(2008-2009) 
ΘΥΡΩΡΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝΘΥΡΩΡΟΙ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Α. Εργοδοτική οργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Σοφοκλέους 15, Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της ΣΤΡΑΤΟ Ι. ΠΑΡΑΔΙΑ, εξουσιοδοτημένο με το από 26.1.2008 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Β. Εργατική οργάνωση: Ομοσπονδία Θυρωρών Ελλάδος (ΟΘΕ), Μενάνδρου 47, Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της ΓΕΩΡΓΙΟ Χ. ΒΑΜΒΑΚΑ, εξουσιοδοτημένο με το από 19.1.2008 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Αποδοχή στο σύνολό της, της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2008-2009.
2. Αναπροσαρμογή του επιδόματος δωματίων από 1.9.2008, ως εξής:
α) αύξηση του ποσοστού του κατά 1% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους σε κτίρια κατοικιών και
β) καθιέρωση νέας αυξημένης κλίμακας για τους θυρωρούς σε κτίρια γραφείων (επαγγελματικά κτίρια), (άρθρο 5), λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας τους εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης κοινού στα κτίρια αυτά.
3. Καθιέρωση για πρώτη φορά:
α) Επιδόματος τέκνων για το δεύτερο παιδί από 1.9.2008, ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού (άρθρο 9).
β) Επιδόματος επικινδυνότητας, ποσοστού 5%, για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους κατά τη νυχτερινή βάρδια, λόγω κυλιόμενου ωραρίου ή αναπλήρωσης νυχτερινού θυρωρού, για τις νύχτες κατά τις οποίες εργάστηκαν από 1.9.2008 (άρθρο 11).
γ) Προσαύξησης ποσοστού 75% για την παροχή εργασίας κατά την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας (άρθρο 12, παρ. 4).
δ) Αδειας προστασίας της μητρότητας με δαπάνη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σε εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν.3566/2008 (νέο άρθρο 13, περ. γ�).
ε) Ωραρίου εργασίας θυρωρών σε κτίρια όπου απασχολούνται δύο (2) ή περισσότεροι θυρωροί (άρθρο 17, εδάφιο Α1).
4. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Σ.Σ.Ε. και της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Το ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο έχει ως εξής: 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΘΥΡΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2008-2009) 
Αρθρο 1
Υπαγόμενοι εργαζόμενοι
Στην παρούσα Σ.Σ.Ε., που αποτελεί συνέχεια της από 28.6.2006 όμοιας, στην οποία σήμερα κωδικοποιούνται και άλλες ισχύουσες ρυθμίσεις, ώστε εργοδότες και εργαζόμενοι να είναι πάντοτε ενήμεροι, υπάγονται:
1. oι θυρωροί στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας με πλήρη, μειωμένη ή διαλείπουσα απασχόληση, αμειβόμενοι με μισθό ή ημερομίσθιο και
2. oι καθαριστές – καθαρίστριες και οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας με πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας ή σε διαλείποντα χρόνο (ημέρα παρά ημέρα), που αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή με πάγια μηνιαία παροχή.
Αρθρο 2
Υποχρεώσεις διαχειριστή (εργοδότη)
κατά την πρόσληψη εργαζόμενου
1. Ο διαχειριστής (εργοδότης) υποχρεούται να προμηθευτεί, πριν από κάθε ενέργειά του, από το ΙΚΑ το ειδικό θεωρημένο έντυπο που ονομάζεται «Βιβλίο Νεοπροσληφθέντων» (Ν.2556/1997, άρθρο 2), στο οποίο πρέπει να καταχωρεί αμέσως και από την πρώτη ημέρα πρόσληψής του κάθε νέο εργαζόμενο, προς αποφυγή του προβλεπόμενου προστίμου.
2. Ο διαχειριστής (εργοδότης) υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως στον ΟΑΕΔ (κάρτα εργασίας), στην Επιθεώρηση Εργασίας (θεωρημένη κατάσταση εργαζομένων) και στο ΙΚΑ κάθε νέα πρόσληψη εργαζόμενου.
