(Π.Κ.Υ.Ε. 15 / 28-5-2004) 
ΘΥΡΩΡΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝΘΥΡΩΡΟΙ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Σ.Σ.Ε. (2004 – 2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:
Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ)
Σοφοκλέους 15, Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΡΑΔΙΑ, νόμιμα εξουσιοδοτημένο με το από 31-1-2004 Πρακτικό του Δ. Συμβουλίου της.

Β. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΥΡΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, οδός Μενάνδρου 47 Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΜΒΑΚΑ, εξουσιοδοτημένο με το από 8-3-2004 πρακτικό του Δ. Συμβουλίου της, Παρουσία και του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. κ. Κων/νου Κρεμαλή.
1. Αποδοχή στο σύνολο της, της από 24 ΜΑΙΟΥ 2004 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2004-2005.

2. Καθιέρωση για πρώτη φορά:

α) δικαιώματος απόληψης της αποζημίωσης λόγω αποχώρησης και από όσους αποχωρούν πρόωρα με μειωμένη σύνταξη.
β) δυνατότητας πενθήμερης απασχόλησης των θυρωρών,
γ) επιδόματος βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας 5% στις καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης.
δ) προσαύξησης ποσοστού 75% για την παροχή εργασίας κατά την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

3. Τροποποίηση των καθηκόντων των θυρωρών.
ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στην παρούσα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που αποτελεί συνέχεια της από 30-5-2002 ομοίας, υπάγονται:

1. ΟΙ ΘΥΡΩΡΟΙ στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας με πλήρη απασχόληση αμειβόμενοι με 26 ημερομίσθια και

2. ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ και οι εργαζόμενοι οποιαδήποτε άλλης κατηγορίας στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της Χώρας με πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας ή σε διαλείποντα χρόνο (ημέρα παρ΄ ημέρα) που αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή με πάγια μηνιαία παροχή.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005
Γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της, η από 24 ΜΑΙΟΥ 2004 Εθνική Γενικής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2004 – 2005 και οι ρυθμίσεις που καθορίστηκαν με αυτήν επεκτείνονται στους θυρωρούς και στους καθαριστές – καθαρίστριες των μεγάρων και των κτιρίων της χώρας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η παράγρ. 3 του άρθρου 11 της από 30.5.2002 συλλογικής σύμβασης εργασίας αντικαθίσταται ως εξής:

3. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης των θυρωρών και εν συνεχεία οικειοθελούς αποχωρήσεώς τους, οι θυρωροί δικαιούνται το 40% της αποζημιώσεως του ανωτέρω πίνακα. Το 40% της αναλογούσας στον χρόνο εργασίας τους αποζημίωσης σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δικαιούνται και όσοι θυρωροί αποχωρούν πρόωρα με μειωμένη σύνταξη.»
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι καθαριστές και οι καθαρίστριες κτιρίων που υπάγονται στην παρούσα συλλογική σύμβαση και συνδέονται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης απευθείας με τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και όχι μέσω εταιρίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, δικαιούνται επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών αποδοχών τους.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Η παρ. 4 του αρ. 9 της από 30.5.2002 συλλογικής σύμβασης εργασίας τροποποιείται ως εξής:

«Η εργασία των ανωτέρω που παρέχεται τις Κυριακές, τις ημέρες αργίας και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς αμείβεται προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του καταβαλλομένου μισθού»
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ
1. Η παρ. 1 του τμήματος Α΄ του αρ. 14 της από 30.5.2002 συλλογικής σύμβασης εργασίας (Παρουσία – Ωράριο) τροποποιείται ως εξής:

«Να ευρίσκεται στην θέση του καθ΄ όλο το ωράριο εργασίας του, το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται ως εξής: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07.30-13.00 & 17.30-20.00 και κάθε Τετάρτη 07.00 έως 15.00.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών κτιρίων που μέχρι σήμερα εφάρμοζαν εξαήμερο ωράριο εργασίας θυρωρού, η οποία λαμβάνεται οποτεδήποτε με πλειοψηφία τουλάχιστον 501 χιλιοστών, μπορεί να ορισθεί ότι ο θυρωρός θα εξακολουθήσει να εργάζεται και κατά την ημέρα του Σαββάτου οπότε το ωράριο εργασίας του παραμένει ως εξής:

α) Κατά την χειμερινή περίοδο, ήτοι από 16 Οκτωβρίου έως και 31 Μαΐου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07.30-13.00 & 17.00-19.30, κάθε Τετάρτη 07.30 έως 11.30 και κάθε Σάββατο 07.00 έως 11.00.

