(Π.Κ.ΣΕΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 / 11-7-2006)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΤοπική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης (2006-2007). (Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης: 8/11-7-2006)
Στην Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, στις 16 Ιουνίου 2006, οι παρακάτω υπογράφοντες:
α) Εμμανουήλ Παπακαλιάτης, Πρόεδρος και Μιχάλης Βλατάκης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.
β) Εμμανουήλ Μπέρκης, Πρόεδρος και Γρηγόρης Χρυσοβέργης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.
γ) Σάββας Γιαμαλής, Πρόεδρος και Εμμανουήλ Κουκουριτάκης, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και σε ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη.
Άρθρο 2
Βασικές αποδοχές (Βασικός Μισθός- Επιδόματα Οικογενειακά και Προϋπηρεσίας)
1. Ο βασικός μισθός των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχε διαμορφωθεί την 31.12.2005 με βάση την από 13.04.2004 Σ.Σ.Ε., αυξάνεται από 01.01.2006 κατά ποσοστό 6,3% και διαμορφώνεται στα 613,91 ευρώ.
2. Στον παραπάνω βασικό μισθό χορηγείται από 01.01.2007 περαιτέρω αύξηση κατά ποσοστό 6,3% και διαμορφώνεται στα 652,59 ευρώ.
Οι βασικές αποδοχές, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη υπηρεσίας του οδηγού, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
4. Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιμακίων συμπεριλαμβάνονται ο αντίστοιχος, για κάθε χρονική περίοδο, βασικός μισθός και τα παρακάτω επιδόματα, υπολογιζόμενα όλα επί του βασικού μισθού :
α) Επίδομα προϋπηρεσίας 6% για τον νεοπροσλαμβανόμενο, β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας , ως εξής:
-1ο κλιμάκιο 2%
-2° κλιμάκιο 9%
-3° κλιμάκιο 9%
-4° κλιμάκιο 15%
-5° κλιμάκιο και άνω: 27% .
γ) Επίδομα τριετιών , σε ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι 10 συνολικά τριετίες.
Για την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δημόσια έγγραφα.
δ) Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς, καθώς και στους χήρους και διαζευγμένους, με τις προϋποθέσεις του Ν. 1849/89.
ε) Επίδομα παιδιών σε ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δυο παιδιά και 15% για τρία παιδιά, μέχρι την ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου σχολή (ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), το επίδομα αυτό παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα επιδοτούμενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη.
5. Οι παραπάνω μισθοί αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης και μέχρι 12 ώρες υπάρχει νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι 100 πρώτες ώρες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ οι υπόλοιπες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 75%. Η απασχόληση κατά τη 13 η ώρα αποτελεί επίσης νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 100%. Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13 ης ώρας συνιστά παράνομη υπερωριακή απασχόληση και ο μισθωτός δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο του προσαυξημένο κατά 100%.
Διευκρινίζεται ότι μέχρι την κατάθεση της παρούσας σ.σ.ε. στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αμοιβής της πέραν του δώρου ημερήσιας εργασίας η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αύξηση του βασικού μισθού και συνεπώς, για το μεταβατικό αυτό διάστημα, ο υπολογισμός των υπερωριών θα γίνεται με βάση τις αμοιβές και τις υπερωριακές ώρες που προβλέπονται στην από 13.04.2004 σ.σ.ε.
6. Μετά την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση του ο εργαζόμενος λαμβάνει τα δυο ρεπό του συνεχόμενα. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.
Άρθρο 3
Όροι καταβολής οικογενειακών επιδομάτων
Κάθε μισθωτός συγχρόνως με την πρόσληψη του γνωστοποιεί στον εργοδότη του, με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού και εντός δυο μηνών από την πρόσληψη του υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού.
Σε περίπτωση μη τηρήσεως αυτής της διαδικασίας δεν γεννάται δικαίωμα απολήψεως των σχετικών προσαυξήσεων-επιδομάτων.
Άρθρο 4
Λοιπά επιδόματα
Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ καταβάλλονται και τα ακόλουθα τακτικά επιδόματα:
α) Εποχιακό επίδομα , σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού μισθού του άρθρου 2 § 1 και 2 της παρούσας, που χορηγείται από 1-4 έως 31-10 κάθε έτους και το οποίο ορίζεται αντιστοίχως για το έτος 2006 σε 46,04 ευρώ και για το 2007 σε 48,94 ευρώ για κάθε μήνα.
β) Επίδομα Φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (Τ/Ρ)
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου, ως εξής:
Αριθμός θέσεων Λεωφορείου     Ποσό επιδόματος σε ευρώ από 01.01.2006        Ποσό επιδόματος σε ευρώ από 01.01.2007
Έως 30 θέσεις             7,97             8,50
Από 31 θέσεις και πάνω 11,69             12,76
Διώροφο             18,07             19,13
Ρητά συμφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση τράνσφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.
