Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την επιλογή των λογαριασμών για την Απόδοση Φόρων;

Για κάθε περίπτωση απόδοσης, δηλαδή για το μηνιαίο αρχείο και την προσωρινή δήλωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με παρακράτηση φόρου, της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς παρακράτηση φόρου και των τόκων, δικαιωμάτων κλπ. είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται και διαφορετικός λογαριασμός. Αυτό σημαίνει ότι στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο του προγράμματος πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί λογαριασμοί, οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις κινήσεις της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, έτσι ώστε κατά την επιλογή του εκάστοτε λογαριασμού να παράγεται και το σωστό αποτέλεσμα. Αν για παράδειγμα, χρησιμοποιήσουμε σε μια εταιρία τον ίδιο λογαριασμό για να ενημερώσουμε την κίνηση ενός παραστατικού με παρακράτηση 20% αλλά και την κίνηση ενός παραστατικού χωρίς παρακράτηση, για αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ, τότε δηλώνοντας τον ίδιο λογαριασμό στα αντίστοιχα πεδία, Λογ. Ελευθ. Επαγγ. και Λογ. χωρίς παρακρ, θα παράγεται λανθασμένο αποτέλεσμα. Αν δηλαδή για την πρώτη περίπτωση έχει καταχωρηθεί κίνηση για παραστατικό αξίας 1000 ευρώ και για την δεύτερη περίπτωση έχει καταχωρηθεί κίνηση για παραστατικό αξίας 200 ευρώ αντί να απεικονίζονται 1000 ευρώ και 200 ευρώ στις αντίστοιχες αποδόσεις, θα απεικονίζεται λανθασμένα 1200 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και 1200 ευρώ στην δεύτερη, λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος λογαριασμός και για τις δύο.