Τι είναι η επιλογή Διαγραφή Έτους;

Η επιλογή Διαγραφή Έτους χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαγραφή όλων των κινήσεων ενός συγκεκριμένου έτους για μία ή περισσότερες εταιρίες και καλείται από τις Βοηθητικές – Εργασίες Αρχείων. Επιλέγοντας τη Διαγραφή Έτους εμφανίζεται το μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ – Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλος χρήστης στο πρόγραμμα” και στη συνέχεια κλικάροντας το button OK εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Αν εργάζεστε σε μια εταιρία, στα πεδία Από Εταιρία και Έως Εταιρία  προτείνεται η συγκεκριμένη εταιρία, επομένως η διαδικασία διαγραφής θα αφορά μόνο αυτή την εταιρία. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Σε περίπτωση που δεν εργάζεστε σε μία εταιρία, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσετε στα πεδία Από Εταιρία και Έως Εταιρία για ποια εταιρία ή για ποιο εύρος εταιριών  θα γίνει η διαγραφή, διαφορετικά θα διαγραφούν οι κινήσεις του επιλεγμένου έτους για όλες τις εταιρίες σας. Στο πεδίο Έτος Διαγραφής δηλώνετε το έτος για το οποίο θέλετε να γίνει διαγραφή των κινήσεων και κλικάρετε το εικονίδιο ΔΙΑΓΡΑΦΗ, εμφανίζεται το μήνυμα “ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εργασία θα διαγράψει τις κινήσεις των εταιριών και του έτους που έχουν επιλεγεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν εργάζεται άλλος χρήστης στο πρόγραμμα” και εκτελείτε τη διαδικασία διαγραφής με το button ΝΑΙ. Η διαγραφή δεν είναι αναστρέψιμη γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει η διαδικασία.