3. Ο διαχειριστής (εργοδότης) υποχρεούται, εντός διμήνου, να συνυπογράφει μαζί με τον εργαζόμενο έγγραφη ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας (στοιχεία ταυτότητας, τόπο και είδος εργασίας, ημερομηνία έναρξης σύμβασης, αναφορά της παρούσας συλλογικής σύμβασης και ρητή παραπομπή στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία για τα λοιπά θέματα αμοιβής, αδειών και αποζημιώσεων κ.λπ. (άρθρο 2, παρ. 2 του Π.Δ.156/1994 – ΦΕΚ 102/Α�). Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και μονομερώς, με παράδοση στον εργαζόμενο εγγράφου που θα περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Αρθρο 3
Κατώτατα όρια αποδοχών
1. Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις Κλαδικές Σ.Σ.Ε., τα κατώτατα όρια μισθών των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων όλης της χώρας, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση τη Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007 (778,98 ευρώ), αυξάνονται ως εξής:
α) Την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,45% και διαμορφώνονται σε ποσό 805,85 ευρώ μηνιαίως.
β) Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008 με βάση το προηγούμενο εδάφιο α�, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνονται σε ποσό 830,02 ευρώ μηνιαίως.
γ) Όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009 με βάση το προηγούμενο εδάφιο β�, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5% και διαμορφώνονται σε ποσό 875,67 ευρώ.
2. Τα επιδόματα που προβλέπονται από Κλαδικές Σ.Σ.Ε. και Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης Δ.Α., υπολογίζονται επί του βασικού μισθού και ημερομισθίου του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις προσαυξήσεις αργιών και νυχτερινών επιδομάτων, που υπολογίζονται επί των καταβαλλόμενων.
3. Για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των απασχολούμενων στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας ως ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ή με οποιαδήποτε άλλης μορφής παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας ή σε διαλείποντα χρόνο (ημέρα παρά ημέρα) που αμείβονται με ωρομίσθιο, θα λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο που αναφέρεται στα εδάφια α� μέχρι γ� της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, διαιρούμενο δια του συνόλου των ωρών εργασίας κάθε ημέρας εργασίας και το πηλίκο που θα προκύψει από την αριθμητική αυτή πράξη, θα πολλαπλασιάζεται με τις ώρες εργασίας κάθε ημέρας και το αποτέλεσμα της νέας αυτής αριθμητικής πράξης (γινόμενο) θα πολλαπλασιάζεται και πάλι με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποιεί κάθε μήνα ο εργαζόμενος.
4. Οι αμοιβές της κατηγορίας των εργαζομένων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, που αμείβονται με πάγια κατά μήνα πρόσοδο, θα προσαυξάνονται με το ποσοστό της αύξησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα.
5. Οι θυρωροί που έχουν συνταξιοδοτηθεί και συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χωρίς να καταγγελθεί η σύμβασή τους, αμείβονται με τις ισχύουσες αποδοχές. 
Αρθρο 4
Προσαύξηση αμοιβής βάσει τριετιών
1. Οι βασικές αποδοχές των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. θυρωρών προσαυξάνονται κατά ποσοστό 5% ανά τριετία υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι έξι (6) τριετίες.
2. Οι προσλαμβανόμενοι ως θυρωροί στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας που λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό Φορέα, για να πάρουν προσαύξηση τριετιών πρέπει να έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια από τη νέα πρόσληψή τους. 
Αρθρο 5
Επίδομα δωματίων
1. Οι βασικές αποδοχές των θυρωρών όλης της χώρας, που παρέχουν την εργασία τους σε πολυκατοικίες, ήτοι σε κτίρια, των οποίων οι χώροι, εκ κατασκευής τους και βάσει της αρχικής τους πολεοδομικής άδειας, χαρακτηρίζονται ως χώροι κατοικιών, προσαυξάνονται από 1.9.2008, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων του κτιρίου όπου παρέχεται η εργασία, ως εξής:
α) Για πολυκατοικίες από 30 έως 99 δωμάτια, ποσοστό 4%.
β) Για πολυκατοικίες από 100 έως 139 δωμάτια, ποσοστό 6%.
γ) Για πολυκατοικίες από 140 και άνω δωμάτια, ποσοστό 11%.
