Έχετε πάει στις Κύριες Εργασίες > Τιμολόγηση για να δείτε τους πελάτες του λογιστικού σας γραφείου που θα πρέπει να τιμολογηθούν. Η επιλογή Καταχώρηση Εισπράξεων πώς λειτουργεί;

Αν κάνετε κλικ στην Καταχώριση εισπράξεων, εκτός από την τιμολόγηση στους πελάτες σας κάνει και αυτόματη εξόφληση – θα ενημερωθεί και η καρτέλα του πελάτη αντίστοιχα.