(Π.Κ.Υ.Ε. 121 / 25-9-2008)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίμων – τεχνολόγων διατροφής – απόφοιτων σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας  (Π.Κ.: 121/25.9.2008)
 Στην Αθήνα σήμερα 16.7.2008, οι υπογράφοντες αφενός:
1. Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 2. Βάσω Παπαδημητρίου, γενική διευθύντρια, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και 3. Δημήτρης Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και αφετέρου: Κωνσταντίνα Στόκα, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποφάσισαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνολόγοι τροφίμων – τεχνολόγοι διατροφής, αμφότερων των φύλων, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (για την Ελλάδα ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΕΙ Αθηνών και ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Λάρισας – Παράρτημα Καρδίτσας), που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας ή μεταποίησης τροφίμων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αποδοχές
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,6% και από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%. Στη συνέχεια, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,7%. Οι αυξήσεις καθορίζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Επιπλέον, αυξάνεται από την 25η – 27η διετία μέχρι και την 33η – 35η διετία ο βασικός μισθός, όπως αυτός διαμορφώνεται κάθε φορά, με εφάπαξ ποσό 6,00 ευρώ μηνιαίως, από 1.1.2008.
Άρθρο 3
Προϋπηρεσία
α) Σαν υπηρεσία νοείται η άσκηση επαγγέλματος του τεχνολόγου τροφίμων – διατροφής σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη (Σ.Σ.Ε. της 30.1.1997).
β) Αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας του πτυχιούχου τεχνολόγου τροφίμων – διατροφής και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, εφόσον αποδεδειγμένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά με το επάγγελμα του τεχνολόγου τροφίμων – διατροφής (Σ.Σ.Ε. της 30.1.1997).
γ) Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Masters ή PHD ή άλλων ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού) αναγνωρίζεται, για το θέμα της αμοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο (2) ή τριών (3) ετών, αντίστοιχα (Σ.Σ.Ε. της 30.1.1997).
Άρθρο 4
Επίδομα προϊσταμένου
Στους προϊσταμένους των τμημάτων παραγωγής (παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, διαχείριση / διασφάλιση ποιότητας, συστήματα ασφάλειας τροφίμων), έρευνας και ανάπτυξης, χημικού ή μικροβιολογικού εργαστηρίου ή ολόκληρου του εργοστασίου ή της επιχείρησης χορηγείται επίδομα 19% επί των βασικών αποδοχών. Γίνεται μνεία ότι το επίδομα προϊσταμένου δεν μπορεί να χορηγείται στο ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα με το επίδομα υπευθυνότητας (υπεύθυνου βάρδιας) (Δ.Α.46/2000).
Άρθρο 5
Επίδομα υπευθυνότητας
Ο εκάστοτε οριζόμενος από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας ή φυλακής, απογευματινής ή νυχτερινής, επιστήμονας τεχνολόγος τροφίμων – διατροφής, εξακολουθεί να δικαιούται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 16% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς, το οποίο επίδομα συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές (Σ.Σ.Ε. της 30.1.1997).
Άρθρο 6
Επίδομα τεχνικού ασφαλείας
Στους τεχνολόγους τροφίμων – διατροφής που ορίζονται τεχνικοί ασφαλείας των επιχειρήσεων από 1.1.2008 το επίδομα τεχνικού ασφαλείας ορίζεται 13% επί των βασικών αποδοχών της παρούσας, εφόσον εκτελούν τα καθήκοντα που συνδέονται μ’ αυτή την ιδιότητα συμπληρωματικά των κυρίων καθηκόντων.
Άρθρο 7
Επίδομα διαχειριστικών λαθών
Στους πτυχιούχους πωλητές της παρούσας Σ.Σ.Ε. που απασχολούνται με εισπράξεις χρημάτων ή πληρωμές ή αποδόσεις λογαριασμών, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 9%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς (Δ.Α.46/2000).
Άρθρο 8
Επίδομα ξένης γλώσσας
Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5% συνολικά στους τεχνολόγους τροφίμων – διατροφής, που κατέχουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους (Σ.Σ.Ε. της 19.7.1993).
Άρθρο 9
Επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας
Τεχνολόγοι τροφίμων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε τμήμα επιχείρησης όπου στο προσωπικό χορηγείται, με Σ.Σ.Ε. ή με Δ.Α. ή με άλλες διατάξεις, επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας, δικαιούνται το επίδομα αυτό, εφόσον εργάζονται υπό ανάλογες συνθήκες και στο ποσοστό που το λαμβάνουν όλοι οι μισθωτοί του ίδιου τμήματος, υπολογιζόμενο επί των βασικών αποδοχών (Σ.Σ.Ε. της 26.9.1988).