2. Οι βασικές αποδοχές των θυρωρών όλης της χώρας, που παρέχουν την εργασία τους σε επαγγελματικά κτίρια, ήτοι σε κτίρια των οποίων οι χώροι, εκ κατασκευής τους και βάσει της αρχικής τους πολεοδομικής άδειας, χαρακτηρίζονται ως χώροι γραφείων ή καταστημάτων και γενικά επαγγελματικής χρήσης, προσαυξάνονται από 1.9.2008, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων του κτιρίου όπου παρέχεται η εργασία, ως εξής:
α) Για επαγγελματικά κτίρια από 30 έως 99 δωμάτια, ποσοστό 6%.
β) Για επαγγελματικά κτίρια από 100 έως 139 δωμάτια, ποσοστό 9%.
γ) Για επαγγελματικά κτίρια από 140 και άνω δωμάτια, ποσοστό 15%. 
Αρθρο 6
Επίδομα διαχειριστικών λαθών
Καθιερώνεται επίδομα διαχειριστικών λαθών ποσοστού 3% επί των βασικών αποδοχών, σε όσους θυρωρούς, κατ� εντολή της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών του κτιρίου ή του διαχειριστή, εκτελούν την είσπραξη και πληρωμή των κοινόχρηστων δαπανών του κτιρίου και για όσο διάστημα την ασκούν.
Αρθρο 7
Επίδομα υπευθύνου θυρωρείου και προσωπικού
Θυρωρός που, κατ� εντολή της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών του κτιρίου ή του διαχειριστή, εκτελεί καθήκοντα υπευθύνου (συντονιστή) θυρωρείου και προσωπικού σε κτίρια στα οποία απασχολείται μόνιμο προσωπικό πέντε (5) ατόμων και άνω (θυρωροί, καθαρίστριες, συντηρητές), όπως προκύπτει από τις καταστάσεις εργασίας, δικαιούται από 1.1.2003 και για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντα αυτά επίδομα υπευθύνου θυρωρείου και προσωπικού, συνιστάμενο σε προσαύξηση κατά ποσοστό 5% επί των βασικών αποδοχών του.
Αρθρο 8
Επίδομα γάμου
Οι έγγαμοι εργαζόμενοι, όπως επίσης και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική σύμβαση, δικαιούνται επίδομα γάμου, συνιστάμενο σε προσαύξηση κατά ποσοστό 10% επί των βασικών αποδοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1849/1989. 
Αρθρο 9
Επίδομα τέκνων
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., χορηγείται επίδομα τέκνων 5% αποκλειστικά για το δεύτερο τέκνο από 1.9.2008, για το τρίτο τέκνο από 1.6.2006 και για το τέταρτο τέκνο από 1.6.2007. Το επίδομα αυτό χορηγείται για τα ανήλικα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και, αν φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, μέχρι το πέρας των σπουδών τους και όχι πέραν της συμπλήρωσης του 23ου έτους της ηλικίας τους. 
Αρθρο 10
Επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας
στο προσωπικό καθαριότητας – Στολές καθαριότητας
1. Οι καθαριστές και οι καθαρίστριες κτιρίων που υπάγονται στην παρούσα συλλογική σύμβαση και συνδέονται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης απευθείας με τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και όχι μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, δικαιούνται επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας ποσοστού 5% επί των βασικών αποδοχών τους.
2. Στο προσωπικό αυτό χορηγείται από 1.9.2008 προστατευτική ενδυματική επένδυση εργασίας (ρόμπα) και γάντια εργασίας, δύο φορές τον χρόνο.
Αρθρο 11
Επίδομα επικίνδυνης νυχτερινής εργασίας
1. Στους θυρωρούς μεγάρων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας τους παρέχουν την εργασία τους με ωράριο αποκλειστικά νυχτερινό (νυχτερινή βάρδια), χορηγείται επίδομα επικίνδυνης νυχτερινής εργασίας ποσοστού 5%.
2. Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται από 1.9.2008 και στους θυρωρούς μεγάρων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και παρέχουν εργασία κατά τη νυχτερινή βάρδια είτε λόγω κυλιόμενου ωραρίου είτε λόγω αναπλήρωσης νυχτερινού θυρωρού που βρίσκεται σε ρεπό ή άδεια, μόνο όμως για τις νύχτες κατά τις οποίες εργάστηκαν κάθε μήνα. 
