(Π.Κ. 41 / 3-12-2010) 
ΘΥΡΩΡΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝΘΥΡΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΣΕ για τους όρους αμοβής και εργασίας των θυρωρών και καθαριστριών πολυκατοικιών και μεγάρων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 02/12/2010 με Π.Κ. 41/3-12-2010) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των των θυρωρών και καθαριστριών πολυκατοικιών και μεγάρων όλης της χώρας.

Οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γεώργιος Βαμβακάς, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θυρωρών Ελλάδος (Ο.Θ.Ε.),
και
2. Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.).
Όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, με την παρουσία του Μεσολαβητή Ο.ΜΕ.Δ. κ. Κωνσταντίνου Κρεμαλή, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Αφού προηγουμένως έλαβα υπόψη σχετικά στοιχεία του φακέλου, τις προτάσεις και αντιπροτάσεις των διαπραγματευομένων και ειδικότερα:

α) τα αιτήματα και της εργατικής πλευράς όπως αυτές διατυπώθηκαν στα σχετικά έγγραφα του φακέλου μεσολάβησης του Ο.ΜΕ.Δ και ιδίως τα αιτήματα για την συλλογική ρύθμιση του 2010-2012, καθώς και όσα αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπροσώπους της με έμφαση στο εναλλακτικό αίτημα για τη χορήγηση της ιδιότητας υπαλλήλου σε μια νέα κατηγορία εργαζομένων (τους επιμελητές κτιρίων – πιστοποιημένου επαγγέλματος), με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή την καταβολή πλήρους αποζημιώσεως σε περίπτωση απόλυσης κλπ. (βλ. το άρθρο 1α του υποβληθέντος σχεδίου κωδικοποιημένης σ.σ.ε.).
β) τις θέσεις των εκπροσώπων της εργοδοτικής πλευράς που υποστήριξαν την ανάγκη εφαρμογής των πρόσφατων εργατικών νόμων σε συμμόρφωση προς το Μνημόνιο, με τη δήλωση ότι θα συμφωνούσαν σε μια Σ.Σ.Ε. τριετούς διάρκειας, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., και στη συγκρότηση μικτής διερευνητικής επιτροπής, η οποία θα εξέταζε τα υπέρ και τα κατά της ιδιαίτερης μεταχείρισης όσων θα έχουν πιστοποιηθεί βάσει της φόρμας ΕΚΕΠΙΣ, ως επιμελητές κτιρίων, όπως αναφέρεται στο από 05.11.10 Πρακτικό Μεσολάβησης (βλ. άρθρο 15 ν. 1876/90).
γ) την από 15.05.08 Σ.Σ.Ε., ετών 2008-20009 για τους όρους εργασίας και αμοιβής θυρωρών και προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων, κατοικιών και γραφείων (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: Π.Κ. 25/23-05/08).

Άρθρο 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. υπάγονται:

1.  ΟΙ ΘΥΡΩΡΟΙ στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας με πλήρη, μειωμένη ή διαλείπουσα απασχόληση, αμειβόμενοι με μισθό ή ημερομίσθιο και
2.  ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  και  οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας με πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας ή σε διαλείποντα χρόνο (ημέρα παρ’ ημέρα) που αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή με πάγια μηνιαία παροχή.

Άρθρο  2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Αποδοχή στο σύνολο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το χρονικό διάστημα 2010-2012.
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.09 βάσει της από 15.05.08 Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 για τους όρους εργασίας και αμοιβής θυρωρών και προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων, κατοικιών και γραφείων (με πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ΄αριθμ. 25/23-08-08), παραμένουν αμετάβλητα, για το έτος 2010 έως και τις 30.06.2011 βασικός μισθός 875,,67 ευρώ.
Από 01.07.2011 προσαυξάνεται κατά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πληθωρισμό του έτους 2010 όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012 έως και την 30.06.2012.
Από 01.07.2012 ο βασικός μισθός όπως θα έχει διαμορφωθεί τότε, προσαυξάνεται κατά τον μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2011 όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2012.

Άρθρο 13

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 15.05.08 Σ.Σ.Ε., καθώς και των προηγούμενων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με αυτή τη ΣΣΕ και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

Άρθρο 4

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
2. Η σύμβαση αυτή είναι τριετούς διάρκειας και αρχίζει από την 01.01.10 έως 31.12.2012.