Ναι.

Στην Τιμολόγηση (1.1) κατά την έκδοση Ακυρωτικού Πώλησης, εφόσον έχετε ενεργοποι-
ημένη την επιλογή “Αποστολή στο MyData” (είτε αυτόματα (2) είτε με ερώτηση ανά παρα-
στατικό (1)) και ανεξάρτητα του γεγονότος ότι το Ακυρωτικό δεν θα πάει στο MyData,
εφόσον επιλέξατε να γίνει Λογιστική Εγγραφή, προστέθηκε ερώτηση αν θέλετε το Αρχικό
Παραστατικό να ακυρωθεί (δηλαδή να διαγραφή) στο MyData. Με Ν(αι), εφόσον για την
καταχώριση του Ακυρωτικού καλέσατε πρώτα τον αρχικό παραστατικό και το μετασχηματί-
σατε, η εργασία πραγματοποιείται σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται διαγραφή του
αρχικού παραστατικού από το MyData. Εφόσον η διαγραφή είναι επιτυχής, τότε (και μόνον
τότε) στις σχετικές λογιστικές εγγραφές του αρχικού παραστατικού μπαίνει ο χαρα-
κτηρισμός “MyData Ακυρωμένο =Ν” και “ΜΥΦ = Ο”.