Αρθρο 12
Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης
(Ν.2874/2000, άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3385/2005)
1. Για όσους εργαζόμενους ισχύει συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζόμενους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργασίμων ημερών την εβδομάδα η, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα.
2. Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις της παρ. 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Για όσους εργαζόμενους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργασίμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.
3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται, για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Η αμοιβή για την πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%.
4. Κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής κατ� εξαίρεση υπερωρία.
5. Για κάθε ώρα κατ� εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%. 
Αρθρο 12Α
Ημέρες αργίας
1. Ημέρες αργίας θεωρούνται οι: Πρωτοχρονιά, ημέρα των Θεοφανίων, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων. Ειδικά για τους θυρωρούς, ημέρα αργίας θεωρείται και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος (ΦΕΚ 829/Β�/30.1.1989).
2. Η εργασία των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και παρέχεται κατά τις Κυριακές και κατά τις παραπάνω ημέρες αργίας, αμείβεται με το 1/25 του μισθού, προσαυξημένο κατά ποσοστό 75%. Το ίδιο επίδομα χορηγείται και για την εργασία που παρέχεται κατά τις καθ� έθιμο ημέρες αργίας (δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και Μεγάλη Παρασκευή), όταν ο εργοδότης το έχει ήδη έως τώρα αποδεχθεί. 
Αρθρο 13
Καθορισμός αδειών
1. Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οι άδειες για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, καθορίζονται ως εξής:
α) Ετήσια άδεια με αποδοχές. Η αξίωση του εργαζόμενου για τη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές θεμελιώνεται μετά από δέκα (10) μήνες εργασίας. Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Μετά από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, η ετήσια άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή κατά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
β) Αδεια μητρότητας – λοχείας. Χορηγείται επιπλέον εβδομάδα άδειας στις εργαζόμενες μετά από τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ� αυτόν τον τρόπο σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
γ) Αδεια φροντίδας παιδιών. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας (εννέα εβδομάδες μετά από τον τοκετό), είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του διαχειριστή και απόφαση της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του διαχειριστή και απόφαση της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
Το παραπάνω δικαίωμα της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.
δ) Αδεια προστασίας μητρότητας (Ν.3655/2008, άρθρο 142). Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά από τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2004, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται, αμέσως μετά από τη λήξη της άδειας λοχείας, την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2004.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει στην εργαζόμενη μητέρα, μηνιαίως, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος άδειας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.
ε) Αδεια για μονογονεϊκές οικογένειες. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
στ) Αδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου. Χορηγείται άδεια, με αποδοχές, τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών τον χρόνο, συνολικά και για τους δύο γονείς, για καθένα παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής, για την παρακολούθηση της σχολικής του επίδοσης.
ζ) Αδεια γάμου και γέννησης τέκνου. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 διαμορφώνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
η) Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κατ� έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
θ) Αδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος – αιμοκάθαρση. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
ι) Αδεια για μεταγγίσεις αίματος – αιμοκάθαρση. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
ια) Αδεια λόγω AIDS. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
ιβ) Αδεια λόγω θανάτου συγγενή. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών, σε περίπτωση θανάτου συγγενή πρώτου βαθμού και δύο (2) ημερών, σε περίπτωση θανάτου συγγενή δεύτερου βαθμού.
ιγ) Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
 Αρθρο 14
Καταγγελία σύμβασης εργασίας –
Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης
1. Προκειμένου να καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας θυρωρού στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) της χώρας, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που έχει συγκληθεί με αυτό το θέμα και πλειοψηφία 501/1000 επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας (Ν.1836/1989, άρθρο 42).
2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους λόγω απόλυσης, η αποζημίωση που δικαιούνται οι θυρωροί στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας, ανέρχεται στο 50% της καθοριζόμενης από τις διατάξεις του Ν.2112/1920 για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, λόγω απόλυσής τους, ήτοι σύμφωνα με την κλίμακα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:
3. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης των θυρωρών και εν συνεχεία οικειοθελούς αποχώρησής τους, οι θυρωροί δικαιούνται το 40% της αποζημίωσης του ανωτέρω πίνακα. Το 40% της αναλογούσας στον χρόνο εργασίας τους αποζημίωσης σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα δικαιούνται και όσοι θυρωροί αποχωρούν πρόωρα με μειωμένη σύνταξη.