Άρθρο 5
Αποζημίωση γεύματος- δείπνου – διανυκτέρευσης και διαμονής στο εξωτερικό
Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς καταβάλλονται:
α) Αποζημίωση γεύματος , ποσού 9,57 ευρώ για το έτος 2006 και 10,20 ευρώ για το έτος 2007, εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του.
β) Αποζημίωση δείπνου , ποσού 9,57 ευρώ για το έτος 2006 και 10,20 ευρώ για το έτος 2007, εφόσον η απασχόληση του μισθωτού είναι συνεχής από ώρα 15.00 έως 22.00 και η εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του είναι αδύνατη λόγω των συνθηκών εργασίας.
Ρητά συμφωνείται ότι ο εργοδότης έχει τη διακριτική ευχέρεια αντί των παραπάνω επιδομάτων (α) και (β) να χορηγεί αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που γευματίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό γκρουπ ή Κρητική βραδιά.
γ) Αποζημίωση διανυκτέρευσης , σε ποσό ίσο με το ½ του ημερομισθίου, εφόσον λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του οδηγού σε τόπο διάφορο της κατοικίας του.
δ) Αποζημίωση για διαμονή στο εξωτερικό : Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ποσού 18,72 ευρώ από 01.01.2006 και ποσού 19,90 ευρώ από 01.01.2007.
Άρθρο 6
Βιβλία δρομολογίων
Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην παρούσα ΣΣΕ.
Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφόσον φέρουν την υπογραφή του εργαζόμενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά την εξάντληση του και την παράδοση του με απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτηση του. Τα παραπάνω βιβλία με την εξάντληση τους και την παράδοση τους στον εργοδότη, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
Άρθρο 7
Λοιποί Όροι
α) Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αποζημιώσεως αδείας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με το νόμο, το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.
β) Οι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας (βασικός μισθός, επιδόματα, νυκτερινά, Κυριακές, υπερωρίες κ.λ.π., με ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της οποίας εξάγεται η μισθοδοσία.
γ) Εφόσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από αρμόδια όργανα και ευρεθεί ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις από λόγους που αφορούν τον εργοδότη (παράνομη πρόσβαση σε ξενοδοχεία, απασχόληση σε ημέρα ρεπό, κυκλοφορία του οχήματος χωρίς πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, υπέρβαση ωραρίου κλπ.) το σε βάρος του πρόστιμο καθώς και η εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τυχόν του επιβληθεί θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών.
Άρθρο 8
Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
Οι εργοδότες υποχρεούνται, από 01.09.1999, πέραν της κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίσουν τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 9
Επαναπρόσληψη – Καταγγελία Σύμβασης- Αποζημίωση.
1. Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά τη θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά τη δήλωση του τον καλέσει ο εργοδότης στη διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η γραπτή δήλωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου εργατικού σωματείου, στο οποίο είναι μέλος, με έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται από αυτό.
2. Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνηση του ή δεν του απαντήσει εγγράφως μέχρι 15 Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη, έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 2112/1920.
3. Η επαναπρόσληψη των οδηγών τη νέα τουριστική περίοδο συντελείται το αργότερο μέχρι την 1 η Μαΐου κάθε έτους.
4. Τόσο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.
Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.
5. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασία, είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/1920 η οποία θα καταβαλλόταν στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, βάσει του τελευταίου συνολικού χρόνου υπηρεσίας του οδηγού στον ίδιο εργοδότη, εφαρμοζόμενης αναλογικά της διατάξεως του άρθρου 5 του Ν. 435/1976.
Άρθρο 10
Ορίζεται ως ημέρα αργίας η 9 η Μαΐου, εορτή του Αγίου Χριστόφορου, πολιούχου του σωματείου.
Άρθρο 11
Συστήνεται Επιτροπή, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς, η οποία θα εξετάσει τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων.
Το μέρος που θα αναλάβει την πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο μέρος τους εκπροσώπους του και το καλεί σε συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, θα εκδίδεται ειδική βεβαίωση οδηγού τουριστικού λεωφορείου, η οποία θα υπογράφεται από τις συμβαλλόμενες στην παρούσα οργανώσεις.
Άρθρο 12
Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής
Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των οδηγών, η οποία για τα έτη 2006 και 2007 ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ετήσια και να την αποδίδουν στο σωματείο την 31η Αυγούστου κάθε έτους.
Άρθρο 13
Θεσμικοί όροι ΕΓΣΣΕ
Για τους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ οδηγούς, έχουν εφαρμογή όλοι οι θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερους όρους που έχουν καθιερωθεί τις προηγούμενες αντίστοιχες ΣΣΕ και ΔΑ του επαγγέλματος
Άρθρο 14
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης- διατήρηση ρυθμίσεων.
Αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ρυθμίζονται με την παρούσα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν.
Όροι συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και όροι που ρυθμίζονται με νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή έθιμα οι οποίοι δεν τροποποιούνται ρητώς με τη σύμβαση αυτή διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ΣΣΕ, με τις παραπάνω χρονικές διακρίσεις, ισχύει από 01.01.2006 έως 31-12-2007.