Τι αφορά το πεδίο Σύνδεση Vies στην οθόνη καταχώρισης λογαριασμών στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο;

Τα έντυπα Intrastat και Vies ενημερώνονται από τις κινήσεις στην επιλογή Intrastat – Εισαγωγές/Εξαγωγές. Στην περίπτωση όμως που θέλετε να ενημερώνετε μόνο τα έντυπα Vies, αρκεί στην οθόνη καταχώρισης λογαριασμών στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, στο πεδίο Σύνδεση Vies να συνδέσετε τους λογαριασμούς ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων αγαθών και ενδοκοινοτικών λήψεων-παρεχόμενων υπηρεσιών με τις αντίστοιχες στήλες των εντύπων, ώστε να ενημερώνονται κατ’ ευθείαν από τις κινήσεις των λογαριασμών. Στο πεδίο Σύνδεση Vies, η επιλογή Στήλη 5 αφορά τους λογαριασμούς ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και η επιλογή Στήλη 7 τους λογαριασμούς ενδοκοινοτικών λήψεων και παρεχόμενων υπηρεσιών.