Άρθρο 10
Επίδομα γάμου
Στους ανωτέρω πτυχιούχους χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% πάνω στους βασικούς μισθούς που καθορίζει αυτή η σύμβαση. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους διαζευγμένους-ες ή χήρους-ες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον παιδιού (Σ.Σ.Ε. της 30.1.1997).
Άρθρο 11
Επίδομα τέκνων
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και συντηρούν τέκνα, χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, υπολογιζόμενο επί των ανωτέρω βασικών μισθών, εφόσον είναι κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται ή μέχρι 25 ετών, εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν κανονικά και δεν εργάζονται. Το επίδομα αυτό χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προβλέπει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και δεν παίρνουν ειδικό επίδομα από άλλη πηγή (Σ.Σ.Ε. της 19.7.1993).
Άρθρο 12
Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις (Σ.Σ.Ε. έτους 1993).
Άρθρο 13
Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001).
Άρθρο 14
Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001).
Άρθρο 15
Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001).
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Άρθρο 16
Άδεια γάμου
Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάμου, χορηγείται άδεια μίας (1) εβδομάδας, με αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη κανονική άδεια (Σ.Σ.Ε. της 30.1.1997).
Άρθρο 17
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής/τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Άρθρο 18
Επιμόρφωση τεχνολόγων τροφίμων
Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των τεχνολόγων τροφίμων οι οποίοι απασχολούνται στη βιομηχανία και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό, ΣΕΒ και ΣΕΒΤ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προτρέπουν τα μέλη τους στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους τεχνολόγους τροφίμων την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΤ προτρέπουν επίσης τα μέλη τους να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των τεχνολόγων τροφίμων σε αυτές τις εκδηλώσεις (Σ.Σ.Ε. της 19.7.1993).
Άρθρο 19
Συνδικαλιστική εισφορά
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν, κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
α) Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη θετική δήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Με δήλωση προς την επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
β) Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνει παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνει και μέσω του σωματείου (Σ.Σ.Ε. της 30.1.1997).
Άρθρο 20
Πενθήμερη εργασία
Καθιερώνεται για τους υπαγόμενους στην παρούσα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 25/1983 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, η εβδομάδα των πέντε (5) ημερών οκτάωρης ημερήσιας απασχόλησης και σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας (Σ.Σ.Ε. της 30.1.1997).
Άρθρο 21
Ετήσια άδεια
Μετά την παρέλευση έτους από την πρόσληψη, οι υπαγόμενοι στην παρούσα Σ.Σ.Ε. δικαιούνται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κανονικής άδειας, με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα κατ’ έτος έως τις είκοσι δύο (22) ημέρες. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, εφόσον εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001).
Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμε ημέρες αντίστοιχα.
Άρθρο 22
Συμφωνία για την τηλεργασία
Τα μέρη αποφασίζουν την άμεση εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας – Πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Άρθρο 23
Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
Τα μέρη εμμένουν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής κατοχύρωσης της αυτονομίας του ΛΑΕΚ με τη μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003.
Η νομική μορφή του ΛΑΕΚ, παράλληλα με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς του, θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνεστήθη από τα συμβαλλόμενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. μέρη.
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12, παρ. 4 και 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003, που ορίζει ότι:
«Α. Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της ΓΣΕΕ ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.»
Άρθρο 24
Φορολογία αποζημίωσης καταγγελίας
Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας.
Άρθρο 25
Στήριξη οικογένειας και ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:
Α. Στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή από τον ΔΛΟΕΜ του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 του Ν.1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.
Β. Για την προώθηση μέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για τη διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με άνεργους, εργαζόμενων γυναικών κατά τον χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.
Γ. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού σαν να ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1993, όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
Άρθρο 26
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Άρθρο 27
Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών, χωρίς αποδοχές, σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης, εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από είκοσι (20) άτομα σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα (1) άτομο ανά επιχείρηση, για επιχειρήσεις που απασχολούν έως χίλιους (1.000) εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
Άρθρο 28
Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων οικογενειών
Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
Άρθρο 29
Υπολογισμός επιδομάτων
Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης Δ.Α., υπολογίζονται επί των ανωτέρω βασικών μισθών (Σ.Σ.Ε. της 31.1.1997).
Άρθρο 30
Διατηρούμενες διατάξεις
Όσες διατάξεις της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή προηγούμενων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σε αυτή τη Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να καταβάλλονται.
Άρθρο 31
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. ορίζεται για δύο (2) έτη και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.