4. Στις κατηγορίες των εργαζομένων που αναφέρονται περιοριστικά στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε. (καθαριστές κ.λπ.), σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους η αποζημίωση που τους οφείλεται καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο της υπηρεσίας του εργαζόμενου, σύμφωνα με την από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ως εξής:
Χρόνος
απασχόλησης
Ύψος αποζημίωσης
Από 2 μήνες έως 1 έτος
5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη
7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη
15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη
30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη
60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη
100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη
120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη
145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω
165 ημερομίσθια
5. Σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης εργαζόμενου, ο διαχειριστής υποχρεούται να το αναγγείλει εγγράφως στο αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ εντός οκτώ (8) ημερών.
Αρθρο 15
Παρακράτηση για δωρεάν στέγη και λοιπές παροχές
1. Η παρακράτηση του ποσοστού 13% για την παρεχόμενη δωρεάν στέγη, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, όπως είχε ρυθμιστεί με την από 16.6.1993 Σ.Σ.Ε., θα υπολογίζεται πάνω στο ύψος του συνόλου των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών των θυρωρών, όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα.
2. Η παραπάνω παρακράτηση παύει, όταν υπαγόμενος στην παρούσα Σ.Σ.Ε. θυρωρός δηλώσει, μονομερώς και εγγράφως προς τον διαχειριστή του κτιρίου, ότι δεν επιθυμεί να διαμένει δωρεάν στην παρεχόμενη για τον σκοπό αυτόν κατοικία, αποδίδοντας αυτή και τα κλειδιά της, ταυτόχρονα με την έγγραφη δήλωσή του, κενή από κάθε αντικείμενο και ελεύθερη προς χρήση. 
Αρθρο 16
Διορισμός θυρωρού ως διαχειριστή κτιρίου –
Επίδομα διαχειριστικών καθηκόντων
1. Με απόφαση της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών του κτιρίου κατά τη διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός και αποδοχή της από τον εργαζόμενο, θυρωρός μπορεί να αναλάβει και τα καθήκοντα υπεύθυνου διαχειριστή (ή βοηθού διαχειριστή) του κτιρίου στο οποίο εργάζεται, όπως αυτά προβλέπονται στον κανονισμό του κτιρίου και τον νόμο.
2. Σε τέτοια περίπτωση, ο θυρωρός δικαιούται «επίδομα διαχειριστικών καθηκόντων», που ορίζεται σε 1,00 ευρώ ανά κύριο δωμάτιο μηνιαία, πλέον των κρατήσεων (καθαρό), χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο συμφωνίας. Σε περίπτωση μη επανεκλογής, ανάκλησης του θυρωρού ως διαχειριστή από τη Γ.Σ. των συνιδιοκτητών ή παραίτησής του, παύει η καταβολή του επιδόματος αυτού.
Αρθρο 17
Κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
θυρωρών κτιρίων κατοικιών και γραφείων
Τα καθήκοντα των θυρωρών κτιρίων κατοικιών και γραφείων της χώρας καθορίζονται ως εξής:
Α. Υποχρεώσεις θυρωρού
1. Παρουσία – Ωράριο
Να βρίσκεται στη θέση του καθ όλο το ωράριο εργασίας του, το οποίο καθ� όλη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται ως εξής:
α) Στα κτίρια που εργάζεται ένας (1) θυρωρός: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07:30 – 13:00 και 17:30 – 20:00 και κάθε Τετάρτη 07:00 – 15:00. Με απόφαση της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών κτιρίων που εφάρμοζαν εξαήμερο ωράριο εργασίας θυρωρού, η οποία λαμβάνεται οποτεδήποτε με πλειοψηφία τουλάχιστον 501 χιλιοστών, μπορεί να οριστεί ότι ο θυρωρός θα εξακολουθήσει να εργάζεται και κατά την ημέρα του Σαββάτου, οπότε το ωράριο εργασίας του παραμένει κατά τη χειμερινή περίοδο (από 16 Οκτωβρίου έως και 31 Μαΐου) κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07:30 – 13:00 και 17:00 – 19:30, κάθε Τετάρτη 07:30 – 11:30 και κάθε Σάββατο 07:00 – 11:00, ενώ κατά τη θερινή περίοδο (από 1 Ιουνίου έως και 15 Οκτωβρίου), κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07:30 – 13:00 και 17:30 – 20:00, κάθε Τετάρτη 07:30 – 11:30 και κάθε Σάββατο 07:00 – 11:00.