β) Κατά την θερινή περίοδο, ήτοι από 1 Ιουνίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07.30 έως 13.00 και 17.30 έως 20.00, κάθε Τετάρτη 07.30 έως 11.30 και κάθε Σάββατο 07.00 έως 11.00.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παράγρ. 3 του τμήματος Α΄ του αρ. 14 της από 30.5.2002 συλλογικής σύμβασης εργασίας (Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων) τροποποιείται ως εξής:

«Να εκτελεί καθημερινά την καθαριότητα της κυρίας εισόδου και δύο φορές την εβδομάδα την καθαριότητα των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, φωταγωγοί, δώμα κ.λπ.). Αν ο καθαρισμός του κτιρίου έχει ανατεθεί σε προσωπικό ή συνεργείο καθαρισμού, ο θυρωρός, εφόσον έχει λάβει σχετική εντολή από το διαχειριστή, υποχρεούται σε καθαρισμό μόνο της κυρίας εισόδου του κτιρίου. Ο θυρωρός απαλλάσσεται γενικά της υποχρέωσης καθαρισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες που ο καθαρισμός εκτελείται από προσωπικό ή συνεργείο καθαρισμού».
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Όλοι οι τυχόν όροι που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και Διαιτητικές αποφάσεις και δεν αναφέρονται στον τρόπο διαμόρφωσης απαιτήσεων που ρυθμίζονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

2. Κάθε ευμενέστερη για τους εργαζομένους ρύθμιση εργασιακών σχέσεων που τυχόν συμπεριληφθεί σε νεότερη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που θα συναφθεί κατά τη διάρκεια των επομένων δύο ετών ισχύος της παρούσας, θα επεκτείνεται αυτόματα και στους εργαζομένους της παρούσας.

3. Η διάρκεια της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι διετής. Αρχίζει από 1-1-2004 – 31-12-2005 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό της.
ΘΥΡΩΡΟΙ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/5/2004 ΣΣΕ Π.Κ. 15/28-5-2004) Σ.Σ.Ε. (2004 – 2005) για όρους αμοιβής και εργασίας των θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας (Π.Κ.Υ.Ε. 18/11-6-2004)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα 11/6/2004
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:
Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Σοφοκλέους 15, Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΡΑΔΙΑ, νόμιμα εξουσιοδοτημένο με το από 31-1-2004 Πρακτικό του Δ. Συμβουλίου της.

Β. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΥΡΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, οδός Μενάνδρου 47 Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΜΒΑΚΑ εξουσιοδοτημένο με το από 8-3-2004 Πρακτικό του Δ. Συμβουλίου της.
Αντικείμενο
Πίνακας αποδοχών όπως διαμορφώνεται από την Σ.Σ.Ε. πινάκιο κατάθεσης Π.Κ. 15/28-5-2004

Από 1-1-2004 ο Βασικός μισθός των Θυρωρών και Καθαριστριών στα Μέγαρα όλης της Χώρας διαμορφώνονται στα 650,00 ΕΥΡΩ Μηνιαίως.
Από 1-9-2004 ο Βασικός μισθός των Θυρωρών και Καθαριστριών διαμορφώνονται στα 663,00 ΕΥΡΩ Μηνιαίως.
Από 1-1-2005 ο Βασικός μισθός των Θυρωρών και Καθαριστριών διαμορφώνεται στα 677,60 ΕΥΡΩ Μηνιαίως.
Από 1-9-2005 ο Βασικός μισθός των Θυρωρών και Καθαριστριών διαμορφώνεται στα 700,00 ΕΥΡΩ Μηνιαίως.