(Δ.Α. 42 / 2008)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΑΞΙΔΙΩΝ (HATTA)ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας (Δ.Α.: 42/2008)
 1. Με αίτησή του προς τον ΟΜΕΔ (2150/057Δ/5.8.2008), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΠΑΣΕΝΤ), ζήτησε παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτού και της εργοδοτικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)» και αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.
2. Την 8.9.2008, με Β’ κλήρωση, αναδείχθηκα διαιτητής. [Μιλτιάδης Σταμπούλης]
[…]
6. Με βάση όσα εκτέθηκαν, η απόφασή μου έχει ως εξής:
Aρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας, όπως το προσωπικό που ασχολείται μεταξύ άλλων (ενδεικτική απαρίθμηση):
1. Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή με την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή Δ.Χ. αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα, αναλαμβάνοντας προς τούτο, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών.
2. Με τη μεσολάβηση προς εύρεση καταλυμάτων, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας, αναψυχής και μέσων διακίνησης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
3. Με τη μεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου (αεροπορικού, χερσαίου ή θαλάσσιου) στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
4. Με τη διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων και εκθέσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
5. Με τη διαμεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων.
6. Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, όπως η με κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών προγραμμάτων ή μονάδων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
7. Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
8. Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας.
9. Με τη συνοδεία ομάδων ή μεμονωμένων πελατών, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, αεροπορικά, οδικά ή ακτοπλοϊκά, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθώς και με τη συνοδεία αυτών κατά τη μεταφορά τους από και προς τα αεροδρόμια, τους σταθμούς τρένων, τα λιμάνια, αλλά και τους τόπους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους.
10. Με τη μέριμνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες και την επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβλημάτων αυτών στους χώρους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού προγράμματος βάσει των οδηγιών του εργοδότη.
11. Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ημεδαπών ταξιδιωτών, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
12. Με το handling αεροπορικών εταιρειών.
13. Με κάθε άλλο συναφές με το έργο των τουριστικών γραφείων αντικείμενο.
Aρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί του προσωπικού του άρθρου 1, όπως έχουν διαμορφωθεί την 21.2.2008 σύμφωνα με την από 27.7.2006 κλαδική Σ.Σ.Ε.:
α) Αυξάνονται από 22.2.2008 κατά ποσοστό 3%.
β) Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 4%.
γ) Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.5.2009 κατά ποσοστό 6,7%.
δ) Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.11.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.12.2009 κατά ποσοστό 1%.
Aρθρο 3
Δώρο και άδεια γάμου
Στους μισθωτούς της παρούσας χορηγείται σε περίπτωση γάμου:
α) Αδεια με αποδοχές δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από την εργατική νομοθεσία.
β) Δώρο ποσό 100 ευρώ.
Aρθρο 4
Συνδικαλιστικές άδειες
Στον πρόεδρο της συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΑΣΕΝΤ), χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με πλήρεις αποδοχές, για τη συνδικαλιστική του δράση. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα.
Aρθρο 5
Εορταστικές άδειες
Οι κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικές, προαιρετικές ή κατ’ έθιμο, καθιερώνονται ως αργίες και οι εργαζόμενοι που τυχόν θα απασχοληθούν κατ’ αυτές, αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και αργίες:
– Η Πρωτοχρονιά.
– Η Ημέρα των Θεοφανίων.
– Η Καθαρή Δευτέρα.
– Η 25η Μαρτίου.
– Η Κυριακή του Πάσχα.
– Η Δευτέρα του Πάσχα.
– Η 1η Μαΐου (η οποία καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού).
– Η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
– Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου).
– Η 28η Οκτωβρίου.
– Η εορτή της γέννησης του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).
– Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
– Η εορτή του Πολιούχου Αγίου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόμενοι που καλύπτονται από την παρούσα.
Aρθρο 6
Ωράριο εργασίας
Για τους μισθωτούς αυτής της Δ.Α. ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εργασίας εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως.
Aρθρο 7
Ρυθμίσεις τοκετού – γονικής παροχής – γονικής άδειας
Το άρθρο 4 περ. 3 της από 27.7.2006 κλαδικής Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 99/1.8.2006), τροποποιείται ως προς τις παρ. α’ και θ’, ως εξής:
«α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους, κατά μία (1) ώρα κάθε μέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού.
θ) Γονέας εργαζόμενος εάν:
α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και
β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά τη λήξη της άδεια μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει τα 3,5 έτη.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η δε διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων».
Aρθρο 8
Ετήσια άδεια εργαζομένων
Το άρθρο 4 περ. 5 της από 27.7.2006 κλαδική Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 99/1.8.2006), τροποποιείται ως εξής:
α) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.
β) Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.
γ) Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.
Aρθρο 9
Εφαρμογή θεσμικών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στον βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.
Aρθρο 10
Λοιπές διατάξεις
1. Τυχόν ανώτερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα αποδοχές με βάση νόμους, υπουργικέ αποφάσεις, διοικητικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να καταβάλλονται.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 27.7.2006 κλαδικής Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.99/1.8.2006) καθώς και των προηγούμενων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. και ιδιωτικών συμφωνητικών, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Aρθρο 11
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 22 Φεβρουαρίου 2008.