β) Στα κτίρια που εργάζονται δύο (2) θυρωροί, εφαρμόζεται καταρχήν πενθήμερο συνεχές ωράριο ως εξής: πρωινή βάρδια 06:00 – 14:00 και απογευματινή βάρδια 14:00 – 22:00. Με απόφαση της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών, η οποία λαμβάνεται οποτεδήποτε, μπορεί να καθοριστούν οι βάρδιες των εργαζομένων ως μόνιμες ή εναλλάξ κυλιόμενες και σε διαφοροποιημένο ωράριο, αλλά πάντοτε συνεχές, καθώς επίσης και η αναπλήρωση κατά τη διάρκεια της άδειας των εργαζομένων. Σε κτίρια που εφάρμοζαν ωράριο εργασίας θυρωρών άνω του πενθήμερου, με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να ρυθμιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα παρέχεται η εργασία τους και κατά τις υπόλοιπες ημέρες.
γ) Στα κτίρια που εργάζονται τρεις (3) και πάνω θυρωροί, εφαρμόζεται καταρχήν πενθήμερο συνεχές ωράριο ως εξής: πρωινή βάρδια 06:00 – 14:00, απογευματινή βάρδια 14:00 – 22:00 και νυχτερινή βάρδια 22:00 – 06:00. Με απόφαση της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών, η οποία λαμβάνεται οποτεδήποτε, μπορεί να καθοριστούν οι βάρδιες των εργαζομένων ως μόνιμες ή εναλλάξ κυλιόμενες και σε διαφοροποιημένο ωράριο, αλλά πάντοτε συνεχές, καθώς επίσης και η αναπλήρωση κατά τη διάρκεια της άδειας των εργαζομένων. Σε κτίρια που εφάρμοζαν ωράριο εργασίας θυρωρών άνω του πενθήμερου, με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να ρυθμιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα παρέχεται η εργασία τους και κατά τις υπόλοιπες ημέρες.
Οι περ. β� και γ� του παρόντος θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1.1.2009.
2. Λειτουργία κτιρίου
Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και προθυμία στον διαχειριστή, στους ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή επισκέπτες του κτιρίου, να παρέχει σε αυτούς πληροφορίες για οτιδήποτε έχει σχέση με τα καθήκοντά του και να ελέγχει την είσοδο και τις ενέργειες ατόμων στο κτίριο σύμφωνα με τις οδηγίες του διαχειριστή.
Να παρίσταται υποχρεωτικά στη Γ.Σ. των συνιδιοκτητών, όταν έχει κληθεί ειδικά από τον διαχειριστή, τη διοίκηση του κτιρίου ή την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών.
Να επιβλέπει για την κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα, του κλιματισμού ή κεντρικής θέρμανσης, του φωτισμού του κλιμακοστασίου και κάθε άλλης κοινόχρηστης εγκατάστασης του κτιρίου και, σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη, να φροντίζει αμέσως για την επιδιόρθωσή της είτε ο ίδιος, εφόσον μπορεί, είτε καλώντας τον αρμόδιο τεχνίτη – συντηρητή, όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Να διανέμει και να εισπράττει τους λογαριασμούς κοινόχρηστων δαπανών και αποδίδει τα εισπραχθέντα χρήματα στον διαχειριστή του κτιρίου, να πληρώνει τις κοινόχρηστες δαπάνες του κτιρίου, να παραλαμβάνει παρουσία του διαχειριστή ή εκπροσώπου του καύσιμα (πετρέλαιο) για τη θέρμανση του κτιρίου, εφόσον η παραλαβή γίνεται μέσα στο ωράριό του και γενικά να βοηθά τον διαχειριστή του κτιρίου στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως επίσης και να διανέμει αμέσως την αλληλογραφία των ενοίκων του κτιρίου στις ιδιοκτησίες ή να την τοποθετεί στα γραμματοκιβώτιά τους.
