Θέλετε να αποστείλετε την Οριστική ΦΜΥ. Κατά την αποστολή του αρχείου σας εμφανίζει τα μηνύματα: « Το ποσό κρατήσεων εκτός φόρου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των ακαθάριστων αποδοχών», και «Οι καθαρές αποδοχές πρέπει να είναι αριθμός». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

Θα πάρετε μισθοδοτικές καταστάσεις και θα δείτε αν σε κάποιον ή κάποιους εργαζόμενους που έχουν φόρο έχετε αρνητικό πληρωτέο. Θα δείτε γιατί συμβαίνει αυτό και πώς θα το διορθώσετε. (το μήνυμα οι καθαρές αποδοχές πρέπει να είναι αριθμός σημαίνει ότι είναι αρνητικές, με μείον).