Τι προβλέπει η νομοθεσία για τον γιατρό, τον τεχνικό ασφαλείας και του ιατρού εργασίας:Τεχνικό ασφαλείας υποχρεούνται να έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και αν απασχολούν έναν εργαζόμενο.

Το ωράριο εργασίας τόσο του τεχνικού ασφαλείας όσο και του ιατρού εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στον πίνακα προσωπικού (πρόγραμμα ωρών εργασίας). Αν γίνει αλλαγή στις ετήσιες ώρες απασχόλησής τους καθώς και στο σχετικό τους ωράριο, αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στην επιθεώρηση εργασίας.
Επίσης η κάθε εταιρία υποχρεούται να κρατά ειδικό βιβλίο τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, το οποίο είναι θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας.

Η εταιρία επιπλέον θα πρέπει να έχει και ειδικό βιβλίο ατυχημάτων (αθεώρητο) στο οποίο αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή αυτών.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας συνοπτικά:

Δίνει συμβουλές σε θέματα όπως:
-Σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων
-Εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών
-Προμήθειας μέσων και εξοπλισμού
-Επιλογής και έλεγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων εργασίας
-Διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
-Οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας

Ελέγχει την ασφάλεια:
– Των εγκαταστάσεων και τεχνικών μέσων πριν από την λειτουργία τους
– Των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους

Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων.

Ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊστάμενους των τμημάτων της διεύθυνσης της επιχείρησης.
– Θα πρέπει να επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, και να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη, καθώς και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής τους και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
– Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.
-Έχει ηθική ανεξαρτησία έναντι του εργοδότη και των εργαζόμενων. -Επίσης θα πρέπει να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
-Θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
-Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζόμενων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
-Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
-Να καταστρώνει πλάνο διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας μπορεί να τα αναλάβει και εργαζόμενος στην εταιρία ή και ο ίδιος ο εργοδότης, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της εργασίας. Αν ο βαθμός είναι υψηλός και το αντικείμενο εξειδικευμένο (πχ χημική βιομηχανία), ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να έχει και ανάλογο πτυχίο.

Να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται ειδική προσαύξηση αποδοχών ή ειδικό επίδομα στον εργαζόμενο που εκτελεί χρέη τεχνικού, παρά μόνο ως οικειοθελή παροχή του εργοδότη (δηλαδή δεν θα πάρει αποδοχές παραπάνω από τον κανονικό του μισθό).

Τι σημαίνει ΕΞΥΠΠ / ΕΞ.Υ.Π.Π. ;
1. • Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας συνοπτικά:

-Σχεδιασμός και προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας.
-Φυσιολογία και ψυχολογία της εργασίας, εργονομίας, διαμόρφωση θέσεων εργασίας και εργασιακού περιβάλλοντος.
-Οργανώνει την υπηρεσία 1ων βοηθειών.
-Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
-Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζόμενων για συγκεκριμένη θέση εργασίας. Εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την γνωστοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου, και θα μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του υπουργείου εργασίας.
-Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών.
-Επιβλέπει την επιμόρφωση των εργαζόμενων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
-Να αναφέρει στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία.
– Η επίβλεψη της υγείας των εργαζόμενων είναι δωρεάν για αυτούς, και θα πρέπει να γίνεται σε ώρες εργασίας κατά την διάρκεια της ημέρας τους.