(Δ.Α. 22 / 2009)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.
Διαιτητής: Δημήτρης Τσακίρης
Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, ανέλαβα, ύστερα από κλήρωση, την διαιτησία μεταξύ αφ΄ ενός της εργατικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματειο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης» και αφ΄ ετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων με τις επωνυμίες «Σΰνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης» και «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης»
Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με την με αριθ. πρωτ 32/22.6.2009 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με βάση το άρθρο 16 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 1876/90, επειδή η πρόταση του μεσολαβητή απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά.
Στα πλαίσια της διαδικασίας διαιτησίας, κάλεσα τους εκπροσώπους των μερών αυτής της συλλογικής διαφοράς σε μία (1) κοινή συνάντηση, στις 7.7.2009 στο Ηράκλειο Κρήτης , για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργατικής οργάνωσης και της εργοδοτικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραωεΐων Κρήτπο. Νόυιυα εξουσιοδοτημένοι, και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους, τις θέσεις και τα επιχειρήματα των φορέων, που καθένας εκπροσωπεί.
Η εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης» δεν προσήλθε καίτοι προσκλήθηκε νόμιμα.
Προκειμένου να καταλήξω στην απόφαση μου, έλαβα υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και τα ακόλουθα:
Την από 24.2.2009 εξώδικη καταγγελία της από 12.6.2008 ΣΣΕ και πρόσκληση για διαπραγμάτευση του Σωματείου Τουριστικών Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης προς τις ανωτέρω εργοδοτικές οργανώσεις για σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας για το έτος 2009.
Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 46Μ/6.4.20098 αίτηση του ίδιου σωματείου για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης,
Τη με αρ.πρωτ. 1086/10.6.2009 πρόταση του Μεσολαβητή,
Το με αρ.πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1191/18.6.2009 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ. προς τα δύο μέρη της συλλογικής διαφοράς, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η πρόταση του μεσολαβητή έγινε αποδεκτή από την πλευρά των εργαζομένων και απερρίφθη από την πλευρά των εργοδοτών,
Την με αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1208/32Δ/22.6.2009 αίτηση της ως άνω εργατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας
Τις θέσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της 7.7.2009 και καταγράφηκαν περιληπτικά στο οικείο Πρακτικό Διαιτησίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αυτής της κοινής συνάντησης των μερών της συλλογικής διαφοράς:
Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε τα εξής: α) Αποδέχεται χορήγηση αύξησης των αποδοχών σε ποσοστό 4% από 1.1.2009. β) Το επίδομα νεοπροσλαμβανόμενου να χορηγείται μόνο στο 1° Μισθολογικό Κλιμάκιο και να μην υπολογίζεται και στα επόμενα , καθόσον μετά το 1° μ.κ. χάνεται η ιδιότητα του νεοπροσλαμβανόμενου. Όπως δήλωσαν έχει ασκηθεί αγωγή για την ερμηνεία της σχετικής διάταξης των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις οποίες, ενώ ορίζεται χορήγηση επιδόματος νεοπροσλαμβανόμενου σε ποσοστό 6% επί του βασικού μισθού στους πίνακες των αποδοχών το επίδομα αυτό υπολογίζεται και χορηγείται και στους οδηγούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων.
γ) Το επίδομα φορτοεκφόρτωσης να υπολογίζεται και να κλιμακώνεται με βάση τον αριθμό των επιβατών και όχι με βάση τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου, δ) Τα επιδόματα γεύματος – δείπνου και εποχικότητας να μην αυξηθούν.
Η εργατική πλευρά επιμένει στην αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή και επιπρόσθετα ζητάει η αύξηση των αποδοχών να αυξάνει ανάλογα και το επίδομα φορτοεκφόρτωσης , Δεν δέχονται τη συζήτηση των αντιπροτάσεων της εργοδοτικής πλευράς, γιατί δεν τηρήθηκε η προδικασία. Δηλαδή οι αντιπροτάσεις για τα επιδόματα φορτοεκφόρτωσης και νεοπροσλαμβανόμενου δεν προτάθηκαν νόμιμα. Για το επίδομα νεοπροσλαμβανόμενου δήλωσαν ότι επί σειρά ετών είτε με ΣΣΕ που υπογράφονται από τα μέρη είτε με ΔΑ, το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους οδηγούς , όλων των μισθολογικών κλιμακίων.
Το γεγονός ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο Δεκεμβρίου 2008/ Δεκεμβρίου 2007 στο 4,4%, ενώ για το έτος 2009 προβλέπεται μείωση του πληθωρισμού.
Τον ρυθμό ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας για το έτος 2009, ο οποίος δεν αναμένεται ικανοποιητικός , λόγω και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
Την από 2-4-2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που προβλέπει τις γενικές αυξήσεις επί των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της Χώρας, από 1.1.2008 σε ποσοστό 3,45%, από 1.9.2008 σε ποσοστό 3% και από 1.5.2009 σε ποσοστό 5,5%, Δηλαδή μεσοσταθμικά σε ποσοστό 4,8% για το έτος 2008 και 4,1 % για το έτος 2009.