Θυρωρός που εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τη νυχτερινή βάρδια μεταξύ των ωρών 22:00 – 06:00, μπορεί με απόφαση του διαχειριστή, για λόγους ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης ενάσκησης των καθηκόντων του, να υποχρεωθεί να φορά στολή προσωπικού φύλαξης (security) της επιλογής του διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση του κτιρίου υποχρεούται να του χορηγεί τέσσερις στολές ετησίως, ήτοι δύο θερινές και δύο χειμερινές.
3. Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων
Να εκτελεί καθημερινά την καθαριότητα της κύριας εισόδου και δύο φορές την εβδομάδα την καθαριότητα των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, φωταγωγοί, δώμα κ.λπ.). Αν ο καθαρισμός του κτιρίου έχει ανατεθεί σε προσωπικό ή συνεργείο καθαρισμού, ο θυρωρός, εφόσον έχει λάβει σχετική εντολή από τον διαχειριστή, υποχρεούται σε καθαρισμό μόνο της κύριας εισόδου του κτιρίου. Ο θυρωρός απαλλάσσεται γενικά της υποχρέωσης καθαρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες που ο καθαρισμός εκτελείται από προσωπικό ή συνεργείο καθαρισμού.
Να φροντίζει έγκαιρα για την παραλαβή, από την υπηρεσία καθαριότητας του οικείου Δήμου, των απορριμμάτων του κτιρίου, τα οποία θα συγκεντρώνονται από τους ενοίκους σε κατάλληλο σημείο του ισογείου του κτιρίου ή του πεζοδρομίου.
Να διατηρεί απόλυτα καθαρό τον χώρο στον οποίο κατοικεί μέσα στο κτίριο και να τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας.
Β. Δικαιώματα θυρωρού
Ο θυρωρός μπορεί να απουσιάσει προσωρινά από τη θέση του για έκτακτη και δικαιολογημένη αιτία, κατόπιν συνεννόησής του με τη διοίκηση ή με τον διαχειριστή του κτιρίου και αφού μεριμνήσει για την αναπλήρωσή του κατά την ώρα της απουσίας του από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο (οικείο ή συνεργάτη του).
Ο θυρωρός δικαιούται να αρνείται την εκτέλεση άλλων εργασιών ενοίκων του κτιρίου ή τρίτων, κατά τη διάρκεια του ωραρίου της εργασίας του. Μετά από το πέρας της πρωινής και της απογευματινής εργασίας του, ο θυρωρός μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση εργασιών που αφορούν προσωπικά τους ενοίκους του κτιρίου ή τους τρίτους, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες που θα καταρτίζονται μεταξύ τους.
Ο παραπάνω κανονισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των θυρωρών μπορεί να συμπληρωθεί με την έγγραφη ατομική σύμβαση εργασίας, που καταρτίζεται και υπογράφεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπο ώστε να μην τροποποιούνται οι βασικοί όροι που περιέχονται σε αυτόν.
Αρθρο 18
Τελικές και μεταβατικές ρυθμίσεις
1.Όλοι οι τυχόν όροι που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. και δεν αναφέρονται στον τρόπο διαμόρφωσης απαιτήσεων που ρυθμίζονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Σε εφαρμογή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009, οι ανάδοχοι γονείς εξομοιώνονται με τους φυσικούς και τους θετούς γονείς, με ανάλογη εφαρμογή σε αυτούς όλων των διατάξεων της παρούσας Σ.Σ.Ε. ή των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που θεσμοθετούνται εκάστοτε για την προστασία της οικογένειας και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.
3.Κάθε ευμενέστερη για τους εργαζόμενους ρύθμιση εργασιακών σχέσεων που τυχόν συμπεριληφθεί σε νεότερη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που θα συναφθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο (2) ετών ισχύος της παρούσας, θα επεκτείνεται αυτόματα και στους εργαζόμενους της παρούσας.
4.Η διάρκεια της παρούσας Σ.Σ.Ε. είναι διετής, ήτοι για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2009, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό της.