(Π.Κ. 3 / 3-5-2010)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΟΔΗΓΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. (Π.Κ. 03/03-05-2010)
Παρασκευή, Απριλίου 30, 2010, 12:00 ΠΜ Σήμερα την 30 Απριλίου 2010 ενώπιον της μεσολαβητού Μαρίας Ν. Ντοτσικα μεταξύ του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης — Ο ΕΡΜΗΣ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης (Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου), Λεωφ. Δημοκρατίας 41, όπως εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον  Πρόεδρο  Σάββα  Γιαμαλή  και  τον  Γενικό Γραμματέα Γεώργιο Καλλέργη, του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, με έδρα Ηράκλειο Κρήτης, οδός Βύρωνος 2 και 25ης Αυγούστου (4oς όροφος), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Θεόδωρο Μυλωνάκη και του Συνδέσμου   Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, με έδρα, το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Διγενή Ακρίτα 4 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιο Ανδρουλάκη, Όλοι   νόμιμα   εξουσιοδοτημένοι   για   την   υπογραφή   της   παρούσας  Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής :
Άρθρο 1 Πεδίο ισχύος
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη.
Άρθρο 2 Βασικές αποδοχές.
1.    Ο βασικός μισθός, των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχε
διαμορφωθεί την 31.12.2009 αυξάνεται από 1-1-2010 σε ποσοστό 1,5% και
διαμορφώνεται 762,61 ΕΥΡΩ και από 1-1-2011 αυξάνεται σε ποσοστό 1,5% και
διαμορφώνεσαι σε 774,05 ΕΥΡΩ .
2.    Οι  βασικές αποδοχές, ανάλογα  με την οικογενειακή κατάσταση  και τα έτη
υπηρεσίας του οδηγού, διαμορφώνονται ως εξής:
α)  Επίδομα προϋπηρεσίας 6% για τον νεοπροσλαμβανόμενο. β)  Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:
1ο κλιμάκιο: 2%
2ο κλιμάκιο: 9%
3ο κλιμάκιο: 9%
4ο κλιμάκιο: 15%
5ο κλιμάκιο και άνω: 27%
γ) Επίδομα τριετιών από ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι 10 συνολικά τριετίες.
Για την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δημόσια έγγραφα.
δ) Επίδομα γάμου από ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς καθώς και στους χήρους-ες και διαζευγμένους-ες και άγαμους γονείς με τις προϋποθέσεις του Ν. 1849/89.
ε) Επίδομα παιδιών από ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δύο παιδιά και 15% για τρία παιδιά, μέχρι την ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων. Εφ’ όσον τα παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.) το επίδομα αυτό παρατείνεται μέχρι την συμπλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα επιδοτούμενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη.
3. Οι παραπάνω μισθοί αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της δωρης ημερήσιας απασχόλησης και μέχρι 12 ώρες υπάρχει νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι 100 πρώτες ώρες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ οι υπόλοιπες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 75%. Η απασχόληση μετά την 13η ώρα αποτελεί επίσης νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 100%. Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13ης ώρας συνιστά παράνομη υπερωριακή απασχόληση και ο μισθωτός δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο του προσαυξημένο κατά 100%.
4. Μετά την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση του ο εργαζόμενος λαμβάνει τα δύο ρεπό του συνεχόμενα. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.
Άρθρο 3
 Όροι καταβολής οικογενειακών επιδομάτων
Από κάθε μισθωτό, συγχρόνως με την πρόσληψη του, ο εργοδότης ζητά εγγράφως την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού. Εντός δύο μηνών από την πρόσληψη του υποχρεούται ο εργαζόμενος να προσκομίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγεί και έγγραφη βεβαίωση της προσκομίσεως αυτών.
Σε περίπτωση μη τηρήσεως αυτής της διαδικασίας δεν γεννάται δικαίωμα απολήψεως των σχετικών προσαυξήσεων – επιδομάτων.
Άρθρο 4
Λοιπά επιδόματα
Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καταβάλλονται και τα ακόλουθα τακτικά επιδόματα :
α) Εποχιακό Επίδομα σε ποσοστό 7,5% επί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου αγάμου από 1.4.2010 στο ποσό των 62 ΕΥΡΩ από 1.4. 2011 είναι 63 ΕΥΡΩ . Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους οδηγούς που απασχολούνται από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου κάθε έτους..
β)  Επίδομα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (Τ/F τράνσφερ ):
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου, ως εξής:
Αριθμός θέσεων λεωφορείου        Ευρώ
έως 19 θέσεις:        5 ΕΥΡΩ    
από 20 εως 30 θέσεις:        10 ΕΥΡΩ
από 31 θέσεις έως 52        14 ΕΥΡΩ    
από 53 και άνω και διώροφο        22 ΕΥΡΩ    
Ρητά συμφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση τράνσφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.
Άρθρο 5
Αποζημίωση γεύματος – δείπνου – διανυκτέρευσης και διαμονής στο εξωτερικό.
Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς καταβάλλονται:
α) Αποζημίωση γεύματος ποσού 12,00 ευρώ, εφ’όσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα γεύματος δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 11:00 έως 14:30 τουλάχιστον.
β) Αποζημίωση δείπνου ποσού 12,00 ευρώ εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα δείπνου δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 20:00 έως 22:00 τουλάχιστον.
Ρητά συμφωνείται ότι ο εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια αντί των παραπάνω επιδομάτων α’ και β’ να χορηγεί αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που γευματίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό γκρουπ ή Κρητική βραδιά.
γ) Αποζημίωση διανυκτέρευσης σε ποσό ίσο με το 1/2 του ημερομισθίου, εφ’ όσον λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του οδηγού σε τόπο διάφορο της κατοικίας του.
δ) Αποζημίωση νια διαμονή στο εξωτερικό: Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ποσού 22,00 ευρώ.
Άρθρο 6 Βιβλία Δρομολογίων
Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα.
Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφόσον φέρουν την υπογραφή του εργαζόμενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά την εξάντληση του και την παράδοση του
με απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτηση του. Τα παραπάνω βιβλία με την εξάντληση τους και την παράδοση τους στον εργοδότη, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
Άρθρο 7 Λοιποί Όροι
α) Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αποζημιώσεως άδειας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπ’ όψη, σύμφωνα με το νόμο, το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.
β) Οι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας (βασικός μισθός, επιδόματα, νυκτερινά, Κυριακές, υπερωρίες κ.λ.π., με ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της οποίας εξάγεται η μισθοδοσία.
γ) Εφόσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από αρμόδια όργανα και ευρεθεί ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις από λόγους που αφορούν τον εργοδότη (παράνομη πρόσβαση σε ξενοδοχεία, απασχόληση σε ημέρα ρεπό, κυκλοφορία του οχήματος χωρίς πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, υπέρβαση ωραρίου κ.λ.π.), το σε βάρος του πρόστιμο καθώς και η εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τυχόν του επιβληθεί θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών.
δ) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα στον οδηγό, από την προηγούμενη ημέρα, το πρόγραμμα επομένης, προκειμένου να προγραμματίσει και τον χρόνο ανάπαυσης του και να μην βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου.
Άρθρο 8   Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
Οι εργοδότες υποχρεούνται, από 1-9-1999, πέραν της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίσουν τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 9 Επαναπρόσληψη – Καταγγελία Σύμβασης – Αποζημίωση
 1. Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος  ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωση του τον καλέσει ο εργοδότης στην διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η γραπτή δήλωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να εργασθεί κατά τη νέα’ τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου εργατικού σωματείου, στο οποίο είναι μέλος, με έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται απ’ αυτό.
2.  Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνηση του ή δεν του απαντήσει εγγράφως μέχρι 15 Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση απόλυσης, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 2112/20.
3.  Η επαναπρόσληψη των οδηγών τη νέα τουριστική περίοδο συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι την 1η Μαίου κάθε έτους και η λήξη της απασχόλησης στο τέλος της τουριστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών εργασίας για την επιδότηση του οδηγού από τον ΟΑΕΔ την χειμερινή περίοδο.
4.  Τόσο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά την νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.
Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.
5.  Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασία, είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα καταβαλλόταν στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, βάσει του τελευταίου συνολικού χρόνου υπηρεσίας του  οδηγού  στον  ίδιο  εργοδότη, εφαρμοζόμενης  αναλογικά  της διατάξεως του άρθρου 5 του Ν. 435/1976.
Άρθρο 10
Ορίζεται ως ημέρα αργίας η 9η Μαΐου, εορτή του Αγίου Χριστόφορου, πολιούχου του σωματείου.
Άρθρο 11
Συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς, η οποία θα εξετάσει τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων.
Το μέρος που θα αναλάβει την πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο μέρος τους εκπροσώπους του και το καλεί σε συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Εφ’ όσον τα μέρη συμφωνήσουν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, θα εκδίδεται ειδική βεβαίωση οδηγού τουριστικού λεωφορείου, η οποία θα υπογράφεται από τις συμβαλλόμενες στην παρούσα οργανώσεις.
Άρθρο 12
Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής
Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για το έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ετήσια, και να την αποδίδουν στο σωματείο την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.
Άρθρο 13
Θεσμικοί όροι ΕΓΣΣΕ
Για τους υπαγόμενους στην παρούσα οδηγούς, έχουν εφαρμογή όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερους όρους που έχουν καθιερωθεί με τις προηγούμενες αντίστοιχες Σ.Σ.Ε και ΔΑ του επαγγέλματος.
Άρθρο 14
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης – διατήρηση ρυθμίσεων Αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ρυθμίζονται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Όροι συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και όροι που ρυθμίζονται με νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή έθιμα και δεν τροποποιούνται ρητώς με την σύμβαση αυτή διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 15
Ισχύς
Η παρούσα συλλογική σύμβασης εργασίας ισχύει από την 01-01-2010 και είναι αόριστης διαρκείας.