Τις οικονομικές συνθήκες της Κρήτης και την ακρίβεια που παρατηρείται, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο.
Την από 12-6-2008 συλλογική σύμβαση για τους όρους αμοιβής καιεργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης για το έτος 2008.
Την από 16-7-2008 συναφή γενικά στο χώρο του Τουρισμού και ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο Σ.Σ.Ε. για τους Ξενοδοχοϋπαλλήλους Ν. Ηρακλείου για τα έτη 2008-2009 καθώς και την από 1-8-2008 Σ.Σ.Ε. για τους Ξενοδοχοϋπαλλήλους Ν. Χανίων για τα έτη 2008-2009.
Την από 7-6-2008 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. Υπ. Απασχ. Και Κοιν. Προστασίας 30/9-6-2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας για το έτος 2008.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η απόφαση μου έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη.
Αρθρο 2
Βασικές αποδοχές (Βασικός Μισθός Επιδόματα Οικογενειακά και Προϋπηρεσίας)
1. Ο βασικός μισθός, των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχε διαμορφωθεί την 31-12-2008 με βάση την από 12-06-2008 Σ.Σ.Ε., αυξάνεται από 1-1-2009 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνεται σε 725,93 ευρώ και περαιτέρω όπως θα έχει διαμορφωθεί την 30-06-2009, αυξάνεται από 1-7-2009 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνεται σε 751,34 ευρώ.
2. Οι βασικές αποδοχές, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη υπηρεσίας του οδηγού, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιμακίων συμπεριλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα παρακάτω επιδόματα υπολογιζόμενα όλα επί του βασικού μισθού:
α) Επίδομα προϋπηρεσίας 6% για τον νεοπροσλαμβανόμενο.
β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:
– 1ο κλιμάκιο: 2%
– 2ο κλιμάκιο: 9%
– 3ο κλιμάκιο: 9%
– 4ο κλιμάκιο: 15%
– 5ο κλιμάκιο και άνω: 27%
γ) Επίδομα τριετιών από ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι 10 συνολικά τριετίες.
Για την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δημόσια έγγραφα.
δ) Επίδομα νάμου από ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς καθώς και στους χήρους-ες και διαζευγμένους-ες και άγαμους γονείς με τις προϋποθέσεις του Ν. 1849/89,
ε) Επίδομα παιδιών από ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δύο παιδιά και 15% για τρία παιδιά, μέχρι την ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων. Εφ΄ όσον τα παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.) το επίδομα αυτό παρατείνεται μέχρι την συμπλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα επιδοτούμενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη.
5. Οι παραπάνω μισθοί αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης και μέχρι 12 ώρες υπάρχει νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι 100 πρώτες ώρες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ οι υπόλοιπες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 75%. Η απασχόληση μετά την 13η ώρα αποτελεί επίσης νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 100%. Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13ης ώρας συνιστά παράνομη υπερωριακή απασχόληση και ο μισθωτός δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο του προσαυξημένο κατά 100%.
Διευκρινίζεται ότι από 01-01-2006 έως 11-07-2006 (ημερομηνία κατάθεσης της από, 16-06-2006 σ.σ.ε. στην Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου) δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αμοιβής της. πέραν της δώρου εργασίας ο βασικός μισθός της παραπάνω συλλογικής σύμβασης, αλλά για το μεταβατικό αυτό διάστημα ο υπολογισμός των υπερωριών θα γίνεται με βάση τις αμοιβές και τις υπερωριακές ώρες που προβλέπονταν στην από 13-04-2004 σ.σ.ε.
6. Μετά την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση του ο εργαζόμενος λαμβάνει τα δύο ρεπό του συνεχόμενα. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.
Αρθρο 3
Όροι καταβολής οικογενειακών επιδομάτων
Από κάθε μισθωτό, συγχρόνως με την πρόσληψη του, ο εργοδότης ζητά εγγράφως την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού. Εντός δύο μηνών από την πρόσληψη του υποχρεούται ο εργαζόμενος να προσκομίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγεί και έγγραφη βεβαίωση της προσκομίσεως αυτών.
Σε περίπτωση μη τηρήσεως αυτής της διαδικασίας δεν γεννάται δικαίωμα απολήψεως των σχετικών προσαυξήσεων – επιδομάτων.
Αρθρο 4
Λοιπά επιδόματα
Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καταβάλλονται και τα ακόλουθα τακτικό επιδόματα :
Α) Εποχιακό Επίδομα σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού μισθού, ανερχόμενο σε 54,44 ευρώ από 1-4-2009 έως 30-6-2009 και σε 56,35 ευρώ από 1-7-2009 έως 31-10-2009 και χορηγείται από 1-4 έως 31-10-2009.
Β) Επίδομα Φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (Τ/ F ):
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου, ως εξής:
Αριθμός θέσεων λεωφορείου
Ευρώ
Έως 30 θέσεις
9,75
Από 31 θέσεις και άνω
14,64
Διώροφο
21,96
Ρητά συμφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση τράνφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.
