(Π.Κ.Υ.Ε. 55 / 28-6-2006) 
ΘΥΡΩΡΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝΘΥΡΩΡΟΙ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Σ.Σ.Ε. (2006 – 2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας. (Π.Κ. 55/28-6-2006)
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ: Αθήνα, 30 Μαΐου 2006.
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:
Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ)
Σοφοκλέους 15, Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΡΑΔΙΑ, νόμιμα εξουσιοδοτημένο με το από 28-1-2006 Πρακτικό του Δ. Συμβουλίου της.
Β. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΥΡΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΘΕ), οδός Μενάνδρου 47 Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΜΒΑΚΑ, και τον Γ.Γ. κ. ΧΡΗΣΤΟ ΤΥΡΟ εξουσιοδοτημένο με το από 12-5-2006 πρακτικό του Δ. Συμβουλίου της, Παρουσία και του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. κ. Κων/νου Κρεμαλή.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
1. Αποδοχή στο σύνολο της, της από 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2006-2007.
2. Καθιέρωση για πρώτη φορά:
α) επιδόματος τέκνων για το τρίτο παιδί από 1-6-2006 και για το τέταρτο παιδί από 1-6-2007, ποσοστού 5% επι του βασικού μισθού.
β) επιδόματος επικινδυνότητας ποσοστού 5% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους με αποκλειστικά νυκτερινό ωράριο.
γ) προσαύξησης ποσοστού 75% για την παροχή εργασίας κατά την ημέρα των Θεοφανίων.
δ) επέκταση του επιδόματος δωματίων 3% σε θυρωρούς εργαζόμενους σε μέγαρα από 30 έως 49 δωμάτια.
ε) δυνατότητας κατάργησης της παρακράτησης μισθού λόγω δωρεάν στέγης και λοιπών παροχών για τους θυρωρούς που δεν κάνουν χρήση του χώρου κατοικίας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στην παρούσα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που αποτελεί συνέχεια της από 28-5-2004 ομοίας, υπάγονται:
1. ΟΙ ΘΥΡΩΡΟΙ στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας με πλήρη απασχόληση αμειβόμενοι με 26 ημερομίσθια και
2. ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ και οι εργαζόμενοι οποιαδήποτε άλλης κατηγορίας στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της Χώρας με πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας ή σε διαλείποντα χρόνο (ημέρα παρ΄ ημέρα) που αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή με πάγια μηνιαία παροχή.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΣΣΕ 2006 – 2007
Γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της, η από 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2006 – 2007 και οι ρυθμίσεις που καθορίστηκαν με αυτήν επεκτείνονται στους θυρωρούς και στους καθαριστές – καθαρίστριες των μεγάρων και των κτιρίων της χώρας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ
1. Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. τα κατώτατα όρια μισθών των υπαγομένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004 – 2005, αυξάνονται ως εξής:
α. Την 1-1-2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 2,9% και διαμορφώνονται σε ποσό 720,30 ευρώ.
β. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006 με βάση την προηγούμενη περίπτωση «α», αυξάνονται από 1-9-2006 κατά ποσοστό 2,9% και διαμορφώνονται σε ποσό 741,18 ευρώ.
γ. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-4-2007 με βάση την προηγούμενη περίπτωση «β», αυξάνονται από 1-5-2007 κατά ποσοστό 5,1% και διαμορφώνονται σε ποσό 778,98 ευρώ.
2. Τα επιδόματα που προβλέπονται από εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις κατηγορίες των εργαζομένων που αναφέρονται περιοριστικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης ΣΣΕ, (καθαριστές κ.λπ.) σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους η αποζημίωση που τους οφείλεται καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο της υπηρεσίας του εργαζομένου σύμφωνα με την από 12-4-2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως εξής:
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ       ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Από 2 µήνες ως 1 έτος        : 5 ηµεροµίσθια
Από 1 έτος συµπληρωµένο ως 2 έτη            : 7 ηµεροµίσθια
Από 2 έτη συµπληρωµένα ως 5 έτη           : 15 ηµεροµίσθια
Από 5 έτη συµπληρωµένα ως 10 έτη            : 30 ηµεροµίσθια
Από 10 έτη συµπληρωµένα ως 15 έτη           : 60 ηµεροµίσθια
Από 15 έτη συµπληρωµένα ως 20 έτη           : 100 ηµεροµίσθια
Από 20 έτη συµπληρωµένα ως 25 έτη           : 120 ηµεροµίσθια
Από 25 έτη συµπληρωµένα ως 30 έτη           : 145 ηµεροµίσθια
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω           : 165 ηµεροµίσθια
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τέκνων 5% αποκλειστικά για το τρίτο τέκνο από 1-6-2006 και για το τέταρτο τέκνο από 1-6-2007. Το επίδομα αυτό χορηγείται για τα ανήλικα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και αν φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας μέχρι το πέρας των σπουδών τους και όχι πέρα της συμπλήρωσης του 23ου έτους της ηλικίας τους.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στους θυρωρούς μεγάρων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας τους, παρέχουν την εργασία τους με ωράριο αποκλειστικά νυκτερινό (νυκτερινή βάρδια) χορηγείται επίδομα επικίνδυνης νυχτερινής εργασίας ποσοστού 5%.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ
Η εργασία των υπαγομένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων που παρέχεται κατά την ημέρα των Θεοφανίων, αμείβεται προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Το πρώτο κλιμάκιο του επιδόματος δωματίων ποσοστού 3% επεκτείνεται και στους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους σε πολυκατοικίες και μέγαρα όλης της χώρας από 30 έως 49 δωμάτια.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η παρακράτηση του ποσοστού 13% για την παρεχόμενη στέγη, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, όπως είχε ρυθμισθεί με την από 16-6-1993 Σ.Σ.Ε. θα υπολογίζεται πάνω στο ύψος του συνόλου των τρεχουσών ακαθάριστων μηναίων αποδοχών των θυρωρών, όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα. Η παραπάνω παρακράτηση παύει όταν υπαγόμενος στην παρούσα Σ.Σ.Ε. θυρωρός δηλώσει μονομερώς και εγγράφως προς τον διαχειριστή του κτιρίου, ότι δεν επιθυμεί να διαμένει δωρεάν στην παρεχόμενη για τον σκοπό αυτό κατοικία, αποδίδοντας αυτήν και τα κλειδιά της ταυτόχρονα με την έγγραφη δήλωσή του, κενή από κάθε αντικείμενο και ελεύθερη προς χρήση.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Όλοι οι τυχόν όροι που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και Διαιτητικές αποφάσεις και δεν αναφέρονται στον τρόπο διαμόρφωσης απαιτήσεων που ρυθμίζονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Κάθε ευμενέστερη για τους εργαζομένους ρύθμιση εργασιακών σχέσεων που τυχόν συμπεριληφθεί σε νεότερη ΕΓΣΣΕ που θα συναφθεί κατά τη διάρκεια των δύο ετών ισχύος της παρούσας, θα επεκτείνεται αυτόματα και στους εργαζομένους της παρούσας.
3. Η διάρκεια της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι διετής. Αρχίζει από 1-1-2006 – 31-12-2007 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό της.