ΥΑ 1869/1987. Σε περίπτωση μη επαναπρόσληψης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος οδηγός τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 1836/1989, ο εργοδότης, που απασχολούσε τον εργαζόμενο κατά τη προηγούμενη τουριστική περίοδο, οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση υπολογιζόμενη με βάση τον συνολικό πραγματικό χρόνο της απασχόλησής του στον εργοδότη αυτό.
Άρθρο 7
Ημέρες αργίας – Αμοιβή εργασίας ημερών αργίας
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας των εργαζομένων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή είναι α) η 1η Ιανουαρίου, β) η 25η Μαρτίου, γ) η Δεύτερη ημέρα Πάσχα, δ) η 1η Μάη ε) η 15η Αυγούστου, στ) η 28η Οκτωβρίου ζ) η 25η Δεκεμβρίου, τα Χριστούγεννα. Για την απασχόληση των εργαζομένων κατά τις ανωτέρω ημέρες καταβάλλεται το νόμιμο ημερομίσθιο, ήτοι 1/25 των συνολικών νομίμων αποδοχών, προσαυξημένο με ποσοστό 75%
Άρθρο 8
Γενική ρύθμιση
1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή και καθορίζονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, που δεν έχουν τροποποιηθεί ρητά με την απόφαση αυτή, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Στην απόφαση αυτή προσαρτάται ο Πίνακας Αποδοχών των εργαζομένων, όπου αναφέρεται ο βασικός μισθός ανά μισθολογική κατηγορία και τα επιδόματα και οι λοιπές παροχές προς τους εργαζόμενους.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-4-2007 και λήγει την 31-3-2008.