Αρθρο 5
Αποζημίωση γεύματος – δείπνου – διανυκτέρευσης και διαμονής στο εξωτερικό.
Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς καταβάλλονται:
α) Αποζημίωση γεύματος ποσού 12,00 ευρώ, εφ΄ όσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα γεύματος δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 11:00 έως 14:30 τουλάχιστον.
β) Αποζημίωση δείπνου ποσού 12,00 ευρώ εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα δείπνου δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 20:00 έως 22:00 τουλάχιστον.
Ρητά συμφωνείται ότι ο εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια αντί των παραπάνω επιδομάτων α΄ και β΄ να χορηγεί αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που γευματίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό γκρουπ ή Κρητική βραδιά.
γ) Αποζημίωση διανυκτέρευσης σε ποσό ίσο με το 1/2 του ημερομισθίου, εφ΄ όσον λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του οδηγού σε τόπο διάφορο της κατοικίας του.
δ) Αποζημίωση για διαμονή στο εξωτερικό: Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ποσού 21,49 ευρώ.
Αρθρο 6
Βιβλία Δρομολογίων
Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα.
Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφόσον φέρουν την υπογραφή του εργαζόμενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά την εξάντληση του και την παράδοση του με απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτηση του. Τα παραπάνω βιβλία με την εξάντληση τους και την παράδοση τους στον εργοδότη, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
Αρθρο 7
Λοιποί Όροι
α) Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αποζημιώσεως αδείας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπ΄ όψη, σύμφωνα με το νόμο, το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.
β) Οι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας (βασικός μισθός, επιδόματα, νυκτερινά, Κυριακές, υπερωρίες κ.λ.π., με ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της οποίας εξάγεται η μισθοδοσία.
γ) Εφόσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από αρμόδια όργανα και ευρεθεί ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις από λόγους που αφορούν τον εργοδότη (παράνομη πρόσβαση σε ξενοδοχεία, απασχόληση σε ημέρα ρεπό, κυκλοφορία του οχήματος χωρίς πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, υπέρβαση ωραρίου κ.λ.π.), το σε βάρος του πρόστιμο καθώς και η εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τυχόν του επιβληθεί θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών.
δ) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα στον οδηγό, από την προηγούμενη ημέρα, το πρόγραμμα επομένης, προκειμένου να προγραμματίσει και τον χρόνο ανάπαυσης του και να μην βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα καθ΄ όλη την διάρκεια του 24ωρου.
Αρθρο 8
Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
Οι εργοδότες υποχρεούνται, από 1-9-1999, πέραν της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίσουν τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Αρθρο 9
Επαναπρόσληψη – Καταγγελία Σύμβασης – Αποζημίωση
1. Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο,
Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωση του τον καλέσει ο εργοδότης στην διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η γραπτή δήλωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου εργατικού σωματείου, στο οποίο είναι μέλος, με έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται απ΄ αυτό.
2. Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνηση του ή δεν του απαντήσει μέχρι 15 Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 2112/20.
3. Η επαναπρόσληψη των οδηγών τη νέα τουριστική περίοδο συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι την 1η Μαίου κάθε έτους και η λήξη της απασχόλησης στο τέλος της τουριστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών εργασίας για την επιδότηση του οδηγού από τον ΟΑΕΔ την χειμερινή περίοδο.
4. Τόσο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά την νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.
Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.
5. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασία, είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα καταβαλλόταν στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, βάσει του τελευταίου συνολικού χρόνου υπηρεσίας του οδηγού στον ίδιο εργοδότη, εφαρμοζόμενης αναλογικά της διατάξεως του άρθρου 5 του Ν. 435/1976.
Αρθρο 10
Ορίζεται ως ημέρα αργίας η 9η Μαΐου, εορτή του Αγίου Χριστόφορου, πολιούχου του σωματείου.
Αρθρο 11
Συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς η οποία θα εξετάσει τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων.
Το μέρος που θα αναλάβει την πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο μέρος τους εκπροσώπους του και το καλεί σε συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, Εφ΄ όσον τα μέρη συμφωνήσουν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, θα εκδίδεται ειδική βεβαίωση οδηγού τουριστικού λεωφορείου, η οποία θα υπογράφεται από τις συμβαλλόμενες στην παρούσα οργανώσεις.
Αρθρο 12
Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής
Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για το έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ετήσια, και να την αποδίδουν στο σωματείο την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.
Αρθρο 13
Θεσμικοί όροι ΕΓΣΣΕ
Για τους υπαγόμενους στην παρούσα οδηγούς, έχουν εφαρμογή, όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερους όρους που έχουν καθιερωθεί με τις προηγούμενες αντίστοιχες Σ.Σ.Ε και ΔΑ του επαγγέλματος.
Αρθρο 14
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης – διατήρηση ρυθμίσεων
Αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ρυθμίζονται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Όροι συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και όροι που ρυθμίζονται με νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή έθιμα και δεν τροποποιούνται ρητώς με την σύμβαση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ.
Αρθρο 15
Ισχύς
Η παρούσα ΔΑ ισχύει από 01-01-2009 έως 31-12-2009.