Τι σημαίνουν οι ενδείξεις Πελάτης, Προμηθευτής, Λιανικές, Έξοδα στην εκτύπωση Συμπεριλαμβανόμενα;

Οι ενδείξεις Πελάτης ή Προμηθευτής, στην εκτύπωση Συμπεριλαμβανόμενα σημαίνουν ότι οι αντίστοιχες συναλλαγές αφορούν χονδρική, δηλαδή συναλλαγές που υπόκεινται σε διασταύρωση.

Η ένδειξη Λιανική αφορά έσοδα Λιανικής τα οποία θα δηλωθούν συγκεντρωτικά και δεν υπόκεινται σε διασταύρωση. Δίπλα από την ένδειξη Λιανική, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός μητρώου της ταμειακής μηχανής, αν τα έσοδα αυτά αφορούν ταμειακή μηχανή. Σε περίπτωση που είναι έσοδα από στοιχεία λιανικών πωλήσεων, τα οποία εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς τη χρήση  ταμειακών μηχανών (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), τότε σε ξεχωριστή γραμμή θα υπάρχει η ένδειξη Λιανική χωρίς καμία αναφορά δίπλα.

Η ένδειξη Έξοδα αφορά συναλλαγές εξόδων που δεν υπόκεινται σε διασταύρωση (κουβάς). Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος των αποτελεσμάτων, σε κάθε γραμμή με την ένδειξη Έξοδα, αναφέρεται η επωνυμία του εν λόγω προμηθευτή (πχ. ΟΤΕ), στο αρχείο της ΜΥΦ όμως θα  ενημερωθεί συγκεντρωτικά, όπως προβλέπεται, μία γραμμή.